Commit a78b8a38 authored by Johan Sundström's avatar Johan Sundström
Browse files

Lade in mer info om hur anmärkningar fungerar och inte fungerar, så

folk själva ska kunna bedömma vad de är bra (och direkt dåliga) till,
samt ett exempel på ett sunt nyttjande av finessen.
parent a6fae0f7
......@@ -845,7 +845,16 @@
anmärkning från ett inlägg till ett annat som man kan göra med
ett riktigt inlägg. Anmärkningar visas alltid direkt efter den
aktuella texten; först de som är skrivna av författaren till
inlägget och sedan de skrivna av andra.
inlägget och sedan de skrivna av andra. Notera också att det
inte går att få reda på när det tillkommer en anmärkning på
ett inlägg, och heller inte sparas någon information om vilka
anmärkningar man läst. Detta innebär att de enda som kommer se
anmärkningen är de som läser inlägget först efter att den
lades till. Det i sin tur gör anmärkningar bra lämpade till
korta noter som `Oops, glömde ett "inte" före "klok".' och
direkt olämpliga för allt som någon som redan läst inlägget
(till exempel författaren) skulle kunna tänkas vilja
kommentera.
</para>
<comment>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment