Commit a7f80b1b authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Fixat några typos.

parent 8479b7bf
......@@ -16,7 +16,7 @@
Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar att rätta det
själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera det. Du kan
även lägga in buggar i <URL:http://bugzilla.lysator.liu.se/>.
Buggar bilr omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
Buggar blir omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
patchar blir inlagda mycket snabbare.
......@@ -60,7 +60,7 @@
den ordningen) för att bestämma defaultspråk.
*** Första gången man loggar in så sätts språket globalt
(tangenmappningar och allt) baserat på kom-default-language. Vid
(tangentmappningar och allt) baserat på kom-default-language. Vid
efterföljande inloggningar så sker detta inte.
*** Defaultspråk har ändrats från svenska till engelska.
......@@ -145,7 +145,7 @@
*** FAQer till ett möte visas som om de vore kommentarer till
mötespresentationen.
*** När FAQer listat så visas även ärenderaden.
*** När FAQer listas så visas även ärenderaden.
*** Man kan sätta och läsa FAQer på servern.
......@@ -192,9 +192,9 @@
** Redigering av inlägg
*** Stöd för att enkelt lägga in länkar av typen <möte 6090:
Elispklient 0.46.2 (betatestarmöte)>, <person 273: KOM-trollet>
och <text 44: Programspr}k - syntax och semantik> genom att trycka
C-c C-i C-l vid editering av inlägg.
Elispklient 0.47 (betatestarmöte)>, <person 273: KOM-trollet> och
<text 44: Programspr}k - syntax och semantik> genom att trycka C-c
C-i C-l vid editering av inlägg.
*** Man kan lägga till, ta bort och ändra typ på mottagare och
tilläggsinformation genom att använda musen.
......@@ -236,8 +236,8 @@
*** kom-highlight-text-body anger om inläggstexter ska visas med ett
alternativt utseende.
*** kom-highlight-fist-line anger om första raden i inläggshuvudet ska
visas med ett alternativt utseende.
*** kom-highlight-first-line anger om första raden i inläggshuvudet
ska visas med ett alternativt utseende.
*** kom-highlight-dashed-lines anger om streckraderna före och efter
inlägg skall visas med ett alternativt utseende.
......@@ -295,7 +295,8 @@
*** "Vilka vänner (är inloggade)" visar vilka personer i vänner-listan
som är inloggade för tillfället.
*** "Vilka (är inloggade i) möte"
*** "Vilka (är inloggade i) möte" visar vilka personer som är
närvarande i LysKOM och är medlemmar i ett visst möte.
*** "Filtrera mottagare" skapar filter baserat på ett inläggs
mottagare. Använd för att filtrera alla inlägg som har ett visst
......@@ -347,7 +348,7 @@
tidsangivelser bör vara korrigerade.
** Start av Netscape är lite säkrare (förr kunde den konsumera
oändilgt mycket processortid).
oändligt mycket processortid).
** Klickningar när man kör långsamma kommandon fungerar bättre.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment