Commit a551d5f2 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

La till NEWS-0.42

parent bbaad842
Nyheter i lyskom.el 0.42
========================
Version 0.42 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.42.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.42.
* Fitjurs och förbättringar
** Kommandot "Lista (med) regexpar" har återuppstått. Det finns bundet
till 'lr'.
** Kommandot "Lista klienter" är nytt, och visar den information som
LysKOM-klienter lämnar om vilket klient och version de är.
** Sessionsfältet i (bl.a.) vilkalistan anpassar sin bredd efter hur
mycket plats som behövs.
** +++ Förändringar i prioritera möten? +++
** Kommandot "Återse senaste" med vänner har optimerats så att den går
snabbare i vissa fall.
** Den experimentella variabeln 'kom-delayed-printing' har bytt
namn. Den heter numera 'kom-deferred-printing'.
** Fler kommandon, till exempel vilkalistan, använder fördröjd
utskrift om man slår på det.
** Texter läsmarkeras nu efter att de har skrivits ut, istället för
före, som det var tidigare.
** Man kan nu ange utseende på faces i X-resurser. Följande rad i
~/.Xdefaults ger t.ex. en grå bakgrund på kom-first-line-face:
Emacs.kom-first-line-face.attributeBackground: gray
* Bugfixar
** Inga större buggar har fixats, men vi har säkert infört några nya,
skojiaga buggar.
Local variables:
mode: outline
End:
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment