Commit b62c2419 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Fixade språkhanteringen så att man kan ha flera språk laddade

samtidigt.
parent cd680bf3
Mon Oct 21 00:54:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el (lyskom-language-sv): Rensade bort
kom-put-files, kom-get-files och kom-list files.
* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.
* macros.el (map-keymap): Ignorera symboler i keymapen.
* language.el (lyskom-language-keymaps): Ny variabel
(lyskom-language-keymap-internal): Ny funktion.
(lyskom-language-keymap): Nytt makro.
(lyskom-set-language-keymaps): Ny funktion.
(lyskom-set-language-vars): Ny funktion.
(lyskom-set-language): Anropa lyskom-set-language-vars och
lyskom-set-language-keymaps.
* lyskom-rest.el (lyskom-get-error-text): Anvnd
lyskom-get-string-internal.
* language.el (lyskom-language-strings): Gjorde om till ett makro.
Sun Oct 20 03:46:22 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el: La till ett anrop av lyskom-set-language, ngot
malplacerat.
* language.el (lyskom-set-language): Ny funktion.
* swedish-strings.el: Flyttade alla defvar till vars.el.in (med
nil-vrden) och ersatte med lyskom-language-var.
......
......@@ -93,8 +93,8 @@ vars.el: vars.el.in Makefile
sed 's/@@CLIENTVERSION@@/$(CLIENTVERSION)/' < vars.el.in > vars.el
chmod 444 vars.el
lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL)
cat $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el
lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL)
cat $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el
lyskom.elc: lyskom.el
$(EMACS-BATCH) -f batch-byte-compile lyskom.el
......
Att göra i elisp-klienten
=========================
Buggar
-------- Buggar
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten.
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
......@@ -74,7 +76,7 @@ n
prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)
Allmänna förbättringar
-------- Allmänna förbättringar
Modifiera interna datastrukturer vid utträd.
......@@ -118,7 +120,7 @@ Allm
Reentrant blocking-do
Fixade saker
-------- Fixade saker
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
......
This diff is collapsed.
......@@ -41,8 +41,7 @@
(defvar lyskom-language-symbols nil
"Symbols with language data bound to them")
(defvar lyskom-language-categories nil
"Categories used")
;;; Variables
(defvar lyskom-language-vars nil
"A list of all language-dependent variables.")
......@@ -66,7 +65,62 @@
(put 'lyskom-language-var 'lisp-indent-function 2)
(defun lyskom-language-strings (category language alist)
(defun lyskom-set-language-vars (language)
(mapcar
(function
(lambda (var)
(if (or (not (symbol-value var))
(get var 'lyskom-language-force))
(set var (eval (cdr (assq language
(get var 'lyskom-language-var))))))))
lyskom-language-vars))
;;; Keymaps
(defvar lyskom-language-keymaps nil
"A list of all language-dependent variables.")
(defun lyskom-language-keymap-internal (keymap language langmap)
"Defines a language-local variable value."
;; If the "real" keymap has no value, set it to an empty keymap
(if (eval keymap)
nil
(set keymap (make-sparse-keymap)))
;; Add it to the list of keymaps
(or (memq keymap lyskom-language-keymaps)
(setq lyskom-language-keymaps
(cons keymap lyskom-language-keymaps)))
;; Modify the property list
(let* ((alist (get keymap 'lyskom-language-keymap))
(entry (assq language alist)))
(if entry
(setcdr entry langmap)
(put keymap 'lyskom-language-keymap
(cons (cons language langmap) alist)))))
(defmacro lyskom-language-keymap (keymap language langmap)
(list 'lyskom-language-keymap-internal
(list 'quote keymap)
(list 'quote language)
(list 'quote langmap)))
(put 'lyskom-language-keymap 'lisp-indent-function 2)
(defun lyskom-set-language-keymaps (language)
(mapcar
(function
(lambda (map)
(setcdr (symbol-value map)
(eval (cdr (assq language
(get map 'lyskom-language-keymap)))))))
lyskom-language-keymaps))
;;; String catalogs
(defvar lyskom-language-categories nil
"Categories used")
(defun lyskom-language-strings-internal (category language alist)
"Associates names to symbols.
CATEGORY and LANGUAGE determines what kind of association to
......@@ -90,6 +144,12 @@ create. ALIST is a mapping from symbols to strings."
(cons (cons language string) llist))))))
alist))
(defmacro lyskom-language-strings (category language alist)
(list 'lyskom-language-strings-internal
(list 'quote category)
(list 'quote language)
alist))
(put 'lyskom-language-strings 'lisp-indent-function 2)
(defsubst lyskom-get-string-internal (symbol category)
......@@ -139,6 +199,18 @@ if 'lyskom-menu is not found."
(if info (cons symbol (mapcar 'car info))))))
lyskom-language-symbols)))
(defun lyskom-define-language (language name)
;; Do nothing for now
)
(defun lyskom-set-language (language)
"Set the current language to LANGUAGE."
(setq lyskom-language language)
(lyskom-set-language-vars language)
(lyskom-set-language-keymaps language)
(lyskom-build-menus))
(provide 'lyskom-language)
......
......@@ -118,10 +118,11 @@
(defun lyskom-get-error-text (errno)
"Get a string which is the error ERRNO in plain text."
(let ((pair (assoc errno lyskom-error-texts)))
(if pair
(cdr pair)
(lyskom-format 'error-not-found errno))))
(or
(lyskom-get-string-internal (intern (concat "error-"
(number-to-string errno)))
'lyskom-error-texts)
(lyskom-format 'error-not-found errno)))
(defun lyskom-report-command-answer (answer)
"Handles a void return from call to the server."
......@@ -2300,8 +2301,11 @@ One parameter - the prompt string."
;;; This code removed (lyskom-tell-phrases-validate)
;;
(lyskom-set-language lyskom-language)
;; Build the menus
(lyskom-build-menus)
;; (lyskom-build-menus)
(or (memq 'lyskom-unread-mode-line global-mode-string)
......
......@@ -304,7 +304,9 @@ STRING should be given if the last search was by `string-match' on STRING."
(setq r (1+ r))))
(t (mapcar (function
(lambda (x)
(funcall fn (car x) (cdr x))))
;; It might be an inherited keymap
(if (consp x)
(funcall fn (car x) (cdr x)))))
(cdr keymap))))))
......
No preview for this file type
......@@ -737,6 +737,8 @@ Also see the function \"lyskom-add-button-action\".
This variable is not saved in the LysKOM server.")
(put 'lyskom-button-actions 'lyskom-language-force t)
(defvar kom-mercial nil
"*When the user has seen all texts and has reached the view-time prompt,
this string is used as the argument to lyskom-tell-server.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment