Commit ac28b759 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Tog bort död kod i lyskom-rest.el, fixade j-or-n-p så den fungerar bättre,...

Tog bort död kod i lyskom-rest.el, fixade j-or-n-p så den fungerar bättre, mindre scrollning vis promptbyte, hantera lokala variabler i ändra variabler.
parent 53bb1c5a
Tue Jul 23 11:28:29 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Skrev om till
att anvnda query-read-texts istf get-membership.
* flags.el (lyskom-Edit-options-modify): Ny funktion.
(kom-edit-options): Byt ut Edit-options-modify mot
lyskom-Edit-options-modify s att den hanterar buffertlokala
variabler lite bttre. Denna patch r dock helt beroende av
implementationen av edit-options och fungerar kanske inte s bra i
alla emacsversioner.
* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-save): Spara ndringarna i
rtt buffert s inte buffertlokala variabler skrivs ver med nil
eller defaultvrden.
Mon Jul 22 14:10:51 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* async.el (lyskom-default-new-text-hook): Eventuellt r
scrollning till botten vid promptbyte eliminerad.
* vars.el.in (lyskom-noadmin-removed-commands): Lade till
kom-sync-database.
* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till syncing-database
och really-sync
* commands2.el (kom-sync-database): Ny funktion
* services.el (initiate-sync): Ny funktion.
* lyskom-rest.el: Tog bort kom-dict och relaterade funktioner.
Removes lyskom-put-back-on-to-do-list Removed lyskom-return-time.
(lyskom-insert-before-prompt): Inlajnade
lyskom-do-insert-before-prompt
* commands2.el (kom-shutdown-server): Gr def-kom-command, anvnd
blocking-do.
* lyskom-rest.el (j-or-n-p): Hantera C-g ven om read-char normalt
inte kan lsa C-g. Hantera C-l ocks.
Tog bort lyskom-handle-command-answer.
* commands2.el (kom-change-conf-type): Hantera ndra mtestyp p
personer. Spara de flaggor som inte explicit stts av funktionen.
Visa aktuell mtestyp innan frgorna stlls. Anvnd
lyskom-j-or-n-p fr att stlla frgorna.
Fri Jul 19 18:29:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se> Fri Jul 19 18:29:41 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Det stod comments p ett * view-text.el (lyskom-follow-comments): Det stod comments p ett
......
...@@ -3,8 +3,6 @@ Att g ...@@ -3,8 +3,6 @@ Att g
Buggar Buggar
Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler.
Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja, Completion-koden är ivägen när man vill skapa nya personer. [Nåja,
inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är inte så mycket. Det är bara att man inte får skapa namn som är
prefix till existerande namn] prefix till existerande namn]
...@@ -109,3 +107,5 @@ Fixade saker ...@@ -109,3 +107,5 @@ Fixade saker
Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT) Lista meddelanden via fjärrkontroll listar baklänges. (FIXAT)
Ändra variabler klarar inte att hantera buffertlokala variabler. FIXAT.
...@@ -407,12 +407,13 @@ converted, before insertion." ...@@ -407,12 +407,13 @@ converted, before insertion."
(not lyskom-executing-command)) ;We have time to do it. (not lyskom-executing-command)) ;We have time to do it.
;; Alter the prompt. ;; Alter the prompt.
(let ((buffer-read-only nil)) (let ((buffer-read-only nil))
(lyskom-save-excursion (save-excursion
(goto-char (point-max)) (goto-char (point-max))
(beginning-of-line) (beginning-of-line)
(delete-region (point) (point-max))) (delete-region (point) (point-max)))
(lyskom-run 'async 'lyskom-print-prompt))) (lyskom-run 'async 'lyskom-print-prompt)))
(let ((no-message nil)) (let ((no-message nil))
(run-hooks 'lyskom-new-text-hook) (run-hooks 'lyskom-new-text-hook)
......
...@@ -70,7 +70,7 @@ ...@@ -70,7 +70,7 @@
(interactive) (interactive)
(let ((conf-stat (let ((conf-stat
(lyskom-read-conf-stat (lyskom-get-string 'what-conf-to-delete) (lyskom-read-conf-stat (lyskom-get-string 'what-conf-to-delete)
'(all)))) '(all) nil nil t)))
(if conf-stat (if conf-stat
(if (lyskom-ja-or-nej-p (if (lyskom-ja-or-nej-p
(lyskom-format 'confirm-delete-pers-or-conf (lyskom-format 'confirm-delete-pers-or-conf
......
...@@ -1080,22 +1080,30 @@ Format is 23:29 if the text is written today. Otherwise 04-01." ...@@ -1080,22 +1080,30 @@ Format is 23:29 if the text is written today. Otherwise 04-01."
;;; ================================================================
;;; Spara databasen - Save database
;;;
(def-kom-command kom-sync-database ()
"Save the LysKOM database."
(interactive)
(if (lyskom-ja-or-nej-p (lyskom-get-string 'really-sync))
(progn (lyskom-insert-string 'syncing-server)
(lyskom-report-command-answer (blocking-do 'sync)))))
;;; ================================================================ ;;; ================================================================
;;; St{ng av servern - Shutdown ;;; St{ng av servern - Shutdown
;;; Author: Inge Wallin ;;; Author: Inge Wallin
(def-kom-command kom-shutdown-server ()
(defun kom-shutdown-server ()
"Shutdown the LysKOM server." "Shutdown the LysKOM server."
(interactive) (interactive)
(lyskom-start-of-command 'kom-shutdown-server)
(if (lyskom-ja-or-nej-p (lyskom-get-string 'really-shutdown)) (if (lyskom-ja-or-nej-p (lyskom-get-string 'really-shutdown))
(progn (progn
(lyskom-insert-string 'closing-server) (lyskom-insert-string 'closing-server)
(initiate-shutdown 'main 'lyskom-handle-command-answer 0)) (lyskom-report-command-answer (blocking-do 'shutdown 0)))))
(lyskom-end-of-command)))
;;; ================================================================ ;;; ================================================================
...@@ -1412,25 +1420,54 @@ membership info." ...@@ -1412,25 +1420,54 @@ membership info."
(def-kom-command kom-change-conf-type () (def-kom-command kom-change-conf-type ()
"Change type of a conference" "Change type of a conference"
(interactive) (interactive)
(let* ((conf-no (lyskom-read-conf-no (let* ((conf-stat (lyskom-read-conf-stat
(lyskom-get-string 'what-conf-to-change) (lyskom-get-string 'what-conf-to-change)
'(conf) nil "" t)) '(conf pers) nil "" t))
(open (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member))) (foo
(let* ((type (conf-stat->conf-type conf-stat))
(box (conf-type->letterbox type))
(ori (conf-type->original type))
(pro (conf-type->rd_prot type))
(sec (conf-type->secret type)))
(lyskom-format-insert 'change-type-prompt
conf-stat
conf-stat
(cond
((or box ori pro sec)
(concat
"("
(if box (lyskom-get-string 'Mailbox) "")
(if (and box (or sec ori pro)) ", " "")
(if sec (lyskom-get-string
'Protected) "")
(if (and sec (or ori pro)) ", " "")
(if ori (lyskom-get-string
'no-comments) "")
(if (and ori pro) ", " "")
(if pro (lyskom-get-string 'closed) "")
")"))
(t "")))))
(open (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member)))
(secret (if (not open) (secret (if (not open)
(j-or-n-p (lyskom-get-string 'secret-conf)))) (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'secret-conf))))
(orig (j-or-n-p (lyskom-get-string 'comments-allowed))) (orig (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'comments-allowed)))
(anarchy (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anonymous-allowed)))) (anarchy (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'anonymous-allowed))))
(cache-del-conf-stat conf-no) (cache-del-conf-stat (conf-stat->conf-no conf-stat))
(if (not (blocking-do 'set-conf-type (if (not (blocking-do
conf-no 'set-conf-type
(lyskom-create-conf-type (not open) (conf-stat->conf-no conf-stat)
(not orig) (lyskom-create-conf-type (not open)
secret (not orig)
nil secret
anarchy (conf-type->letterbox
nil (conf-stat->conf-type conf-stat))
nil anarchy
nil))) (conf-type->rsv1
(conf-stat->conf-type conf-stat))
(conf-type->rsv2
(conf-stat->conf-type conf-stat))
(conf-type->rsv3
(conf-stat->conf-type conf-stat)))))
(progn (lyskom-insert-string 'nope) (progn (lyskom-insert-string 'nope)
(lyskom-format-insert 'error-code (lyskom-format-insert 'error-code
(lyskom-get-error-text lyskom-errno) (lyskom-get-error-text lyskom-errno)
......
...@@ -449,8 +449,7 @@ text is a member of some recipient of this text." ...@@ -449,8 +449,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
(let* ((comm-to-list nil) (let* ((comm-to-list nil)
(recipient-list nil) (recipient-list nil)
(author-list nil) (author-list nil)
(membership-list nil) (author-is-member nil)
(check-rcpt-membership-list nil)
(extra-headers nil) (extra-headers nil)
(me (save-excursion (set-buffer (process-buffer lyskom-proc)) (me (save-excursion (set-buffer (process-buffer lyskom-proc))
lyskom-pers-no)) lyskom-pers-no))
...@@ -482,7 +481,7 @@ text is a member of some recipient of this text." ...@@ -482,7 +481,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
'please-edit-recipients))))) 'please-edit-recipients)))))
(if (and kom-check-commented-author-membership (if (and kom-check-commented-author-membership
(memq 'comm-to misc-list)) (assq 'comm-to (cdr misc-list)))
(progn (progn
(lyskom-message (lyskom-get-string 'checking-rcpt)) (lyskom-message (lyskom-get-string 'checking-rcpt))
...@@ -497,7 +496,7 @@ text is a member of some recipient of this text." ...@@ -497,7 +496,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
comm-to-list)) comm-to-list))
;; ;;
;; For each author, see if the author is a direct decipient ;; For each author, see if the author is a direct recipient
;; of the text. If so, there is no point in continuing. ;; of the text. If so, there is no point in continuing.
;; (People can unsubscribe from their mailboxes, but if they ;; (People can unsubscribe from their mailboxes, but if they
;; do, this code won't help anyway.) ;; do, this code won't help anyway.)
...@@ -513,64 +512,44 @@ text is a member of some recipient of this text." ...@@ -513,64 +512,44 @@ text is a member of some recipient of this text."
(eq (cdr misc) me)) (eq (cdr misc) me))
(setq author-list (delq (cdr misc) author-list)))))) (setq author-list (delq (cdr misc) author-list))))))
;; ;;
;; For each author, check that the author is a member of one of ;; For each author, get his or her memberships in all
;; the recipients (I'd like a quick server call for this, rather ;; recipient conferences.
;; than get the entire membership for the author).
;; ;;
(save-excursion (save-excursion
(set-buffer (process-buffer lyskom-proc)) (set-buffer (process-buffer lyskom-proc))
(mapcar (function (lambda (check-recipient-author-map-variable) (mapcar (function
(initiate-get-membership (lambda (author-number)
'sending (lyskom-collect 'sending)
(function (mapcar
(lambda (x y) (function
(setq check-rcpt-membership-list (lambda (conference-number)
(cons (initiate-query-read-texts
(cons y x) 'sending
check-rcpt-membership-list)))) nil
check-recipient-author-map-variable author-number conference-number)))
check-recipient-author-map-variable))) recipient-list)
author-list) (lyskom-list-use 'sending
(lyskom-wait-queue 'sending)) (function
(lambda (x)
(lyskom-message (lyskom-get-string 'checking-rcpt-done)) (setq author-is-member
(memq nil
(mapcar 'not x))))))
(setq membership-list (lyskom-wait-queue 'sending)
(mapcar (if (and (null author-is-member)
(function (lambda (x) (lyskom-j-or-n-p
(cons (car x) (let ((kom-deferred-printing nil))
(mapcar 'membership->conf-no (lyskom-format
(listify-vector (cdr x)))))) 'add-recipient-p
check-rcpt-membership-list)) author-number)) t))
(setq extra-headers
(while membership-list (nconc (list 'recpt
(if (not (lyskom-edit-check-membership (cdr (car membership-list)) author-number)
recipient-list)) extra-headers)))))
(if (lyskom-j-or-n-p author-list))))
(let ((kom-deferred-printing nil))
(lyskom-format 'add-recipient-p
(car (car membership-list)))) t)
(setq extra-headers
(nconc (list 'recpt (car (car membership-list)))
extra-headers))))
(setq membership-list (cdr membership-list)))))
extra-headers))
(defun lyskom-edit-check-membership (membership conf-list)
(let ((found nil))
(while (and conf-list (not found))
(setq found (or found
(memq (car conf-list) membership)))
(setq conf-list (cdr conf-list)))
found))
extra-headers))
......
...@@ -536,6 +536,8 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n") ...@@ -536,6 +536,8 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n")
(really-shutdown . "Are you sure you want to shut down the server? ") (really-shutdown . "Are you sure you want to shut down the server? ")
(closing-server . "Shutting down the server...") (closing-server . "Shutting down the server...")
(really-sync . "Are you sure you want to save the database? ")
(syncing-server . "Saving the database...")
(administrator . "administrator") (administrator . "administrator")
(no-longer-administrator . "a regular user again") (no-longer-administrator . "a regular user again")
(you-are-now . "Ok, you are now running as %#1s.\n") (you-are-now . "Ok, you are now running as %#1s.\n")
...@@ -613,14 +615,14 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n") ...@@ -613,14 +615,14 @@ Mark the envelope with \"LysKOM bug report\"\n\n")
;; The format of this function should coincide with the format of the ;; The format of this function should coincide with the format of the
;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other. ;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other.
(time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
; used by lyskom-print-time ; used by lyskom-print-time
(time-y-m-d-h-m . "%4#1d %02#3d/%02#1d %02#4d:%02#5d ") (time-y-m-d-h-m . "%4#1d %02#3d/%02#1d %02#4d:%02#5d ")
(today-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d") (today-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d")
(yesterday-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d") (yesterday-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d")
(today . "today") (today . "today")
(yesterday . "yesterday") (yesterday . "yesterday")
; used by lyskom-return-time
(time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d %02#3d/%02#2d %02#4d:%02#5d")
(no-such-text-no . "The article doesn't exist. (%#1n)\n") (no-such-text-no . "The article doesn't exist. (%#1n)\n")
(head-Subject . "Subject: ") (head-Subject . "Subject: ")
...@@ -1013,6 +1015,7 @@ Using %#6D from %#3s\n") ...@@ -1013,6 +1015,7 @@ Using %#6D from %#3s\n")
(kom-edit-options "Change options") (kom-edit-options "Change options")
(kom-save-options "Save options") (kom-save-options "Save options")
(kom-shutdown-server "Shut down (server)") (kom-shutdown-server "Shut down (server)")
(kom-sync-database "Save (the) database")
(kom-enable-adm-caps "Become administrator") (kom-enable-adm-caps "Become administrator")
(kom-disable-adm-caps "Become (normal) user") (kom-disable-adm-caps "Become (normal) user")
(kom-set-motd "Change login message") (kom-set-motd "Change login message")
......
...@@ -786,13 +786,13 @@ If NOERROR is non-nil, return nil instead of signaling an error." ...@@ -786,13 +786,13 @@ If NOERROR is non-nil, return nil instead of signaling an error."
(setq lyskom-filter-list (setq lyskom-filter-list
(append (append
(setq kom-permanent-filter-list (nreverse xpermanent-list)) (setq kom-permanent-filter-list (nreverse xpermanent-list))
(setq kom-session-filter-list (nreverse xtemporary-list)))))) (setq kom-session-filter-list (nreverse xtemporary-list))))
(setq filter-edit-change-flag nil) (setq filter-edit-change-flag nil)
(lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'filter-edit-saving)) (lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'filter-edit-saving))
(lyskom-save-options lyskom-buffer (lyskom-save-options lyskom-buffer
(lyskom-get-string 'filter-edit-saving) (lyskom-get-string 'filter-edit-saving)
(lyskom-get-string 'filter-edit-saving-done) (lyskom-get-string 'filter-edit-saving-done)
(lyskom-get-string 'filter-edit-saving-error))) (lyskom-get-string 'filter-edit-saving-error)))))
(defun lyskom-filter-edit-revert () (defun lyskom-filter-edit-revert ()
......
...@@ -53,6 +53,26 @@ ...@@ -53,6 +53,26 @@
(string-match "^lyskom-" (string-match "^lyskom-"
(symbol-name symbol))))) (symbol-name symbol)))))
(defun lyskom-Edit-options-modify (modfun)
(save-excursion
(let ((buffer-read-only nil) var pos)
(re-search-backward "^;; \\|\\`")
(forward-char 3)
(setq pos (point))
(save-restriction
(narrow-to-region pos (progn (end-of-line) (1- (point))))
(goto-char pos)
(setq var (read (current-buffer))))
(goto-char pos)
(forward-line 1)
(forward-char 1)
(save-excursion
(set var (funcall modfun var))
(if (boundp 'lyskom-buffer)
(set-buffer lyskom-buffer))
(set var (funcall modfun var)))
(kill-sexp 1)
(prin1 (symbol-value var) (current-buffer)))))
(defvar lyskom-options-text nil (defvar lyskom-options-text nil
"Text mass when reading options.") "Text mass when reading options.")
...@@ -71,10 +91,12 @@ ...@@ -71,10 +91,12 @@
"Edit options for the lyskom client." "Edit options for the lyskom client."
(interactive) (interactive)
(fset 'user-variable-p (fset 'user-variable-p
(symbol-function 'lyskom-user-variable-p)) (symbol-function 'lyskom-user-variable-p))
(let ((buf (current-buffer)) (let ((buf (current-buffer))
(curwin (current-window-configuration))) (curwin (current-window-configuration)))
(edit-options) (edit-options)
(fset 'Edit-options-modify
(symbol-function 'lyskom-Edit-options-modify))
(make-local-variable 'lyskom-buffer) (make-local-variable 'lyskom-buffer)
(make-local-variable 'lyskom-edit-return-to-configuration) (make-local-variable 'lyskom-edit-return-to-configuration)
(setq lyskom-buffer buf) (setq lyskom-buffer buf)
......
No preview for this file type
...@@ -492,8 +492,14 @@ Args: KOM-QUEUE HANDLER LEVEL &rest DATA." ...@@ -492,8 +492,14 @@ Args: KOM-QUEUE HANDLER LEVEL &rest DATA."
(lyskom-call kom-queue lyskom-ref-no handler data 'lyskom-parse-void) (lyskom-call kom-queue lyskom-ref-no handler data 'lyskom-parse-void)
(lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 42 level))) (lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 42 level)))
;;; Call 43 is sync. That should not be done too often, so no ;;; Call 43 is sync. Starting with version 1.9 of lyskomd it is a
;;; function is written... Use 'kill -SIGUSR1' instead. ;;; privileged operation, so there is no harm in having the function
;;; easily available any more.
(defun initiate-sync (kom-queue handler &rest data)
"Sync the LysKOM datbase. This is a prioritized call."
(lyskom-call kom-queue lyskom-ref-no handler data 'lyskom-parse-void)
(lyskom-send-packet kom-queue (lyskom-format-objects 43)))
;;; Call 44 is shutdown. Use 'kill -HUP' instead. ;;; Call 44 is shutdown. Use 'kill -HUP' instead.
......
...@@ -333,6 +333,17 @@ du har l\344st klart allting. Kom tillbaks senare. ...@@ -333,6 +333,17 @@ du har l\344st klart allting. Kom tillbaks senare.
(no-marked-texts-mark . (no-marked-texts-mark .
"Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n") "Du har inga markerade inl\344gg med markeringen %#1d.\n")
;;; For later
(norhtward . "norrut")
(soutward . "sderut")
(permanent-sundown . "Solen kommer inte att g upp. Flytta %#1s!")
(permanent-sunup . "Solen kommer inte att g ned. Fytta %#1s!")
(sunup-soon . "Solen gr snart upp")
(sundown-recently . "Solen gick nyligen ned")
(after-sunset . "Solen har gtt ned")
(before-sunup . "Solen har inte gtt upp nnu")
(sun-is-up . "Solen r uppe")
;;;
(weekdays . ["s\366ndag" "m\345ndag" "tisdag" "onsdag" "torsdag" (weekdays . ["s\366ndag" "m\345ndag" "tisdag" "onsdag" "torsdag"
"fredag" "l\366rdag" "s\366ndag"]) "fredag" "l\366rdag" "s\366ndag"])
(time-is . "Det \344r %#1s %#2s(enligt servern).") (time-is . "Det \344r %#1s %#2s(enligt servern).")
...@@ -380,6 +391,7 @@ i svensk datorhistoria. L\344s mer p\345 http://www.lysator.liu.se/history/") ...@@ -380,6 +391,7 @@ i svensk datorhistoria. L\344s mer p\345 http://www.lysator.liu.se/history/")
(conf-for-status . "Vilket m\366te vill du se statusen f\366r? ") (conf-for-status . "Vilket m\366te vill du se statusen f\366r? ")
(no-such-conf . "M\366tet finns ej.\n") (no-such-conf . "M\366tet finns ej.\n")
(status-record . "Status f\366r m\366te %#1M (%#2m) %#3s\n\n") (status-record . "Status f\366r m\366te %#1M (%#2m) %#3s\n\n")
(change-type-prompt . "\304ndra m\366testyp f\366r m\366te %#1M (%#2m) %#3s\n")
(Mailbox . "Brevl\345da") (Mailbox . "Brevl\345da")
(Protected . "Skyddat") (Protected . "Skyddat")
(no-comments . "original") (no-comments . "original")
...@@ -549,6 +561,8 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n") ...@@ -549,6 +561,8 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n")
(really-shutdown . "\304r du s\344ker p\345 att du vill st\344nga av servern? ") (really-shutdown . "\304r du s\344ker p\345 att du vill st\344nga av servern? ")
(closing-server . "St\344nga av servern...") (closing-server . "St\344nga av servern...")
(really-sync . "\304r du s\344ker p\345 att du vill spara databasen? ")
(syncing-server . "Spara databasen...")
(administrator . "administrat\366r") (administrator . "administrat\366r")
(no-longer-administrator . "en normal anv\344ndare igen") (no-longer-administrator . "en normal anv\344ndare igen")
(you-are-now . "Ok, du k\366r nu som %#1s.\n") (you-are-now . "Ok, du k\366r nu som %#1s.\n")
...@@ -628,14 +642,15 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n") ...@@ -628,14 +642,15 @@ M\344rk kuvertet \"LysKOM buggrapport f\366r elispklienten\".\n\n")
;; The format of this function should coincide with the format of the ;; The format of this function should coincide with the format of the
;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other. ;; lyskom-text-start variable. DONT change one without changing the other.
(time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
; used by lyskom-print-time ; used by lyskom-print-time
(time-y-m-d-h-m . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d ") (time-y-m-d-h-m . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d ")
(today-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d") (today-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d")
(yesterday-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d") (yesterday-time-format-string . "%#6s %02#4d:%02#5d")
(today . "idag") (today . "idag")
(yesterday . "ig\345r") (yesterday . "ig\345r")
; used by lyskom-return-time
(time-yyyy-mm-dd-hh-mm . "%4#1d-%02#2d-%02#3d %02#4d:%02#5d")
(no-such-text-no . "Det finns ingen s\345dan text. (%#1n)\n") (no-such-text-no . "Det finns ingen s\345dan text. (%#1n)\n")
(head-Subject . "\304rende: ") (head-Subject . "\304rende: ")
...@@ -1038,6 +1053,7 @@ K\366r %#6D fr\345n %#3s\n") ...@@ -1038,6 +1053,7 @@ K\366r %#6D fr\345n %#3s\n")
(kom-edit-options "\304ndra variabler") (kom-edit-options "\304ndra variabler")
(kom-save-options "Spara variabler") (kom-save-options "Spara variabler")
(kom-shutdown-server "St\344ng av servern") (kom-shutdown-server "St\344ng av servern")
(kom-sync-database "Spara databasen")
(kom-enable-adm-caps "\326verg\345 till administrat\366rsmod") (kom-enable-adm-caps "\326verg\345 till administrat\366rsmod")
(kom-disable-adm-caps "\326verg\345 till normalmod") (kom-disable-adm-caps "\326verg\345 till normalmod")
(kom-set-motd "S\344tt loginmeddelande") (kom-set-motd "S\344tt loginmeddelande")
......