Commit b2ced560 authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Updated.

parent 642f07ef
Nyheter i lyskom.el 0.46
========================
Nyheter i lyskom.el 0.46
========================
Version 0.46-PRE-1 som är första publika release av elispklienten
sedan 1997 finns nu tillgänglig på följande URL. Betrakta detta
......@@ -225,6 +225,8 @@
*** Återse lista visar inte bara vilka återsekommandon som är aktiva
utan även alla andra kommandon.
*** De flesta återse-kommandon försöker nu inte återse inlägg som inte
kan kan läsas.
** Markeringar
......@@ -623,7 +625,7 @@
** Visningen av systemets lapp på dörren och lite andra saker görs
först efter man har läst inställningarna så att rätt språk används.
** Det gåt att trycka C-g på fler ja-och-nej-frågor.
** Det går att trycka C-g på fler ja-och-nej-frågor.
** Man kan ladda om lyskom.elc hur många gånger som helst utan att
saker går sönder (även i 0.45.2).
......@@ -648,4 +650,7 @@
user-arean och elispklienten klarar av att andra klienter har lagt
in egna delar.
** Bättre hantering av mottagare när det kommenterade/fotnoterade
ligger i ett originalmöte.
** Massor av andra osorterade saker.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment