Commit a0be27f8 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bugfixar

parent cc572d01
Mon Sep 2 08:47:36 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* completing-read.el (lyskom-read-conf-internal): Returnera t fr
'lambda vid lite fler tillfllen, hantera try-completion p det
stt som C-koden sger att det skall fungera, inte som
info-manualen sger.
Sun Sep 1 09:48:07 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-buttons.el (lyskom-view-url-dired): Hantera ftp-URL
enligt RFC 1738.
(lyskom-view-url-telnet): Hantera telnet-url enligt RFC.
Sat Aug 31 11:37:45 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-get-string): Lade till assoc-list som
optional parameter.
(lyskom-read-extended-command): Ny funktion.
(kom-extended-command): Anvnd lyskom-read-extended-command.
* commands2.el (kom-send-message): Stt mustmatch s inte
oinloggade personer gr att man snder allnna meddelanden.
Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se> Fri Aug 30 16:35:37 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* Version 0.44 slppt. * Version 0.44 slppt.
......
...@@ -25,7 +25,7 @@ ...@@ -25,7 +25,7 @@
# $Id$ # $Id$
# #
CLIENTVERSION = 0.44 CLIENTVERSION = 0.44.1
SHELL = /bin/sh SHELL = /bin/sh
......
...@@ -3,6 +3,22 @@ Att g ...@@ -3,6 +3,22 @@ Att g
Buggar Buggar
lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
bara kan returnera conf-z-info. Man borde låta den returnera info
om specifikt sessionsnummer också.
kom-review-tree måste nog skrivas om så den inte är så förbaskat
rekursiv. Man överskrider ibland max-specpdl-size eller något
sådant.
Bygga Ändra Variabler mha widget.el.
Fixa så LysKOM och complete.el fungerar ihop genom att sätta om
samma mappar som complete.el gör, till wrappers runt complete.el
som kollar om completion är LysKOM-completion eller något annat.
Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig... döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
...@@ -16,10 +32,6 @@ Buggar ...@@ -16,10 +32,6 @@ Buggar
Endast gör fel ibland. Endast gör fel ibland.
Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
prefix till existerande namn]
Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill Om man läser ett inlägg som har en fotnot (t ex 1449843) och vill
spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill spara det på fil, så blir det bara fotnoten som sparas. Man vill
nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna nog spara minst själva huvudinlägget, och nog också fotnoterna
...@@ -50,9 +62,6 @@ Buggar ...@@ -50,9 +62,6 @@ Buggar
Allmänna förbättringar Allmänna förbättringar
När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid. Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Fixa klart z-initiate-get-map. Fixa klart z-initiate-get-map.
...@@ -131,3 +140,11 @@ Fixade saker ...@@ -131,3 +140,11 @@ Fixade saker
Återinför Olästa Återinför Olästa
Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
prefix till existerande namn]
När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
[FIXAT]
...@@ -492,7 +492,8 @@ otherwise: the conference is read with lyskom-completing-read." ...@@ -492,7 +492,8 @@ otherwise: the conference is read with lyskom-completing-read."
(t (t
(if lyskom-last-personal-message-sender (if lyskom-last-personal-message-sender
(cons lyskom-last-personal-message-sender 0) (cons lyskom-last-personal-message-sender 0)
""))))))) "")))
t))))
(if (zerop target) (if (zerop target)
(lyskom-insert (lyskom-get-string 'message-all-info)) (lyskom-insert (lyskom-get-string 'message-all-info))
(lyskom-format-insert 'message-recipient-info target)) (lyskom-format-insert 'message-recipient-info target))
......
...@@ -362,6 +362,11 @@ function work as a name-to-conf-stat translator." ...@@ -362,6 +362,11 @@ function work as a name-to-conf-stat translator."
login-list login-list
candidate-list))) candidate-list)))
(cond ((= (length result-list) 1) t) (cond ((= (length result-list) 1) t)
((and (> (length result-list) 1)
(let ((names (mapcar 'conf-z-info->name
result-list)))
(and (lyskom-completing-member string names)
t))))
(result-list nil) (result-list nil)
((= (length specials) 1) t) ((= (length specials) 1) t)
(specials nil) (specials nil)
...@@ -369,6 +374,7 @@ function work as a name-to-conf-stat translator." ...@@ -369,6 +374,7 @@ function work as a name-to-conf-stat translator."
string) nil) string) nil)
((string-match (lyskom-get-string 'session-no-regexp) ((string-match (lyskom-get-string 'session-no-regexp)
string) nil) string) nil)
(t (lyskom-read-conf-internal-verify-type nil (t (lyskom-read-conf-internal-verify-type nil
nil nil
predicate predicate
...@@ -446,7 +452,8 @@ function work as a name-to-conf-stat translator." ...@@ -446,7 +452,8 @@ function work as a name-to-conf-stat translator."
(found nil)) (found nil))
(if specials (setq name-list (nconc specials name-list))) (if specials (setq name-list (nconc specials name-list)))
(cond ((lyskom-completing-member string name-list) t) ; Exact match (cond ((lyskom-completing-member string name-list)
(or (and (= (length name-list) 1) t) string)) ; Exact match
((= (length name-list) 1) (car name-list)) ((= (length name-list) 1) (car name-list))
((string-match (lyskom-get-string 'person-or-conf-no-regexp) ((string-match (lyskom-get-string 'person-or-conf-no-regexp)
string) nil) string) nil)
...@@ -681,9 +688,10 @@ the LysKOM rules of string matching." ...@@ -681,9 +688,10 @@ the LysKOM rules of string matching."
(if (memq 'HERE main-accumulator) (if (memq 'HERE main-accumulator)
(let ((backup (length (memq 'HERE main-accumulator)))) (let ((backup (length (memq 'HERE main-accumulator))))
(if lyskom-experimental-features
(setq unread-command-events (setq unread-command-events
(append (cons ? (make-list (1- backup) 2)) (append (cons ? (make-list (1- backup) 2))
unread-command-events)) unread-command-events)))
(setq main-accumulator (delq 'HERE main-accumulator)))) (setq main-accumulator (delq 'HERE main-accumulator))))
(let ((tmp (make-string (length main-accumulator) 0)) (let ((tmp (make-string (length main-accumulator) 0))
......
...@@ -564,20 +564,24 @@ This is a LysKOM button action." ...@@ -564,20 +564,24 @@ This is a LysKOM button action."
(let ((host (substring url (match-beginning 2) (match-end 2))) (let ((host (substring url (match-beginning 2) (match-end 2)))
(path (substring url (match-end 0))) (path (substring url (match-end 0)))
(user "anonymous")) (user "anonymous"))
(if (string-match ";type=.$" path)
(setq path (substring path 0 (match-beginning 0))))
(if (and (string-match "\\([^@]*\\)@" host) (if (and (string-match "\\([^@]*\\)@" host)
(match-beginning 1)) (match-beginning 1))
(progn (progn
(setq user (substring host (match-beginning 1) (match-end 1))) (setq user (substring host (match-beginning 1) (match-end 1)))
(setq host (substring host (match-end 0))))) (setq host (substring host (match-end 0)))))
(find-file (concat "/" user "@" host ":/" path)))) (cond ((string= host "localhost") (find-file path))
(t (find-file (concat "/" user "@" host ":/" path))))
;; (message "%s %s %s" user host path)
))
(defun lyskom-view-url-telnet (url manager) (defun lyskom-view-url-telnet (url manager)
"View the URL URL using telnet. Second argument MANAGER is ignored." "View the URL URL using telnet. Second argument MANAGER is ignored."
(if (not (and (string-match (if (not (and (string-match
"telnet:\\(//\\)?\\([^/:]*\\)\\(:[0-9]*\\)?\\(/.*$\\|$\\)" "telnet://\\([^@]*@\\)?\\([^/:]*\\)\\(:[0-9]*\\)?"
url) url)
(match-beginning 0) (match-beginning 0)
(match-beginning 2))) (match-beginning 2)))
...@@ -586,13 +590,27 @@ This is a LysKOM button action." ...@@ -586,13 +590,27 @@ This is a LysKOM button action."
(port (if (match-beginning 3) (port (if (match-beginning 3)
(substring url (1+ (match-beginning 3)) (match-end 3)) (substring url (1+ (match-beginning 3)) (match-end 3))
"")) ""))
(user "")) (user (if (match-beginning 1)
(if (and (string-match "\\([^@]*\\)@" host) (substring url (match-beginning 1) (1- (match-end 1)))
(match-beginning 1)) nil))
(progn (password nil))
(setq user (substring host (match-beginning 1) (match-end 1))) (if (and user
(setq host (substring host (match-end 0))))) (string-match "^\\([^:]*\\):\\(.*\\)" user))
(telnet (concat host " " port)))) (progn (setq password (substring user
(match-beginning 2)
(match-end 2)))
(setq user (substring user
(match-beginning 1)
(match-end 1)))))
(telnet (concat host " " port))
;; (message "u:%s p:%s h:%s #:%s"
;; (or user "<u>")
;; (or password "<p>")
;; (or host "<h>")
;; (or port "<#>"))
))
(defun lyskom-view-url-mailmode (url manager) (defun lyskom-view-url-mailmode (url manager)
......
No preview for this file type
...@@ -1168,9 +1168,12 @@ completing.") ...@@ -1168,9 +1168,12 @@ completing.")
(defvar lyskom-first-time-around nil (defvar lyskom-first-time-around nil
"Non-nil if LysKOM is being entered for the first time.") "Non-nil if LysKOM is being entered for the first time.")
(defvar lyskom-format-experimental nil (defvar lyskom-experimental-features nil
"If non-nil, LysKOM is likely to blow up in your face.") "If non-nil, LysKOM is likely to blow up in your face.")
(defvar lyskom-format-experimental nil
"If non-nil, LysKOM is likely to make a fool out of you.")
(defvar lyskom-count-var 0 (defvar lyskom-count-var 0
"This variable is used for counting things in the client, such as "This variable is used for counting things in the client, such as
unread texts in list-unread.") unread texts in list-unread.")
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment