Commit abcb074f authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Make bits of e-mail headers and the sender of imported e-mail clickable

parent fb8fbedd
2000-03-15 David Byers <davby@ida.liu.se>
* view-text.el (lyskom-format-mx-author): Make mx-from clickable.
* lyskom-buttons.el (lyskom-default-button): URLs and e-mail get
kom-url-face.
* commands2.el (kom-review-mail-headers): Transform text headers
as an external text.
* lyskom-buttons.el (lyskom-button-transform-text): Don't add
text, conf or pers buttons when transforming an external text.
2000-03-11 David Byers <davby@ida.liu.se> 2000-03-11 David Byers <davby@ida.liu.se>
* menus.el (lyskom-define-menu-xemacs): Encode menu item strings * menus.el (lyskom-define-menu-xemacs): Encode menu item strings
......
...@@ -5,6 +5,10 @@ Att g ...@@ -5,6 +5,10 @@ Att g
* INTRESSANTA SAKER * INTRESSANTA SAKER
** Knappar i email-adressen i importerade brev.
** Knappar å sånt i Återse brevhuvud.
** Man vill kunna skicka user-agent och proxy-authorization till ** Man vill kunna skicka user-agent och proxy-authorization till
HTTP-proxyn. Se specen för HTTP 1.1, kapitel 11 och RFC 2069. HTTP-proxyn. Se specen för HTTP 1.1, kapitel 11 och RFC 2069.
...@@ -18,10 +22,6 @@ Att g ...@@ -18,10 +22,6 @@ Att g
ut och han säger att problemen försvann när han skrev en ut och han säger att problemen försvann när han skrev en
presentation för sin person Martin;. User-arean finns i 4730269. presentation för sin person Martin;. User-arean finns i 4730269.
** I Gnu Emacs 20.4.1 får man ett fyrkantigt tecken före varje svenskt
tecken. Antagligen en \201 som spökar. Vi måste bergis koda om alla
strängar som hamnar i menyer.
** Man får illegal consp nil i processfiltret när man går med i eller ** Man får illegal consp nil i processfiltret när man går med i eller
ändrar prioritet på ett möte ibland. Sällan. Jag gick med i ändrar prioritet på ett möte ibland. Sällan. Jag gick med i
programmering i TokKOM med kom-handle-membership uppe. När jag programmering i TokKOM med kom-handle-membership uppe. När jag
...@@ -31,14 +31,6 @@ Att g ...@@ -31,14 +31,6 @@ Att g
Händer ibland när man loggar in också. Händer ibland när man loggar in också.
** Inställningsbufferten är buggig. Om man har en inställning i
servern och markerar att den skall sparas i .emacs så sparas
defaultvärdet och inte det aktuella värdet. Buggligt ju! Jag undrar
om det kan bli fel när man går åt andra hållet också.
Antagligen är det fixat nu.
** När man går med i ett möte så sorteras inte medlemskapet in korrekt ** När man går med i ett möte så sorteras inte medlemskapet in korrekt
i medlemskapslistan. i medlemskapslistan.
...@@ -65,7 +57,6 @@ Att g ...@@ -65,7 +57,6 @@ Att g
appropriate bytedness. Maybe. appropriate bytedness. Maybe.
** In completing-read.el, MULEify the character comparisons. ** In completing-read.el, MULEify the character comparisons.
** In completing-read.el, end of lyskom-complete-string, check how the ** In completing-read.el, end of lyskom-complete-string, check how the
result of make-string is used and modified. result of make-string is used and modified.
...@@ -187,13 +178,6 @@ j-or-n-p. ...@@ -187,13 +178,6 @@ j-or-n-p.
kommando, utan hamnar överst i bufferten. kommando, utan hamnar överst i bufferten.
FIX BY: --- FIX BY: ---
Om man byter buffert med C-x b till den sista aktiva KOM-bufferten
så tycker Nästa LysKOM att det inte finns fler aktiva
KOM-sessioner. Funktionen verkar vara lite för känslig för hur
lyskom-buffer-list ser ut. Den borde nog göra något lite
intelligentare när listan ser ut att ha tagit slut.
FIX BY: 0.46 KLART
Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar, Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30 och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
blev det rätt. Det verkar som om window-width ljuger. blev det rätt. Det verkar som om window-width ljuger.
...@@ -250,9 +234,6 @@ j-or-n-p. ...@@ -250,9 +234,6 @@ j-or-n-p.
parallella prefetcher på samma möte. parallella prefetcher på samma möte.
FIX BY: FIX BY:
Gå ur mötet man prefetchar genererar en bug.
FIX BY: 0.46 FIXED
Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande. inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.
FIX BY: 0.46 FIX BY: 0.46
...@@ -462,7 +443,7 @@ j-or-n-p. ...@@ -462,7 +443,7 @@ j-or-n-p.
Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt Kolla hur misslyckad inskickning hanteras. Vi borde ajtomagiskt
ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
göra det (och göra det till defaultkommandot.) göra det (och göra det till defaultkommandot.)
FIX BY: 0.46 FIX BY: 0.46 KLART
Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta
bort, ändra typ.) bort, ändra typ.)
...@@ -488,7 +469,7 @@ j-or-n-p. ...@@ -488,7 +469,7 @@ j-or-n-p.
FIX BY: 0.47 FIX BY: 0.47
Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman) Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)
FIX BY: 0.47 FIX BY: 0.47 KLART
** MEDLEMSSKAPSINFORMATION ** MEDLEMSSKAPSINFORMATION
...@@ -586,7 +567,7 @@ j-or-n-p. ...@@ -586,7 +567,7 @@ j-or-n-p.
Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
det behövs ett gränssnitt för det. det behövs ett gränssnitt för det.
FIX BY: 0.46 FIX BY: 0.46 KLART
** AUX-ITEMS ** AUX-ITEMS
......
...@@ -2254,11 +2254,12 @@ Return-value: 'no-session if there is no suitable session to switch to ...@@ -2254,11 +2254,12 @@ Return-value: 'no-session if there is no suitable session to switch to
(interactive (list (lyskom-read-text-no-prefix-arg (interactive (list (lyskom-read-text-no-prefix-arg
'review-mail-headers-to-what t))) 'review-mail-headers-to-what t)))
(let* ((text-stat (blocking-do 'get-text-stat text-no)) (let* ((text-stat (blocking-do 'get-text-stat text-no))
(headers (and text-stat (lyskom-get-aux-item (text-stat->aux-items text-stat) 24)))) (headers (and text-stat (lyskom-get-aux-item (text-stat->aux-items text-stat) 24)))
(lyskom-transforming-external-text t))
(cond ((null text-stat) (lyskom-format-insert 'no-such-text-no text-no)) (cond ((null text-stat) (lyskom-format-insert 'no-such-text-no text-no))
((null headers) (lyskom-format-insert 'no-mail-headers text-no)) ((null headers) (lyskom-format-insert 'no-mail-headers text-no))
(t (lyskom-format-insert 'mail-headers-for text-no) (t (lyskom-format-insert 'mail-headers-for text-no)
(mapcar (lambda (el) (mapcar (lambda (el)
(lyskom-insert (aux-item->data el)) (lyskom-format-insert "%#1t" (aux-item->data el))
(lyskom-insert "\n")) (lyskom-insert "\n"))
headers))))) headers)))))
...@@ -38,14 +38,15 @@ ...@@ -38,14 +38,15 @@
Please mail change requests to kom@lysator.liu.se Please mail change requests to kom@lysator.liu.se
1. What do I need 1. What do I need
You need an Emacs. The client appears to work with the following You need an Emacs. The client appears to work with the following
versions of Emacs: versions of Emacs:
* XEmacs version 20.2 and 21.2 * XEmacs version 21.1 and 21.2
* Gnu Emacs version 19.34 [1] * Gnu Emacs version 19.34 [1]
* Gnu Emacs version 20.3 and 20.4 * Gnu Emacs version 20.3 and newer
[1] You'll have to replace the included custom package, and if you [1] You'll have to replace the included custom package, and if you
use Gnus, you may have to update that as well. use Gnus, you may have to update that as well.
...@@ -69,7 +70,7 @@ ...@@ -69,7 +70,7 @@
load path. This file redefines a function that the client relies load path. This file redefines a function that the client relies
heavly on. The redefinition is buggy. You can recognize this heavly on. The redefinition is buggy. You can recognize this
problem if your Emacs says something like this: "Key sequence < m problem if your Emacs says something like this: "Key sequence < m
o u s e - 2 > uses invalid prefix characters" o u s e - 2 > uses invalid prefix characters".
...@@ -84,10 +85,21 @@ ...@@ -84,10 +85,21 @@
is available from <URL:http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/w3.html> is available from <URL:http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/w3.html>
The latest version of calc, when writing this, is available at The latest version of calc, when writing this, is available at
<URL:ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/calc-2.02f.tar.gz> <URL:ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/calc/calc-2.02f.tar.gz>
3. Installation
There are two ways to install the client. You can assemble,
compile and install it from a tar file, or from a single emacs
lisp file.
If you are using a Unix system (or something sufficiently
similar), try installing from the tar file. If you are using
Microsoft Windows, install using the single file.
3. Installation from the tar archive 3.1 Installation from the tar file
Edit the Makefile in the distribution to reflect your environment. Edit the Makefile in the distribution to reflect your environment.
You can change the following variables: You can change the following variables:
...@@ -141,7 +153,7 @@ ...@@ -141,7 +153,7 @@
4. Installation from a single .el file 3.2. Installation from a single .el file
If you have received the client as a single file named If you have received the client as a single file named
lyskom-0.46.el or something similar, first rename the file to lyskom-0.46.el or something similar, first rename the file to
...@@ -157,7 +169,7 @@ ...@@ -157,7 +169,7 @@
5. Reporting Bugs 4. Reporting Bugs
Please report bugs to bug-lyskom@lysator.liu.se. Please give us the Please report bugs to bug-lyskom@lysator.liu.se. Please give us the
following information (at least): following information (at least):
......
...@@ -1358,6 +1358,10 @@ You must become an active member of the conference to enter it.\n") ...@@ -1358,6 +1358,10 @@ You must become an active member of the conference to enter it.\n")
(passive-mt-type . "passive") (passive-mt-type . "passive")
(secret-mt-type . "secret") (secret-mt-type . "secret")
(Invitation-mt-type . "Invited")
(Passive-mt-type . "Passive")
(Secret-mt-type . "Secret")
(not-author-try-anyway-p . "You are not the author of the text. Try anyway? ") (not-author-try-anyway-p . "You are not the author of the text. Try anyway? ")
(what-no-comments-no . "Which text do you want to prevent comments to: ") (what-no-comments-no . "Which text do you want to prevent comments to: ")
(adding-no-comments . "Preventing commens to text %#1n...") (adding-no-comments . "Preventing commens to text %#1n...")
......
...@@ -162,7 +162,7 @@ If there is no active area, then do something else." ...@@ -162,7 +162,7 @@ If there is no active area, then do something else."
;; function alters the menu, so we copy the entries to prevent it ;; function alters the menu, so we copy the entries to prevent it
;; from fiddling with lyskom-button-actions. ;; from fiddling with lyskom-button-actions.
(cond ((string-match "XEmacs" (emacs-version)) (cond ((string-match "XEmacs" (emacs-version))
(cons title (cons (encode-coding-string title 'iso-8859-1)
(mapcar (function (mapcar (function
(lambda (entry) (lambda (entry)
(vector (encode-coding-string (vector (encode-coding-string
...@@ -302,7 +302,8 @@ lyskom-text-buttons. Returns the modified string." ...@@ -302,7 +302,8 @@ lyskom-text-buttons. Returns the modified string."
(add-text-properties (add-text-properties
(match-beginning (or (elt el 2) 0)) (match-beginning (or (elt el 2) 0))
(match-end (or (elt el 2) 0)) (match-end (or (elt el 2) 0))
(cond ((eq (elt el 1) 'text) (cond ((and (eq (elt el 1) 'text)
(not lyskom-transforming-external-text))
(lyskom-generate-button 'text (lyskom-generate-button 'text
(lyskom-button-get-arg el text) (lyskom-button-get-arg el text)
(lyskom-button-get-text el text) (lyskom-button-get-text el text)
...@@ -468,7 +469,7 @@ MENU-TITLE is a list consisting of a format string or symbol and arguments ...@@ -468,7 +469,7 @@ MENU-TITLE is a list consisting of a format string or symbol and arguments
for the format string. The arguments are not when the menu is popped for the format string. The arguments are not when the menu is popped
up." up."
(and kom-text-properties (and kom-text-properties
(let (xarg text) (let (xarg text face)
(cond ((eq type 'conf) (cond ((eq type 'conf)
(cond ((lyskom-conf-stat-p arg) (cond ((lyskom-conf-stat-p arg)
(if (conf-type->letterbox (conf-stat->conf-type arg)) (if (conf-type->letterbox (conf-stat->conf-type arg))
...@@ -521,10 +522,17 @@ up." ...@@ -521,10 +522,17 @@ up."
text (number-to-string (text-stat->text-no arg)))) text (number-to-string (text-stat->text-no arg))))
(t (setq xarg 0 text "")))) (t (setq xarg 0 text ""))))
((eq type 'url) ((eq type 'url)
(setq face 'kom-url-face)
(cond ((stringp arg) (setq xarg nil text arg)) (cond ((stringp arg) (setq xarg nil text arg))
(t (setq xarg nil text "")))) (t (setq xarg nil text ""))))
((eq type 'email)
(setq face 'kom-url-face)
(cond ((stringp arg) (setq xarg nil text arg))
(t (setq xarg nil text ""))))
(t (setq xarg arg text ""))) (t (setq xarg arg text "")))
(lyskom-generate-button type xarg text nil menu-title)))) (lyskom-generate-button type xarg text face menu-title))))
......
...@@ -669,6 +669,10 @@ A number means wrap articles shorter than the number (in bytes)." ...@@ -669,6 +669,10 @@ A number means wrap articles shorter than the number (in bytes)."
;;; ;;;
(defvar lyskom-transforming-external-text nil
"Dynamically bound to non-nil when transforming text in which text,
conference and person buttons are not expected.")
(def-kom-var lyskom-url-protocol-regexp (def-kom-var lyskom-url-protocol-regexp
"\\(file\\|ftp\\|gopher\\|http\\|https\\|news\\|wais\\|mailto\\|telnet\\):" "\\(file\\|ftp\\|gopher\\|http\\|https\\|news\\|wais\\|mailto\\|telnet\\):"
"Regexp to match the protocol part of a URL.") "Regexp to match the protocol part of a URL.")
...@@ -748,7 +752,7 @@ to some URL viewers." ...@@ -748,7 +752,7 @@ to some URL viewers."
lyskom-view-url-w3) lyskom-view-url-w3)
("windows" ("windows"
".*" ".*"
"Windows web brower" "web brower"
lyskom-view-url-windows) lyskom-view-url-windows)
("netscape" ("netscape"
".*" ".*"
......
...@@ -1054,7 +1054,12 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read." ...@@ -1054,7 +1054,12 @@ Args: TEXT-STAT of the text being read."
(setq author (lyskom-get-string 'email-name-prefix)) (setq author (lyskom-get-string 'email-name-prefix))
(when mx-author (setq author (concat author (aux-item->data mx-author)))) (when mx-author (setq author (concat author (aux-item->data mx-author))))
(when (and mx-from mx-author) (setq author (concat author " "))) (when (and mx-from mx-author) (setq author (concat author " ")))
(when mx-from (setq author (concat author "<" (aux-item->data mx-from) ">"))) (when mx-from
(setq author (concat author
(lyskom-format
"<%[%#1@%#2s%]>"
(lyskom-default-button 'email (aux-item->data mx-from))
(aux-item->data mx-from)))))
(setq author (concat (lyskom-get-string 'email-name-suffix) author)) (setq author (concat (lyskom-get-string 'email-name-suffix) author))
) )
author)) author))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment