Commit a837c12e authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Uwe removed.

parent 28268cd2
......@@ -36,6 +36,7 @@ uuencode pub/lyskom.elc.gz |
# From: Uwe Geuder < Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de>
# Bortkommenterad den 1 mars 1995 p} beg{ran.
#
# H{r hittade jag ett gammalt brev. Visst tar jag klientkoden g{rna {ven
# i forts{ttningen. Jag tror att jag fick den komprimerad och uuencodad
......@@ -45,22 +46,22 @@ uuencode pub/lyskom.elc.gz |
# detta {r lite v{l diffust. Jag forts{tter senare...
# suck, inget svar. Jag l{gger v{l in n}got.
echo Skicka klienten till Uwe
( cd ../src ; make lyskom.el )
gzip < ../src/lyskom.el |
uuencode lyskom.el.gz |
Mail -s "lyskom.el version $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
# H{r skickar vi info-filen.
( cd ../doc ; make elisp-client )
gzip < ../doc/elisp-client |
uuencode elisp-client.gz |
Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
for fil in `cd ../doc ; echo elisp-client-?`
do
gzip < ../doc/$fil |
uuencode ${fil}.gz |
Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
done
#echo Skicka klienten till Uwe
#( cd ../src ; make lyskom.el )
#gzip < ../src/lyskom.el |
#uuencode lyskom.el.gz |
# Mail -s "lyskom.el version $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
## H{r skickar vi info-filen.
#( cd ../doc ; make elisp-client )
#gzip < ../doc/elisp-client |
#uuencode elisp-client.gz |
#Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
#for fil in `cd ../doc ; echo elisp-client-?`
#do
# gzip < ../doc/$fil |
# uuencode ${fil}.gz |
# Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
#done
# Klaus Zeuge <sojge@Minsk.DoCS.UU.SE>
# Message-Id: <9308312234.AA17309@Minsk.DoCS.UU.SE>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment