Commit a02e1843 authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Lagt till ett saknas 'annat'.

parent 2cf7b9cf
......@@ -89,11 +89,11 @@
optimerade för antingen vit eller svart bakgrund. Det går att
ställa enstaka färger i kom-login-hook om man så önskar.
** FAQ-hanteringen har ändrats en del. Bland måste man läsa om alla
FAQ:er en gång på grund av hur FAQ-läsmarkeringar fungerar numera;
information om vilka mötes-FAQ:er man har läst sparas i servern,
och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte man är med i så
meddelas man om det nästa gång man går till mötet.
** FAQ-hanteringen har ändrats en del. Bland annat måste man läsa om
alla FAQ:er en gång på grund av hur FAQ-läsmarkeringar fungerar
numera; information om vilka mötes-FAQ:er man har läst sparas i
servern, och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte man är
med i så meddelas man om det nästa gång man går till mötet.
** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext,
streckrader och första raden ser lite underliga ut i XEmacs
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment