Commit b1a9b9f0 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Små uppdateringar

parent 270f9954
Migrering från 0.44.2 till 0.45
===============================
Vid byte från version 0.44.2 av elispklienten (eller tidigare
versioner) till 0.45 så kan man behöva tänka på några saker:
* LysKOM-prompten formateras på ett nytt sätt. I stället för att sätta
variablerna kom-prompt-format, lyskom-prompt-text och
lyskom-executing-default-command-text så är det variablerna
kom-user-prompt-format och kom-user-prompt-format-executing som
gäller.
Defaultvärdena för variablerna ger samma utseende som tidigare
default. Värdena är:
kom-user-prompt-format "%[%c% %m%] - "
kom-user-prompt-format-executing "%[%c% %m%]."
Följande styrkoder är giltiga:
%c visar defaultkommando,
%[ %] visar '[' och ']' om automatsvar är på,
%m visar antal inspelade meddelanden,
%s visar serverns alias (tex LysKOM, LuddKOM) om det är känt,
%S visar serverns adress,
%p visar personnamn, om det finns i cachen,
%w visar aktuellt möte, om det finns i cachen,
%# visar sessionsnummer,
% visar mellanslag när det verkar vettigt.
%% visar ett procenttecken.
* Variabeln kom-edit-texts-in-window kan anta värdena new-frame och
other-frame för att editera inlägg i en ny eller i en existerande
frame annan än den LysKOM-bufferten är i. Denna variabel har fått
sällskap av ett par andra som styr var andra typer av buffertar
visas:
kom-edit-texts-in-window Inläggsediteringsbuffert
kom-prioritize-in-window Mötesprioriteringsbuffert
kom-customize-in-window Variabelinställningsbuffert
kom-list-membership-in-window Lista möten
kom-view-commented-in-window Återse kommenderad text från
inläggsbufferten.
Beteendet hos bufferthanteringen har förändrats lite: nya fönster
och frames som skapas tas bort när man avslutar respektive mode.
* kom-permissive-completion har bytt defaultvärde från nil till t.
Detta bör inte orsaka några problem för någon, men man vet aldrig.
* kom-url-viewer-preferences har fått ny default: '(emacs default).
Den som har det gamla defaultvärdet gör nog gott i att byta till det
nya defaultvärdet samt sätta browse-url-browser-function till
browse-url-netscape.
* kom-check-for-new-comments är default t. För att få tillbaks det
gamla beteendet (dvs ingen kontroll) måste man sätta den till nil.
......@@ -25,7 +25,7 @@ trevligt med nyb
version 19.14 av XEmacs för att det skall fungera, men på grund av
buggar i XEmacs 19.14 så kan LysKOM ibland dra förskräckligt mycket
CPU, och fönsterhanteringen kan bli galen. Dessa buggar skall vara
fixade i 19.15 och 20.0.
fixade i 19.15 och 20.2.
** Man kan byta språk under körning. För tillfället finns engelska och
svenska att tillgå, men om någon känner för att översätta klienten
......@@ -39,6 +39,20 @@ trevligt med nyb
Emacs och allt annat visas beroende på hur
browse-url-browser-function är satt.
** Elispklienten förstår numera ett antal felaktiga URLer.
** Elispklienten kodar ajtomagiskt av HTML och enriched text in
inlägg. Inläggen måste vara markerade på ett speciellt för att det
skall fungera, och för HTML så måste man ha en rätt färsk version
av w3 installerad.
** En ny hook, lyskom-send-text-hook har skapats. Se
variabeldokumentationen för detaljer. För att få automagisk
stavningskontroll (kräver ispell), gör (add-hook
'lyskom-send-text-hook 'lyskom-ispell-text) och se till att
kom-ispell-dictionary är satt vettigt (notera att
kom-ispell-dictionary sparas i servern.)
** Numera går det alldeles utmärkt att gå med och gå ur möten medan
mötesprioriteringsbufferten är uppe. Den hålls synkroniserad med
LysKOM-sessionen.
......@@ -116,6 +130,11 @@ trevligt med nyb
* Bugfixar
** Funktionerna lyskom-send-message-resize-minibuffer och
lyskom-send-message-auto-fill är bra att stoppa in i
lyskom-minibuffer-send-message-setup-hook fungerar numera.
** Koden för att läsa in textmappar har optimerats rejält. Det,
tillsammans med den nya prefetchen gör att man kan läsa I]M, även
med flera utlästa trådar.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment