Commit a92d95be authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Preliminär NEWS-fil för versionen som följer 0.46.1

parent 2be0c798
Nyheter i lyskom.el 0.47
========================
Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar
och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress:
<URL:http://www.lystor.liu.se/lyskom/elisp-client/>
<URL:ftp://ftp.lystor.liu.se/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namned NEWS-0.47 i tar-arkivet. Det finns även
en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
tar-filer.
Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar att rätta det
själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera det. Du kan
även lägga in buggar i <URL:http://bugzilla.lysator.liu.se/>.
Buggar bilr omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
patchar blir inlagda mycket snabbare.
====================
VIKTIGT
====================
Från och med version 0.47 av elispklienten så är stödet för Gnu
Emacs 19.34 och LysKOM-servrar med protokollversion 9 eller
tidigare (dvs lyskomd äldre än version 2.0.0). I viss mån
fortsätter det att fungera, men alla funktioner är inte
tillgängliga och det uppstår varningar vid kompileringen av
klienten.
* Kända problem
** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext,
streckrader och första raden sträcker sig bara till textens slut
och inte till fönsterkanten i XEmacs, vilket gör att det kan se
lite underligt ut.
** Standardinstallationen av XEmacs i åtminstone Debian/Gnu Linux
innehåller en fil som heter macedit.el. Denna fil måste tas bort
för att elispklienten skall fungera. Det går inte att kompilera
eller köra elispklienten om den filen finns.
* Funktionalitet
** Språkbyten
*** Nu ändrar Ändra språk inte menyer eller tangentbindningar (men
allting annat). Om man anger prefixargument till Ändra språk så
ändras alla språkberoende inställningar.
*** Klienten tittar på omgivningsvariablerna KOMLANGUAGE och LANG (i
den ordningen) för att bestämma defaultspråk.
*** Defaultspråk har ändrats från svenska till engelska.
** Diverse
*** Tangenterna * och = i inläggsskrivarbufferten fungerar på samma
sätt som i LysKOM-bufferten. TAB och M-TAB kan användas för att
flytta markören mellan intressanta områden i bufferten.
*** Klienten kan visa och skapa fler sorters tilläggsinformation än
förr. Klienten hanterar tilläggsinformation som är satt på
servern.
*** Texten som visas när man blir inbjuden till ett möte är tydligare.
*** Man kan sätta FAQer på personer (kräver att servern tillåter det).
*** Subtrahera kommentar och subtrahera fotnot har completion på
inläggsnummer.
*** "Lista (med) regexpar" har blivit väskokänslig per default (det
betyder alltså att ett versalt Z och ett gement z betraktas som
samma bokstav). Ger man prefixargument så gör kommandor skillnad
mellan versaler och gemener.
*** Listan med fördefinierade LysKOM-servrar har uppdaterats.
*** DSKOM och LysCOM har tillkommit i listan över LysKOM-servrar.
CSD-KOM:s adress har uppdaterats, MedioKOM är borta och HelKOM
kallas nu HesaKOM.
*** Varje prompt har en tidsstämpel som visas om man högerklickar på
prompten.
*** "Kontrollera (om person är) medlem (i möte)" skiljer på aktiva och
passiva medlemskap.
*** Bättre defaultvärden i flera kommandon.
*** Återse fler inlägg tar prefixargument.
*** Hoppa fungerar även när man återser träd.
*** När klienten skriver ut felmeddelanden skriver den ut lite mer
information om felet.
*** Man kan ställa in om återsekommandona ska använda cachen eller
inte. Att använda cachen går fortare än att inte göra det, men man
riskerar att få gammal information.
*** Namnsdagslistan har uppdaterats för att följa svenska
språknämndens nya nanmlängd.
*** Inläsningen av inläggsnummer till alla kommandon har gjorts mer
regelbunden. Man kan ställa in per kommando om kommandot skall
fråga efter inläggsnummer eller gissa.
*** Med prefixargument hoppar "Lista ärenden" (l ä) över inlägg som
har ett ärende som redan har listats, dvs endast unika ärenden
visas.
*** Man kan skapa osynliga sessioner. Eftersom jag tycker att detta är
asocialt så tänker jag inte tala om hur man gör :-)
*** Nya val i menyn vid högerklick på inläggsnummer: "Återse träd",
"Återse alla kommentarer", "Återse alla kommentarer rekursivt"
(kallades förut "Återse träd"), "Fotnotera" och "Anmärk".
*** Ny funktion: lyskom-view-text-convert-ISO-646-SE-to-ISO-8859-1.
Denna kan läggas i lyskom-view-text-hook för att automagiskt
skriva om }{| till åäö i lästa inlägg. (Importerade e-brev
undantas från konverterering.)
*** Prefixargument till Status (för) person anger ett inlägg vars
författare man vill se status för.
** FAQ-hantering
*** FAQer till ett möte visas som om de vore kommentarer till
mötespresentationen.
*** När FAQer listat så visas även ärenderaden.
*** Man kan sätta och läsa FAQer på servern.
*** När man loggar in så listas alla olästa FAQer som är satta på
servern, och klienten gör automatiskt Återse FAQ på dessa inlägg.
*** När man går till ett möte så listas alla olästa FAQer som är satta
på mötet, och klienten gör automatiskt Återse FAQ på dessa inlägg.
*** Prompten visar "Läsa nästa FAQ" när man håller på att återse
FAQer.
** Omdirigering av kommentarer
*** Man kan tala om vilket möte man vill läggs till som mottagare till
kommenterar till ens inlägg som enbart skickas till möten man inte
är med i.
*** Om någon har begärt omdirigering av kommentarer så ser klienten
till att följa detta.
** Mötesrekommendationer
*** Man kan sätta mötesrekommendationer på servern.
*** När man loggar in och det finns rekommenderade möten som man inte
är med i och inte har tackat nej till tidigare så frågar klienten
om man vill bli medlem i dessa möten.
** Integration med webbläsare
*** Elispklienten kan nu visa URLer i Galeon.
*** Klienten är nu bättre på att öppna URL:er i Windows. Dels är
heuristiken för val av webbläsare bättre och dels går det att
sätta den nya variabeln kom-windows-browser-command till ett
lämpligt värde.
** Redigering av inlägg
*** Stöd för att enkelt lägga in länkar av typen <möte 6090:
Elispklient 0.46.2 (betatestarmöte)>, <person 273: KOM-trollet>
och <text 44: Programspr}k - syntax och semantik> genom att trycka
C-c C-i C-l vid editering av inlägg.
*** Man kan lägga till, ta bort och ändra typ på mottagare och
tilläggsinformation genom att använda musen.
*** C-c TAB gör nu samma sak som C-c C-i i inläggsediteringsmoden,
vilket borde glädja användare som kör sin Emacs i TTY-läge.
** Tangentbindningar
*** "Ändra FAQ" finns på äq. Överlag har FAQ-relaterade kommandon q i
tangentbindningen.
*** Tangenten för att ange kommandon har flyttats från a till x för
att nästa version av elispklienten ska kunna använda a som prefix
för addera-kommandon.
*** Tangenten v har blivit prefix för alla vilka-relaterade kommandon.
Kommandot som förr låg på v ligger nu på vi.
*** "Återse brevhuvud" finns nu på åb.
** Symboliska markeringar
*** Man kan ha symboliska markeringar genom att definiera att en viss
markering har ett visst namn. Ange namnen via Inställningar (för)
LysKOM.
*** Man kan få elispklienten att fråga efter nya markeringsnamn när
man markerar inlägg (kom-default-mark).
** Nya inställningar
*** kom-edit-hide-add-button anger om knappen [Addera...] ska visas
eller inte.
*** kom-highlight-text-body anger om inläggstexter ska visas med ett
alternativt utseende.
*** kom-highlight-fist-line anger om första raden i inläggshuvudet ska
visas med ett alternativt utseende.
*** kom-highlight-dashed-lines anger om streckraderna före och efter
inlägg skall visas med ett alternativt utseende.
*** kom-print-seconds-in-time-strings anger om klienten ska skriva ut
sekunder i klockslag eller inte.
*** kom-print-relative-dates anger om klienten ska skriva ut
närliggande datum som "i dag", "i morgon" och "i går".
*** kom-auto-list-faqs anger om klienten ska lista olästa FAQer för
ett möte när man går till mötet eller för servern när man loggar
in.
*** kom-auto-review-faqs anger om klienten ska återse olästa FAQer för
ett möte när man går till mötet eller för servern när man loggar
in.
*** kom-symbolic-marks-alist är en lista av symboliska markeringar.
*** kom-review-uses-cache anger om klienten ska använda cachen när man
återser inlägg eller inte (används cachen så kan inaktuell
information visas).
*** kom-review-marks-texts-as-read anger om återsekommandona även
läsmarkerar inlägg som visas.
*** kom-windows-browser-command anger en webbläsare att använda under
Windows.
*** kom-galeon-command anger kommandot för att starta Galeon.
*** kom-text-no-prompts anger hur elispklienten skall fråga efter
textnummer när man ger kommandon. Den ersätter
kom-prompt-for-text-no.
*** kom-extended-status-information styr om man får se utökad
information när man visar status för person, möte eller server.
*** lyskom-after-change-conf-hook är en hook som körs precis efter man
har bytt möte på något vis.
** Nya kommandon
*** "Hjälp" är ett nytt kommando, infört på prov, som ger hjälp om
LysKOM.
*** "Addera referens" kan användas för att addera en korsreferens till
ett befintligt inlägg.
*** "Vilka (är) närvarande (i möte)" visar vilka personer som är
närvarande i LysKOM och är i ett visst möte.
*** "Vilka vänner (är inloggade)" visar vilka personer i vänner-listan
som är inloggade för tillfället.
*** "Vilka (är inloggade i) möte"
*** "Filtrera mottagare" skapar filter baserat på ett inläggs
mottagare. Använd för att filtrera alla inlägg som har ett visst
möte som mottagare.
*** "Återse läsmarkerar" och "Återse läsmarkerar inte" växlar
tillfälligt mellan läget där återsekommandona läsmarkerar
och läget där de inte läsmarkerar inläggen som visas.
*** "Addera presentation" sätter ett inlägg som presentation till ett
visst möte.
*** "Ta bort presentation" tar bort presentationen från ett möte.
*** "Addera lapp på dörren" sätter ett befintligt inlägg som lapp på
dörren på ett möte.
*** "Skapa tilläggsinformation" skapar godtycklig tilläggsinformation.
Använd inte det här om du inte vet vad du håller på med.
*** "Status (för) servern" visar statusinformation för LysKOM-servern.
*** "Addera server-FAQ"/"Ta bort server-FAQ" adderar eller tar bort en
FAQ på servern.
*** "Återse server-FAQ" visar FAQer som sitter på servern.
*** "Rekommendera möte" skapar en mötesrekommendation för
LysKOM-servern.
*** "Dirigera om kommentarer" skapar en begäran att kommentarer som
får en viss brevlåda adderad som mottagare för att det
kommenterades författare inte är medlem i kommentarens mottagare
ska dirigeras om till ett annat möte.
*** "Jämför två texter" jämför två texter med ediff.
*** "Se diff" visar skillnaden mellan två inlägg i LysKOM-bufferten.
*** "Addera för kännedom" heter nu "Addera dold kopia".
* Buggfixar
** Man kan köra klienten okompilerad, även om det verkligen inte
rekommenderas.
** Utskrifter av klockslag har korrigerats. Tidigare skillnader i
tidsangivelser bör vara korrigerade.
** Start av Netscape är lite säkrare (förr kunde den konsumera
oändilgt mycket processortid).
** Klickningar när man kör långsamma kommandon fungerar bättre.
** Återse FAQ och återse markerade inlägg använder återseprioriteter
på samma sätt som övriga återsekommandon.
** Elispklienten sätter rätt content-type på inlägg den skapar.
** Content-type för kommentars- och fotnotslänkar till importerade
e-brev sätts rätt.
** Ombrytning av inlägg som inte fungerar på grund av buggar i Emacs
(eller klienten) bör inte längre hindra inlägg från att visas.
** Vi skapar inte längre massvis av *kom*-fcc-buffertar.
** Hanteringen av datum i importerade inlägg är mer robust.
** Man kan ändra presentation även om den gamla presentationen har
tagits bort.
** Dold kopia är det nya namnet för "för kännedom".
** Bättre igenkänning av länkar och annat i inlägg.
** Klienten klarar av inlägg med väldigt många kommentarer.
** Om man tackar nej till mötesinbjudan så går man ur mötet. Det blir
inte ett passivt medlemskap.
** Klick på brevlåda i Lista nyheter går till brevlådan istället för
att visa presentationen.
** Kasta ut session beter sig finare om den angivna personen inte är
inloggad.
** Återse-kommandon klarar nu av stora mängder kommentarslänkar.
** Bredden på några kolumner med inläggsnummer var tidigare hårdkodad
till sju tecken. Nu frågar klienten servern om högsta inäggsnummer
och anpassar sig därefter.
** Status (för) person säger nu "Senaste in-/utloggning" istället för
det felaktiga "Senast inne".
** Ett informativt meddelande ges nu vid försök till privat svar på
ett anonymt inlägg.
** Ett stort antal andra buggar, stavfel och kommandobeskrivningar
rättade.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment