Commit 9e80aeb1 authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Removed stuff covered in the DocBook manual.

parent ad1be476
...@@ -4,49 +4,10 @@ ...@@ -4,49 +4,10 @@
@setfilename elisp-client @setfilename elisp-client
@settitle Användarhandledning LysKOMs emacslispklient @settitle Användarhandledning LysKOMs emacslispklient
@c
@c Jag har bara anvent funktions, variable och key indexen.
@c funktions-indexet anv{nds f|r olika funktioner. B}de
@c elisp-funktioner och "funktioner" p} lyskom-niv}.
@c variable-indexet anv{nds f|r variabler och flaggor, b}de emacs-lisp
@c flaggor och environment-variabler
@c key-indexet anv{nds f|r tangentbordsbindningar.
@c
@setchapternewpage odd @setchapternewpage odd
@comment @documentstyle[12pt,latexinfo,lyskom]{rapport} @c -*- latexinfo -*- This must be the first line. @comment @documentstyle[12pt,latexinfo,lyskom]{rapport} @c -*- latexinfo -*- This must be the first line.
@ifinfo
$Id$
@end ifinfo
@iftex
@hyphenation{admini-stra-törs-mode admini-stra-tör använ-dar-namn}
@hyphenation{data-bas-filen default-prio-ri-tet}
@hyphenation{email-adress even-tu-ella}
@hyphenation{emacs-lisp-biblioteket}
@hyphenation{emacs-lisp-program}
@hyphenation{förut-sätt-ningar}
@hyphenation{inlogg-ningarna}
@hyphenation{klient-modell}
@hyphenation{kom-man-don}
@hyphenation{kom-men-taren kom-men-tarer kom-men-tar}
@hyphenation{kom-men-tars-träd}
@hyphenation{kon-ver-terings-tabellen}
@hyphenation{lösen-ordet}
@hyphenation{mar-ker-ingen}
@hyphenation{med-lem-mar}
@hyphenation{name-server}
@hyphenation{per-sonen}
@hyphenation{prefix-argu-ment}
@hyphenation{server-klient-modell}
@hyphenation{sessions-nummer-ordning}
@hyphenation{tangent-bords-bind-ningar}
@hyphenation{ver-sionen versions-nummer}
@end iftex
@titlepage @titlepage
@title LysKOM Elispklient: Användarhandledning @title LysKOM Elispklient: Användarhandledning
@subtitle En LysKOM-klient för GNU Emacs. @subtitle En LysKOM-klient för GNU Emacs.
...@@ -57,33 +18,6 @@ $Id$ ...@@ -57,33 +18,6 @@ $Id$
@author David Byers @author David Byers
@author David Kågedal @author David Kågedal
@page
Copyright @copyright{} 1991,1992,1993,1994,1995,1996 Lysator
This file is part of the LysKOM server.
LysKOM is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option)
any later version.
LysKOM is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to
Lysator, c/o ISY, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, SWEDEN,
or the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge,
MA 02139, USA.
Please mail bug reports to bug-lyskom@@lysator.liu.se.
Tillstånd ges att kopiera denna manual och distribuera kopiorna, under
förutsättning att denna copyrightnot och denna text finns med på alla
kopior.
@page @page
Författarna till denna klient är alla medlemmar i Datorföreningen Författarna till denna klient är alla medlemmar i Datorföreningen
Lysator vid Linköpings Tekniska Högskola --- LiTH. Lysator vid Linköpings Tekniska Högskola --- LiTH.
...@@ -104,27 +38,13 @@ Lars Willf ...@@ -104,27 +38,13 @@ Lars Willf
@end titlepage @end titlepage
@node Top, Förord, (dir), (dir) @node Top, Uppstart, (dir), (dir)
@ifinfo @ifinfo
LysKOM-Projektet
En klient skriven i GNU-emacs-lisp.
@c Don't change this line. Check install in Makefile.
@c davidk: Why not? This seems to be the place to change it.
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.39 Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.39
@end ifinfo @end ifinfo
@menu @menu
* Förord:: Förord
* Historia::
* Servern:: Servern
* Uppstart:: Uppstart * Uppstart:: Uppstart
* Första gången:: Första gången du kör LysKOM
* Möten:: Om möten
* Köra LysKOM:: Köra LysKOM * Köra LysKOM:: Köra LysKOM
* Namn:: Namn * Namn:: Namn
* Skriva inlägg:: Att skriva inlägg * Skriva inlägg:: Att skriva inlägg
...@@ -141,12 +61,6 @@ Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.39 ...@@ -141,12 +61,6 @@ Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.39
--- Den specificerade nodlistan --- --- Den specificerade nodlistan ---
Förord
* Historia:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Utveckling av klienten:: Förutsättningarna för lyskom-projektet.
* Andra klienter:: Alternativ till LysKOMs emacslispklient.
Uppstart Uppstart
* Lysator:: Koppla upp sig från lysator. * Lysator:: Koppla upp sig från lysator.
...@@ -169,7 +83,6 @@ Kommandon ...@@ -169,7 +83,6 @@ Kommandon
* Skriva:: Skriva * Skriva:: Skriva
* Lista:: Kommandon för att lista information. * Lista:: Kommandon för att lista information.
* Bli medlem:: Hur du blir medlem i och utträder ur möten.
* Sluta:: När du har läst klart * Sluta:: När du har läst klart
* Annat:: * Annat::
...@@ -197,147 +110,8 @@ Kommandon ...@@ -197,147 +110,8 @@ Kommandon
* Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar. * Ändra inställningarna:: Hur man ändrar LysKOMklientens parametrar.
@end menu @end menu
@node Förord, Servern, Top, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Förord
Meningen med detta dokument är att den ska beskriva allt man behöver
veta om LysKOMs emacslisp-klient för att kunna använda den. Det förutsätts
att läsaren känner till GNU Emacs. Om användaren har använt QZ-KOM är
detta en fördel, men det är på inget vis nödvändigt för förståelsen av
LysKOM.
@menu
* Historia:: Lite om koms historia fram till LysKOM.
* Utveckling av klienten:: Förutsättningarna för lyskom-projektet.
* Andra klienter:: Alternativ till LysKOMs emacslispklient.
@end menu
@c Ja, den h{r noden och de f|ljande: Utveckling av klienten och
@c Historia ligger i "fel" ordning i dokumentet. Det beror p} att jag
@c vill ha texten som ligger i dessa tv} f|ljande noder direkt under
@c f|rordet medan det skall vara en egen nod i info-varianten.
@node Utveckling av klienten, Andra klienter, Historia, Förord
@comment node-name, next, previous, up
All utveckling av LysKOMs emacslispklient, lyskom-systemet och i detta
dokument nämnda andra klienter är ideelt arbete utfört av medlemmar i
Lysator, datorföreningen vid Universitet och Tekniska Högskolan i
Linköping.
Om du vill deltaga i arbetet så är det bra om du skaffar dig en
ordentlig introduktion till hur systemet fungerar. Detta kräver att du
läser dokumentationen och studerar programkoden ordentligt. Men för att
du snabbast ska kunna lära dig systemet är det bäst att du kontaktar
någon av utvecklarna.
@node Andra klienter, , Utveckling av klienten, Förord
@comment node-name, next, previous, up
Det finns alternativ till LysKOMs emacslispklient som också är fritt
tillgängliga. I skrivande stund har ingen av dem riktigt
emacslispklientens funktionalitet, utan är begränsade i något avseende
men det sker utveckling av dem hela tiden.
Samtliga här beskrivna LysKOMklienter har fördelen framför LysKOMs
emacslispklient att de är mindre cpu-krävande och därför snabbare.
@table @asis
@item tty-klienten
@itemx C-klienten
tty-klienten är skriven i C med det ursprungliga målet att så troget som
möjligt likna QZ-kom. Avvikelser från detta målet har skett dels
beroende på de olika förutsättningar som LysKOM har jämfört med QZ-kom
och dels beroende på personlig smak hos utvecklarna. När detta skrivs är
tty-klienten (version L0.11) ganska stabil, den går lätt att kompilera
och köra på flera olika system @footnote{SunOS4 (sun3 och sun4),
Solaris, Linux, Dynix 3.0, Ultrix, HPUX} förusatt att man har GCC
installerad.
Den senaste versionen av tty-klienten finns att hämta via ftp från
@file{ftp.lysator.liu.se} i underbiblioteket @file{/pub/lyskom/tty-client/}
Den som gjort mest i tty-klienten är Thomas Bellman
@code{<bellman@@lysator.liu.se>}.
Den som för närvarande gör något och som är ansvarig för de senaste
versionerna är Linus Tolke @code{<linus@@lysator.liu.se>}.
@item tkom
@itemx nilkom
@itemx kom++
tkom och nilkom är två olika klienter som bygger på samma grundstomme.
Grundprogrammet som pratar med lyskom-servern är skrivet i C++ och sedan
finns det två olika användargränssnitt som är skrivna i TCL. Nilkom kör
mot en terminal medan tkom öppnar X-fönster.
Målet med denna klient är att erbjuda ett gränssnitt till lyskom-servern
som är bättre än protokollet och det finns redan nu rutiner för cache av
personer och möten.
tkom, nilkom, kom++-paketet kräver att C++ och TCL/Tk finns installerat på
maskinen men om man vill använda paketet för att bygga en helt egen
klient kan man klara sig utan TCL.
Den senaste versionen av kom++-klienten finns att hämta via anonym ftp
från @file{ftp.lysator.liu.se} i underbiblioteket @file{/pub/lyskom}.
De som för närvarande jobbar med kom++-klienten är Per Cederqvist
@code{<ceder@@lysator.liu.se>} och Inge Wallin @code{<ingwa@@isy.liu.se>}
eller @code{<inge@@lysator.liu.se>}.
@end table
@node Historia, Utveckling av klienten, Förord, Förord @node Uppstart, Lysator, Top, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Historia
LysKOM är ett konferenssystem som är inspirerat av KOM, det
konferenssystem som skapades av QZ i Stockholm. Orsaken till att LysKOM
skrevs var att det KOMsystem Lysators medlemmar hade tillgång till lades
ner. QZ-KOM gick att köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner och den sista
DEC-20-maskinen på LiTH som studenterna hade tillgång till såldes och
försvann. KOM hade blivit vanebildande för en del och det bedömdes att
en ersättning var nödvändig.
En tidig tanke när vi började jobba med LysKOM var att det skulle gå att
ha flera olika användargränssnitt samtidigt. Någon vill se en grafisk
struktur på hur inläggen hänger ihop på sin grafiska skärm, någon annan
vill kunna fortsätta att använda sin gamla vt100. Det var också klart
att systemet skulle köra under UNIX eftersom detta operativsystem
bedömdes som vanligt i framtiden. Lysators medlemmar hade dessutom stor
erfarenhet av UNIX och Lysator äger ett antal UNIX- maskiner.
Bland annat av dessa orsaker valde vi att använda en
server-klientmodell. En central server tar hand om alla inlägg och
LysKOM:s hela databas. Mot denna server kan flera stycken klienter
koppla upp sig via TCP/IP.
När servern började fungera behövdes det en enkel klient för att kunna
testa. Per Cederqvist skrev en enkel klient i emacslisp som sedan byggts
på av ett antal lysatormedlemmar. Även personer utanför Lysator har
bidragit till utvecklingen med färdiga funktioner och framför allt
kommentarer och idéer. Det är detta som idag är LysKOMs emacslispklient.
@node Servern, Uppstart, Förord, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Servern
Servern, databashanteraren, är skriven i C och körs på
@file{kom.lysator.liu.se}. Databasfilen är läsbar för flera av lysators
medlemmar, vilket kan tyckas vara en bugg, men den är medveten. Vi vill
inte ge någon en falsk känsla av säkerhet och på ett system sådant som
Lysators är det alltför många som har privilegier för att man skall
kunna garantera någon hemlighet. På andra serverinstallationer kan
situationen naturligtvis bli en annan.
@node Uppstart, Första gången, Servern, Top
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@chapter Uppstart @chapter Uppstart
@ifinfo @ifinfo
...@@ -365,7 +139,7 @@ f ...@@ -365,7 +139,7 @@ f
att trycka @key{RET}. att trycka @key{RET}.
@node Andra maskiner, , Lysator, Uppstart @node Andra maskiner, Köra LysKOM, Lysator, Uppstart
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@section Från andra maskiner @section Från andra maskiner
...@@ -409,74 +183,7 @@ skrivar s ...@@ -409,74 +183,7 @@ skrivar s
eller en postscript-fil. eller en postscript-fil.
@node Första gången, Möten, Uppstart, Top @node Köra LysKOM, Namn, Andra maskiner, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Första gången du kör LysKOM
När du har svarat på frågan om server och uppkopplingen mellan klient
och server är klar så får du en ny fråga; ditt namn. Det är sed att
ange både för och efternamn samt den organisation du arbetar för, t ex
@example
Inge Wallin, ISY
@end example
Om du inte är från Linköping @footnote{Detta beror givetvis på vilken
server du är uppkopplad mot. Olika konventioner används vid olika
servrar och olika servrar ligger på olika ställen.} kan det också vara
bra att på något sätt ange vilken stad du normalt finns i, t.ex
@example
Salvador Dalberg, Stacken, Stockholm
@end example
Om det inte fanns någon med det namn du angav så får du bekräfta att
du har stavat ditt namn rätt. Därefter får du uppge ett personligt lösenord.
@refill
Du blir medlem i mötet @samp{Presentation (av nya) möten} automatiskt
när du går in i LysKOM första gången. I det mötet hamnar beskrivningar
av nya möten när de skapas och när beskrivningen ändras. Det kan vara
bra att i lugn och ro läsa igenom detta möte och efterhand gå med i de
möten som du finner intressanta.@refill
För att titta på presentationen för ett möte igen kan man använda
kommandot @code{Återse presentation}.
@findex Återse presentation
@node Möten, Köra LysKOM, Första gången, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Möten
@c Följande förvirrade beskrivning av möten har bevarats åt
@c eftervärlden, men är nog inte så lämplig som nybörjarförklaring.
@c
@c Debatten är uppdelad i olika möten. Möten är dataenheter som bl.a. har
@c namn, medlemmar och mottagna inlägg. Medlemmarna förväntas vara
@c intresserade av inläggen som skickas till just det mötet och läser
@c dem. Namnen används som en kort presentation av mötet när man skall
@c referera till det, dvs när man går till mötet eller skickar brev till
@c mötet.
Diskussionerna i LysKOM förs i olika @dfn{möten}. Alla inlägg läggs i
ett eller flera sådana möten, och för att man ska se de inlägg som
skapas krävs det att man är medlem i något av dessa möten. Ett möte har
ett namn som kortfattat beskriver vad inläggen i mötet ska handla
om. Möten har också presentationer som lite mer utförligt beskriver vad
mötet är tänkt att handla om.
De flesta möten är öppna för alla att bli medlemmar i, men det finns
också slutna möten, som det krävs att man kontaktar administratören för
mötet för att bli medlem i. Dessutom finns det hemliga möten, vars
existens inte kan upptäckas annat än av medlemmarna i mötet.
Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att kontrollera
att medlemmarna i ett möte, och andra också för den delen, skickar
inläggen till rätt möte. Det finns möjligheter för administratören av
mötet eller författaren av inlägget att flytta inlägget om det hamnat
fel men oftast är det författarens ansvar att se till att det hamnar
rätt från början.
Denna beskrivning av möten är något förenklad, och den intresserade
studenten bör studera serverdokumentationen för en djupare förståelse.
@node Köra LysKOM, Namn, Möten, Top
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@chapter Köra LysKOM @chapter Köra LysKOM
...@@ -513,8 +220,6 @@ Tryck p ...@@ -513,8 +220,6 @@ Tryck p
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@section Filtrering @section Filtrering
@c Detta kapitel borde väl ligga på något bättre ställe?
För att hantera den stora mängd information som kan finnas i LysKOM För att hantera den stora mängd information som kan finnas i LysKOM
finns funktioner för att filtrera inlägg. Filtrering innebär att inlägg finns funktioner för att filtrera inlägg. Filtrering innebär att inlägg
med vissa egenskaper inte visas. med vissa egenskaper inte visas.
...@@ -579,7 +284,6 @@ De flesta kommandon kan avbrytas med @kbd{C-g}. ...@@ -579,7 +284,6 @@ De flesta kommandon kan avbrytas med @kbd{C-g}.
* Skriva:: Skriva * Skriva:: Skriva
* Lista:: Kommandon för att lista information. * Lista:: Kommandon för att lista information.
* Bli medlem:: Hur du blir medlem i och utträder ur möten.
* Sluta:: När du har läst klart * Sluta:: När du har läst klart
* Annat:: * Annat::
...@@ -816,7 +520,7 @@ inl ...@@ -816,7 +520,7 @@ inl
@end table @end table
@node Lista, Bli medlem, Skriva, Kommandon @node Lista, Sluta, Skriva, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@subsection Lista @subsection Lista
...@@ -888,58 +592,7 @@ m ...@@ -888,58 +592,7 @@ m
@code{Återse nästa markerade -}. @code{Återse nästa markerade -}.
@end table @end table
@node Bli medlem, Sluta, Lista, Kommandon @node Sluta, Annat, Lista, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up
@subsection Bli medlem
Här beskriver vi hur du kan bli medlem i ett möte, samt hur du gör för
att utträda.
@table @asis
@item @kbd{g}
@itemx @code{Gå till möte}
@findex Gå till möte
@kindex g
Gå till ett nytt möte för att börja läsa inlägg där. LysKOM frågar
efter vilket möte du vill gå till.
Om du inte är medlem i mötet så frågar LysKOM om du vill bli medlem
i mötet och om man då svarar @kbd{j} så blir man medlem i mötet på samma
sätt som om man hade gjort @kbd{m} (@code{Bli medlem i möte}). Efter det så går
man till mötet på vanligt sätt.
@item @kbd{m}
@itemx @code{Bli medlem i möte}
@findex Bli medlem i möte
@kindex m
Frågar efter ett möte och ser till att du blir medlem i det.
Elispklienten kommer att sätta prioriteten för mötet till @code{100} om
du inte har ändrat variabeln @code{kom-membership-default-priority} som
kontrollerar detta.
Normalt sett lägger elispklienten till nya möten sist i listan av möten
du är medlem i, men detta beteende går att kontrollera med variabeln
@code{kom-membership-default-placement}. Om du sätter denna variabel
till @code{nil} så får du en fråga om var mötet ska läggas. Detta anges
med ett heltal där 0 är allra först (före din brevlåda) och det högsta
numret som finns som alternativ är sist i listan. Du kan också sätta
variabeln till @code{first} eller @code{last}.
Om mötet är slutet så kan man inte gå med i det. Detta kommando
kan även användas för att ändra prioritet för ett möte som du
redan är medlem i.
@item @code{Utträda ur möte}
@findex Utträda ur möte
Frågar efter namnet på ett möte och gör så att du utträder ur
mötet. Alla markeringar om eventuella lästa inlägg försvinner.
Detta kommando har inte någon egen tangent.
@end table
@node Sluta, Annat, Bli medlem, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@subsection Sluta @subsection Sluta
...@@ -1336,15 +989,6 @@ men som kan hittas under @kbd{a} ...@@ -1336,15 +989,6 @@ men som kan hittas under @kbd{a}
@subsection Skapa @subsection Skapa
@table @asis @table @asis
@item @code{Skapa möte}
@findex Skapa möte
Skapa ett nytt möte.
@item @code{Utplåna}
@findex Utplåna
Utplåna en person eller ett möte. Om man inte är organisatör för
mötet/personen så misslyckas kommandot.
@item @code{Radera (text)} @item @code{Radera (text)}
@findex Radera (text) @findex Radera (text)
Frågar efter inläggsnummer och raderar inlägget. Man kan även ange Frågar efter inläggsnummer och raderar inlägget. Man kan även ange
...@@ -1403,26 +1047,6 @@ Fr ...@@ -1403,26 +1047,6 @@ Fr
aktuellt inlägg som default, är kommenterad av det andra inlägget aktuellt inlägg som default, är kommenterad av det andra inlägget
kommer denna bindning att plockas bort. kommer denna bindning att plockas bort.
@item @code{Addera medlem}
@findex Addera medlem
Frågar efter person som skall adderas samt till vilket möte.
Detta kommando måste användas för att addera medlemmar till ett
slutet möte och det är bara organisatören för det mötet som kan
använda det. Det kan också användas för att addera medlemmar till
en brevlåda, dvs en person, om man vill att någon annan skall
kunna läsa dennes post. Ett exempel är om man vill skapa en
brevgrupp där flera personer kan läsa posten som kommer till
gruppen.
@item @code{Uteslut medlem}
@findex Uteslut medlem
Frågar efter person som skall uteslutas samt vilket möte som
personen skall uteslutas ifrån. Detta kommando kan t ex användas
av organisatören för ett möte när han vill utesluta någon från
mötet.
@end table @end table
@node Ändra personuppgifter, Ändra mötesuppgifter, Kommandon för att addera och subtrahera, Kommandon @node Ändra personuppgifter, Ändra mötesuppgifter, Kommandon för att addera och subtrahera, Kommandon
...@@ -1474,48 +1098,6 @@ personen/m ...@@ -1474,48 +1098,6 @@ personen/m
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@subsection Ändra mötesuppgifter @subsection Ändra mötesuppgifter
@table @asis
@item @code{Ändra organisatör}
@findex Ändra organisatör
Frågar först efter det möte eller en person som man vill ändra
organisatör för. Sedan frågar den efter det möte eller den person
som skall bli den nya organisatören. Om det inte gick bra så skrivs ett
felmeddelande ut.
@item @code{Ändra livslängd}
@findex Ändra livslängd
Frågar först efter det möte som du vill ändra inläggens livslängd
i och sedan efter vilken den nya livslängden skall vara. Om du
inte är organisatör för mötet så få du inte sätta en ny livslängd
och då får du ett felmeddelande.
@item @code{Ändra supermöte}
@findex Ändra supermöte
Frågar efter vilket möte vi skall ändra supermöte för
samt vilket möte som skall vara det nya supermötet.
Supermöte för ett möte är det möte till vilket inlägg som inte får
skickas till mötet, skickas. Anledningarna till att inlägg inte får
skickas till ett visst möte kan vara att det är skrivskyddat och den som
försöker skicka in det tillhör inte de tillåtna författarna för det
mötet eller att mötet är kommentarsskyddat och då skickas kommentarerna
till supermötet.
@c I nästa version av LysKOM-systemet (Protokoll B) kommer det att vara två
@c olika möten beroende på om mötet är skrivskyddat eller kommentarsskyddat.
@item @code{Ändra mötestyp}
@findex Ändra mötestyp
Detta kommando ändrar mötestyp för ett visst möte. Ett möte kan vara
öppet, slutet eller hemligt. Dessutom får man ange om mötet skall vara
ett originalmöte, dvs.@: om det är tillåtet att skriva kommentarer i
mötet.
@end table
@node Meddelande, Filtrera, Ändra mötesuppgifter, Kommandon @node Meddelande, Filtrera, Ändra mötesuppgifter, Kommandon
@comment node-name, next, previous, up @comment node-name, next, previous, up
@subsection Meddelanden @subsection Meddelanden
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment