Commit b39bf519 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Fixed bug in change-conf-type

Fixed kom-first-line-face in inverse color scheme
kom-extended-status-information is now nil by default.
parent c17249df
...@@ -5,7 +5,7 @@ ...@@ -5,7 +5,7 @@
Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar
och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress: och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress:
<URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/elisp-client/> <URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/klienter/emacslisp/>
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/> <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
...@@ -25,6 +25,12 @@ ...@@ -25,6 +25,12 @@
VIKTIGT VIKTIGT
==================== ====================
Den här versionen av elispklienten innehåller en del ändringar som
bryter mot invanda mönster och andra som (åtminstone i början) kan
upplevas besvärliga. Denna text beskriver ändringarna i detalj och
förklarar hur man kan ändra det man inte gillar. Läs speciellt
under rubriken "Ändringar i alla inläggsrelaterade kommandon".
Från och med version 0.47 av elispklienten så är stödet för Gnu Från och med version 0.47 av elispklienten så är stödet för Gnu
Emacs 19.34 och LysKOM-servrar med protokollversion 9 eller Emacs 19.34 och LysKOM-servrar med protokollversion 9 eller
tidigare (dvs lyskomd äldre än version 2.0.0) inte längre tidigare (dvs lyskomd äldre än version 2.0.0) inte längre
...@@ -37,6 +43,8 @@ ...@@ -37,6 +43,8 @@
senare i 21-serien). Det kanske fungerar med andra versioner senare i 21-serien). Det kanske fungerar med andra versioner
också. Lycka till. också. Lycka till.
* Problem med teckenuppsättningar * Problem med teckenuppsättningar
** Om du använder language-environment Latin-9 kommer du att få ** Om du använder language-environment Latin-9 kommer du att få
...@@ -95,7 +103,7 @@ ...@@ -95,7 +103,7 @@
servern, och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte man är servern, och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte man är
med i så meddelas man om det nästa gång man går till mötet. med i så meddelas man om det nästa gång man går till mötet.
** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext, ** De avvikande bakgrundsfärgerna som man kan ha på inläggstext,
streckrader och första raden ser lite underliga ut i XEmacs streckrader och första raden ser lite underliga ut i XEmacs
eftersom de bara sträcker sig till slutet av texten och inte till eftersom de bara sträcker sig till slutet av texten och inte till
fönstrets kant. Detta går tyvärr inte att undvika. fönstrets kant. Detta går tyvärr inte att undvika.
...@@ -181,8 +189,9 @@ ...@@ -181,8 +189,9 @@
** Diverse ** Diverse
*** Inlägg och andra texter har numera en egen bakgrundsfärg. Färgen *** Inlägg och andra texter har numera en egen bakgrundsfärg. Färgen
beräknas automatiskt utifrån normal bakgrundsfärg. Denna funktion beräknas automatiskt utifrån normal bakgrundsfärg. Dessa avvikande
kan givetvis stängas av. bakgrundsfärger kan givetvis stängas av via "Inställningar (för)
LysKOM".
*** Status (för) session visar nu när en person loggade ut senast om *** Status (för) session visar nu när en person loggade ut senast om
personen inte är inloggad. Har du i Inställningar för LysKOM bett personen inte är inloggad. Har du i Inställningar för LysKOM bett
...@@ -229,6 +238,9 @@ ...@@ -229,6 +238,9 @@
göra skillnad på gemener och versaler. Ges prefixargument C-u, göra skillnad på gemener och versaler. Ges prefixargument C-u,
anses det som förut vara skillnad. anses det som förut vara skillnad.
*** "Lista (med) regexpar" frågar nu om man vill lista personer eller
möten.
*** DSKOM och LysCOM har tillkommit i listan över LysKOM-servrar. *** DSKOM och LysCOM har tillkommit i listan över LysKOM-servrar.
CSD-KOM:s adress har uppdaterats, MedioKOM är borta och HelKOM CSD-KOM:s adress har uppdaterats, MedioKOM är borta och HelKOM
kallas nu HesaKOM. kallas nu HesaKOM.
......
2002-09-07 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* commands2.el (kom-change-conf-type): allow-secret was inversely
displayed.
* vars.el.in (lyskom-face-schemes): kom-first-line-face for
inverse should be the same as for default.
2002-08-18 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* vars.el.in (kom-extended-status-information): Changed default
value to nil, 'cos for the most part extended status information
is not something the default user is interested in.
2002-09-07 Per Cederqvist <ceder@ceder.dyndns.org> 2002-09-07 Per Cederqvist <ceder@ceder.dyndns.org>
Regexp matching searches among persons, conferences or both. Regexp matching searches among persons, conferences or both.
......
...@@ -1988,7 +1988,7 @@ Return-value: 'no-session if there is no suitable session to switch to ...@@ -1988,7 +1988,7 @@ Return-value: 'no-session if there is no suitable session to switch to
(and ori (lyskom-get-string 'no-comments)) (and ori (lyskom-get-string 'no-comments))
(and pro (lyskom-get-string 'closed)) (and pro (lyskom-get-string 'closed))
(and ano (lyskom-get-string 'allow-anon)) (and ano (lyskom-get-string 'allow-anon))
(and ope (lyskom-get-string 'allow-secret)))) (and (not ope) (lyskom-get-string 'allow-secret))))
", ")) ", "))
(let* ((open (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member))) (let* ((open (lyskom-j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member)))
(secret (if (not open) (secret (if (not open)
......
...@@ -251,7 +251,7 @@ other than t or nil are reserved for future use." ...@@ -251,7 +251,7 @@ other than t or nil are reserved for future use."
server server
) )
(def-kom-var kom-extended-status-information t (def-kom-var kom-extended-status-information nil
"*If t, list extended status information for all objects in LysKOM. "*If t, list extended status information for all objects in LysKOM.
Extended status information include such information as read FAQs. Extended status information include such information as read FAQs.
Values other than t or nil are reserved for future extensions." Values other than t or nil are reserved for future extensions."
...@@ -2908,7 +2908,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.") ...@@ -2908,7 +2908,7 @@ the value of kom-tell-phrases for fun.")
(kom-presence-face italic "grey" nil) (kom-presence-face italic "grey" nil)
(kom-mark-face default "gold" "black") (kom-mark-face default "gold" "black")
(kom-warning-face bold "red" nil) (kom-warning-face bold "red" nil)
(kom-first-line-face nil nil "black") (kom-first-line-face bold nil nil)
(kom-dim-face default "gray" nil) (kom-dim-face default "gray" nil)
(kom-dashed-lines-face nil nil "#101010") (kom-dashed-lines-face nil nil "#101010")
(kom-text-body-face nil nil "#080808") (kom-text-body-face nil nil "#080808")
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment