Commit b62c2419 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Fixade språkhanteringen så att man kan ha flera språk laddade

samtidigt.
parent cd680bf3
Mon Oct 21 00:54:00 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el (lyskom-language-sv): Rensade bort
kom-put-files, kom-get-files och kom-list files.
* english-strings.el (lyskom-strings): Dito.
* macros.el (map-keymap): Ignorera symboler i keymapen.
* language.el (lyskom-language-keymaps): Ny variabel
(lyskom-language-keymap-internal): Ny funktion.
(lyskom-language-keymap): Nytt makro.
(lyskom-set-language-keymaps): Ny funktion.
(lyskom-set-language-vars): Ny funktion.
(lyskom-set-language): Anropa lyskom-set-language-vars och
lyskom-set-language-keymaps.
* lyskom-rest.el (lyskom-get-error-text): Anvnd
lyskom-get-string-internal.
* language.el (lyskom-language-strings): Gjorde om till ett makro.
Sun Oct 20 03:46:22 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el: La till ett anrop av lyskom-set-language, ngot
malplacerat.
* language.el (lyskom-set-language): Ny funktion.
* swedish-strings.el: Flyttade alla defvar till vars.el.in (med
nil-vrden) och ersatte med lyskom-language-var.
......
......@@ -93,8 +93,8 @@ vars.el: vars.el.in Makefile
sed 's/@@CLIENTVERSION@@/$(CLIENTVERSION)/' < vars.el.in > vars.el
chmod 444 vars.el
lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL)
cat $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el
lyskom.el: $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL)
cat $(HEADER-EL) $(SWEDISH-EL) $(ENGLISH-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el
lyskom.elc: lyskom.el
$(EMACS-BATCH) -f batch-byte-compile lyskom.el
......
Att göra i elisp-klienten
=========================
Buggar
-------- Buggar
prefix-kommandon änndras inte vid språkbyten.
Långsamma kommandon buggar, eftersom bufferten är skrivskyddad.
......@@ -74,7 +76,7 @@ n
prompten "Läsa nästa brev" i stället för "Läsa nästa
kommentar". Kommentaren ligger inte i brevlådan. (LÅGPRIORITET)
Allmänna förbättringar
-------- Allmänna förbättringar
Modifiera interna datastrukturer vid utträd.
......@@ -118,7 +120,7 @@ Allm
Reentrant blocking-do
Fixade saker
-------- Fixade saker
Jag har satt kom-show-footnotes-immediately till nil. Det verkar
som man inte får läsa fotnötter först då, t ex fick jag läsa
......
......@@ -35,6 +35,8 @@
;;;; Translation from swedish-strings.el: David Byers
;;;;
(require 'lyskom-vars "vars")
(require 'lyskom-language "language")
(setq lyskom-clientversion-long
(concat lyskom-clientversion-long
......@@ -45,47 +47,46 @@
;;; ================================================================
;;; lyskom-edit-mode-map English version
(defvar lyskom-edit-mode-map nil
"Mode map for LysKOM edit.")
(defvar lyskom-en-edit-mode-map nil)
(lyskom-language-keymap lyskom-edit-mode-map en lyskom-en-edit-mode-map)
;;; Set the keymap for lyskom-edit-mode
(defvar lyskom-edit-prefix nil
"Mode-map for lyskom edit mode")
(defvar lyskom-sv-edit-prefix nil)
(if lyskom-edit-mode-map
(if lyskom-en-edit-mode-map
nil
(setq lyskom-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
(setq lyskom-en-edit-mode-map (make-sparse-keymap))
(define-prefix-command 'lyskom-edit-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-edit-review-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c" 'lyskom-edit-prefix)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cr" 'lyskom-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci" 'lyskom-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-edit-send)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ck" 'kom-edit-quit)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-c\C-k" 'kom-edit-quit)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cr?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-crc" 'kom-edit-show-commented)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cic" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci\C-y" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci1" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci2" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci3" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci4" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci5" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci6" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci7" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci8" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci9" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ci " 'kom-edit-insert-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c" 'lyskom-edit-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cr" 'lyskom-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci" 'lyskom-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-edit-send)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ck" 'kom-edit-quit)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-k" 'kom-edit-quit)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cr?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-crc" 'kom-edit-show-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cic" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci\C-y" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci1" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci2" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci3" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci4" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci5" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci6" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci7" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci8" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci9" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci " 'kom-edit-insert-text)
(define-prefix-command 'lyskom-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-car" 'kom-edit-add-recipient)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-cac" 'kom-edit-add-copy)
(define-key lyskom-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-car" 'kom-edit-add-recipient)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cac" 'kom-edit-add-copy)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))
;;(defvar lyskom-header-separator
......@@ -111,7 +112,7 @@
'(cgdag sixjune holdnose))
;;; Formely known as lyskom-strings
(lyskom-define-language 'lyskom-message 'en
(lyskom-language-strings lyskom-message en
'(
; From vars.el:
; From komtypes.el: nil
......@@ -992,7 +993,7 @@ On since %#8s%#9s")
;;; Formely known as lyskom-commands
(lyskom-define-language 'lyskom-command 'en
(lyskom-language-strings lyskom-command en
'(
(describe-mode . "Help")
(kom-slow-mode . "Long commands")
......@@ -1090,9 +1091,6 @@ On since %#8s%#9s")
(kom-set-motd . "Change login message")
(kom-remove-motd . "Remove login message")
(kom-force-logout . "Kill session")
(kom-list-files . "List files")
(kom-put-file . "Put file")
(kom-get-file . "Get file")
(kom-filter-author . "Filter author")
(kom-filter-subject . "Filter subject")
(kom-super-jump . "Super jump")
......@@ -1116,7 +1114,7 @@ On since %#8s%#9s")
(kom-status-session . "Status (of a) session")
))
(lyskom-define-language 'lyskom-menu 'en
(lyskom-language-strings lyskom-menu en
'((lyskom . "LysKOM")
(read . "Read")
(dont-read . "Jump")
......@@ -1139,15 +1137,13 @@ On since %#8s%#9s")
;;(defvar lyskom-swascii-commands nil
;; "The swascii-versions of lyskom-commands.")
(defvar lyskom-onoff-table
'(("on" . on) ("off" . off))
"A completion table for on and off selections.")
(lyskom-language-var lyskom-onoff-table en
'(("on" . on) ("off" . off)))
(defvar lyskom-filter-predicate-list
'(("=" . nil) ("!=" . t))
"A list of legal filter comparison predicates.")
(lyskom-language-var lyskom-filter-predicate-list en
'(("=" . nil) ("!=" . t)))
(defvar lyskom-filter-what
(lyskom-language-var lyskom-filter-what en
'((author . "Author")
(author-no . "Author (number)")
(author-re . "Author (regexp)")
......@@ -1157,14 +1153,12 @@ On since %#8s%#9s")
(recipient-no . "Recipient (number)")
(recipient-re . "Recipient (regexp)")
(text . "Contents")
(text . "Contents (regexp)"))
"A list of legal filter conditions and their textual representation.")
(text . "Contents (regexp)")))
(defvar lyskom-filter-actions
(lyskom-language-var lyskom-filter-actions en
'((skip-text . "Skip")
(dontshow . "Don't show")
(skip-tree . "Skip comments"))
"A list of legal filter actions an their textual representation.")
(skip-tree . "Skip comments")))
;;(defvar lyskom-swascii-filter-actions nil
;; "The swascii-versions of lyskom-filter-actions.")
......@@ -1172,17 +1166,19 @@ On since %#8s%#9s")
;; "The swascii version of lyskom-filter-what")
(defvar lyskom-text-start "[0-9]+ +\\(199[0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]\\|today\\|yesterday\\) +[0-2][0-9]:[0-5][0-9] +/[0-9]+ line\\(s\\)?/ "
"Regexp matching beginning of a article in LysKOM buffer.
Cf. paragraph-start.")
(lyskom-language-var lyskom-text-start en
"[0-9]+ +\\(199[0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]\\|today\\|yesterday\\) +[0-2][0-9]:[0-5][0-9] +/[0-9]+ line\\(s\\)?/ ")
(defconst lyskom-keybindings-missing nil)
(if lyskom-mode-map
(defvar lyskom-en-mode-map nil)
(lyskom-language-keymap lyskom-mode-map en lyskom-en-mode-map)
(if lyskom-en-mode-map
nil
(setq lyskom-mode-map (make-keymap))
(suppress-keymap lyskom-mode-map)
(setq lyskom-en-mode-map (make-keymap))
(suppress-keymap lyskom-en-mode-map)
(define-prefix-command 'lyskom-review-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-change-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-next-prefix)
......@@ -1190,120 +1186,120 @@ Cf. paragraph-start.")
(define-prefix-command 'lyskom-filter-get-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-S-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-previous-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "A" 'lyskom-change-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "r" 'lyskom-review-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "f" 'lyskom-filter-get-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "n" 'lyskom-next-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "l" 'lyskom-list-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "s" 'lyskom-S-prefix)
(define-key lyskom-mode-map "b" 'lyskom-previous-prefix)
(define-key lyskom-mode-map [mouse-2] 'kom-mouse-2)
(define-key lyskom-mode-map [down-mouse-3] 'kom-mouse-3)
(define-key lyskom-mode-map [mouse-3] 'kom-mouse-null)
(define-key lyskom-mode-map "*" 'kom-key-mouse-2)
(define-key lyskom-mode-map "\C-i" 'kom-next-link)
(define-key lyskom-mode-map "\M-\C-i" 'kom-previous-link)
(define-key lyskom-en-mode-map "A" 'lyskom-change-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map "r" 'lyskom-review-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map "f" 'lyskom-filter-get-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map "n" 'lyskom-next-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map "l" 'lyskom-list-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map "s" 'lyskom-S-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map "b" 'lyskom-previous-prefix)
(define-key lyskom-en-mode-map [mouse-2] 'kom-mouse-2)
(define-key lyskom-en-mode-map [down-mouse-3] 'kom-mouse-3)
(define-key lyskom-en-mode-map [mouse-3] 'kom-mouse-null)
(define-key lyskom-en-mode-map "*" 'kom-key-mouse-2)
(define-key lyskom-en-mode-map "\C-i" 'kom-next-link)
(define-key lyskom-en-mode-map "\M-\C-i" 'kom-previous-link)
;; These should be first in order to be last in the menu of alternatives.
(define-key lyskom-mode-map "A?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "r?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "f?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "n?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "l?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "s?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "o" 'kom-set-unread)
(define-key lyskom-mode-map "x" 'kom-extended-command)
(define-key lyskom-mode-map " " 'kom-next-command)
(define-key lyskom-mode-map "\n" 'kom-page-next-command)
(define-key lyskom-mode-map "\r" 'kom-line-next-command)
(define-key lyskom-mode-map "?" 'describe-mode)
(define-key lyskom-mode-map "m" 'kom-send-letter)
(define-key lyskom-mode-map "g" 'kom-go-to-conf)
(define-key lyskom-mode-map "a" 'kom-write-text)
(define-key lyskom-mode-map "c" 'kom-write-comment)
(define-key lyskom-mode-map "C" 'kom-comment-previous)
(define-key lyskom-mode-map "F" 'kom-write-footnote)
(define-key lyskom-mode-map "p" 'kom-private-answer)
(define-key lyskom-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
(define-key lyskom-mode-map "j" 'kom-jump)
(define-key lyskom-mode-map "J" 'kom-super-jump)
(define-key lyskom-mode-map "lc" 'kom-list-conferences)
(define-key lyskom-mode-map "ln" 'kom-list-news)
(define-key lyskom-mode-map "lu" 'kom-list-persons)
(define-key lyskom-mode-map "lr" 'kom-list-re)
(define-key lyskom-mode-map "ls" 'kom-membership)
(define-key lyskom-mode-map "la" 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-mode-map "lf" 'kom-list-filters)
(define-key lyskom-mode-map "S" 'kom-add-self)
(define-key lyskom-mode-map "M" 'kom-mark-text)
(define-key lyskom-mode-map "U" 'kom-unmark-text)
(define-key lyskom-mode-map "na" 'kom-view-next-new-text)
(define-key lyskom-mode-map "nc" 'kom-go-to-next-conf)
(define-key lyskom-mode-map "nl" 'kom-next-kom)
(define-key lyskom-mode-map "nu" 'kom-next-unread-kom)
(define-key lyskom-mode-map "bl" 'kom-previous-kom)
(define-key lyskom-mode-map "q" 'kom-quit)
(define-key lyskom-mode-map "z" 'kom-bury)
(define-key lyskom-mode-map "R" 'kom-recover)
(define-key lyskom-mode-map "t" 'kom-display-time)
(define-key lyskom-mode-map "fp" 'kom-get-appreciation)
(define-key lyskom-mode-map "fk" 'kom-get-abuse)
(define-key lyskom-mode-map "fs" 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-mode-map "fa" 'kom-filter-author)
(define-key lyskom-mode-map "fc" 'kom-filter-text)
(define-key lyskom-mode-map "w" 'kom-who-is-on)
(define-key lyskom-mode-map "I" 'kom-who-am-i)
(define-key lyskom-mode-map "W" 'kom-busy-wait)
(define-key lyskom-mode-map "Ap" 'kom-change-presentation)
(define-key lyskom-mode-map "Af" 'kom-filter-edit)
(define-key lyskom-mode-map "Am" 'kom-change-auto-reply)
(define-key lyskom-mode-map "r " 'kom-view)
(define-key lyskom-mode-map "r0" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r1" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r2" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r3" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r4" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r5" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r6" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r7" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r8" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "r9" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-mode-map "rc" 'kom-view-commented-text)
(define-key lyskom-mode-map "rC" 'kom-view-previous-commented-text)
(define-key lyskom-mode-map "ra?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-mode-map "rac" 'kom-review-comments)
(define-key lyskom-mode-map "rar" 'kom-review-tree)
(define-key lyskom-mode-map "rj" 'kom-review-clear)
(define-key lyskom-mode-map "rn" 'kom-review-next)
(define-key lyskom-mode-map "ru" 'kom-review-noconversion)
(define-key lyskom-mode-map "ro" 'kom-find-root)
(define-key lyskom-mode-map "rl" 'kom-review-by-to)
(define-key lyskom-mode-map "rf" 'kom-review-first)
(define-key lyskom-mode-map "rA" 'kom-review-all)
(define-key lyskom-mode-map "rM" 'kom-review-more)
(define-key lyskom-mode-map "rg" 'kom-review-last-normally-read)
(define-key lyskom-mode-map "B" 'kom-review-backward)
(define-key lyskom-mode-map "rs" 'kom-review-stack)
(define-key lyskom-mode-map "rp" 'kom-review-presentation)
(define-key lyskom-mode-map "rr" 'kom-find-root-review)
(define-key lyskom-mode-map "rm" 'kom-review-marked-texts)
(define-key lyskom-mode-map "ram" 'kom-review-all-marked-texts)
(define-key lyskom-mode-map "ra " 'kom-review-all)
(define-key lyskom-mode-map "sc" 'kom-status-conf)
(define-key lyskom-mode-map "su" 'kom-status-person)
(define-key lyskom-mode-map "ss" 'kom-status-session)
(define-key lyskom-en-mode-map "A?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "r?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "f?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "n?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "l?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "s?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "o" 'kom-set-unread)
(define-key lyskom-en-mode-map "x" 'kom-extended-command)
(define-key lyskom-en-mode-map " " 'kom-next-command)
(define-key lyskom-en-mode-map "\n" 'kom-page-next-command)
(define-key lyskom-en-mode-map "\r" 'kom-line-next-command)
(define-key lyskom-en-mode-map "?" 'describe-mode)
(define-key lyskom-en-mode-map "m" 'kom-send-letter)
(define-key lyskom-en-mode-map "g" 'kom-go-to-conf)
(define-key lyskom-en-mode-map "a" 'kom-write-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "c" 'kom-write-comment)
(define-key lyskom-en-mode-map "C" 'kom-comment-previous)
(define-key lyskom-en-mode-map "F" 'kom-write-footnote)
(define-key lyskom-en-mode-map "p" 'kom-private-answer)
(define-key lyskom-en-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
(define-key lyskom-en-mode-map "j" 'kom-jump)
(define-key lyskom-en-mode-map "J" 'kom-super-jump)
(define-key lyskom-en-mode-map "lc" 'kom-list-conferences)
(define-key lyskom-en-mode-map "ln" 'kom-list-news)
(define-key lyskom-en-mode-map "lu" 'kom-list-persons)
(define-key lyskom-en-mode-map "lr" 'kom-list-re)
(define-key lyskom-en-mode-map "ls" 'kom-membership)
(define-key lyskom-en-mode-map "la" 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-en-mode-map "lf" 'kom-list-filters)
(define-key lyskom-en-mode-map "S" 'kom-add-self)
(define-key lyskom-en-mode-map "M" 'kom-mark-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "U" 'kom-unmark-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "na" 'kom-view-next-new-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "nc" 'kom-go-to-next-conf)
(define-key lyskom-en-mode-map "nl" 'kom-next-kom)
(define-key lyskom-en-mode-map "nu" 'kom-next-unread-kom)
(define-key lyskom-en-mode-map "bl" 'kom-previous-kom)
(define-key lyskom-en-mode-map "q" 'kom-quit)
(define-key lyskom-en-mode-map "z" 'kom-bury)
(define-key lyskom-en-mode-map "R" 'kom-recover)
(define-key lyskom-en-mode-map "t" 'kom-display-time)
(define-key lyskom-en-mode-map "fp" 'kom-get-appreciation)
(define-key lyskom-en-mode-map "fk" 'kom-get-abuse)
(define-key lyskom-en-mode-map "fs" 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-en-mode-map "fa" 'kom-filter-author)
(define-key lyskom-en-mode-map "fc" 'kom-filter-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "w" 'kom-who-is-on)
(define-key lyskom-en-mode-map "I" 'kom-who-am-i)
(define-key lyskom-en-mode-map "W" 'kom-busy-wait)
(define-key lyskom-en-mode-map "Ap" 'kom-change-presentation)
(define-key lyskom-en-mode-map "Af" 'kom-filter-edit)
(define-key lyskom-en-mode-map "Am" 'kom-change-auto-reply)
(define-key lyskom-en-mode-map "r " 'kom-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r0" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r1" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r2" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r3" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r4" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r5" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r6" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r7" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r8" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "r9" 'kom-initial-digit-view)
(define-key lyskom-en-mode-map "rc" 'kom-view-commented-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "rC" 'kom-view-previous-commented-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "ra?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-mode-map "rac" 'kom-review-comments)
(define-key lyskom-en-mode-map "rar" 'kom-review-tree)
(define-key lyskom-en-mode-map "rj" 'kom-review-clear)
(define-key lyskom-en-mode-map "rn" 'kom-review-next)
(define-key lyskom-en-mode-map "ru" 'kom-review-noconversion)
(define-key lyskom-en-mode-map "ro" 'kom-find-root)
(define-key lyskom-en-mode-map "rl" 'kom-review-by-to)
(define-key lyskom-en-mode-map "rf" 'kom-review-first)
(define-key lyskom-en-mode-map "rA" 'kom-review-all)
(define-key lyskom-en-mode-map "rM" 'kom-review-more)
(define-key lyskom-en-mode-map "rg" 'kom-review-last-normally-read)
(define-key lyskom-en-mode-map "B" 'kom-review-backward)
(define-key lyskom-en-mode-map "rs" 'kom-review-stack)
(define-key lyskom-en-mode-map "rp" 'kom-review-presentation)
(define-key lyskom-en-mode-map "rr" 'kom-find-root-review)
(define-key lyskom-en-mode-map "rm" 'kom-review-marked-texts)
(define-key lyskom-en-mode-map "ram" 'kom-review-all-marked-texts)
(define-key lyskom-en-mode-map "ra " 'kom-review-all)
(define-key lyskom-en-mode-map "sc" 'kom-status-conf)
(define-key lyskom-en-mode-map "su" 'kom-status-person)
(define-key lyskom-en-mode-map "ss" 'kom-status-session)
;; Running in buffer
(define-key lyskom-mode-map "\033p" 'backward-text)
(define-key lyskom-mode-map "\033n" 'forward-text)
(define-key lyskom-mode-map "sa" 'kom-save-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "\033p" 'backward-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "\033n" 'forward-text)
(define-key lyskom-en-mode-map "sa" 'kom-save-text)
(define-key lyskom-mode-map "\C-?" 'scroll-down)
(define-key lyskom-en-mode-map "\C-?" 'scroll-down)
)
......@@ -1311,48 +1307,46 @@ Cf. paragraph-start.")
;;; Keymap for filter editing
;;;
(defvar lyskom-filter-edit-map nil
"Keymap for LysKOM filter edit")
(if lyskom-filter-edit-map ()
(setq lyskom-filter-edit-map (make-keymap))
(suppress-keymap lyskom-filter-edit-map)
(define-key lyskom-filter-edit-map "p" 'lyskom-filter-edit-prev-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "P" 'lyskom-filter-edit-prev-entry)
(define-key lyskom-filter-edit-map "n" 'lyskom-filter-edit-next-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "N" 'lyskom-filter-edit-next-entry)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\C-P" 'lyskom-filter-edit-prev-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\C-N" 'lyskom-filter-edit-next-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\C-B" 'lyskom-filter-edit-prev-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\C-F" 'lyskom-filter-edit-next-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\M-p" 'lyskom-filter-edit-prev-entry)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\M-n" 'lyskom-filter-edit-next-entry)
(define-key lyskom-filter-edit-map "d" 'lyskom-filter-edit-delete-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\M-d" 'lyskom-filter-edit-delete-entry)
(define-key lyskom-filter-edit-map "D" 'lyskom-filter-edit-delete-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\C-D" 'lyskom-filter-edit-delete-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "i" 'lyskom-filter-edit-insert-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "I" 'lyskom-filter-edit-insert-pattern)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\M-i" 'lyskom-filter-edit-insert-entry)
(define-key lyskom-filter-edit-map "<" 'lyskom-filter-edit-beginning-of-list)
(define-key lyskom-filter-edit-map ">" 'lyskom-filter-edit-end-of-list)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\M-<" 'lyskom-filter-edit-beginning-of-list)
(define-key lyskom-filter-edit-map "\M->" 'lyskom-filter-edit-end-of-list)
(define-key lyskom-filter-edit-map "q" 'lyskom-filter-edit-quit)
(define-key lyskom-filter-edit-map "x" 'lyskom-filter-edit-expunge)
(define-key lyskom-filter-edit-map "s" 'lyskom-filter-edit-save)
(define-key lyskom-filter-edit-map "g" 'lyskom-filter-edit-revert)
(define-key lyskom-filter-edit-map "t" 'lyskom-filter-edit-toggle-permanent)
(define-key lyskom-filter-edit-map "a" 'lyskom-filter-edit-toggle-action)
(define-key lyskom-filter-edit-map "?" 'lyskom-filter-edit-brief-help)
(define-key lyskom-filter-edit-map "h" 'lyskom-filter-edit-brief-help)
(lyskom-language-var lyskom-filter-edit-map en nil)
(defvar lyskom-en-filter-edit-map nil)
(lyskom-language-keymap lyskom-filter-edit-map en lyskom-en-filter-edit-map)
(if lyskom-en-filter-edit-map ()
(setq lyskom-en-filter-edit-map (make-keymap))
(suppress-keymap lyskom-en-filter-edit-map)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "p" 'lyskom-filter-edit-prev-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "P" 'lyskom-filter-edit-prev-entry)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "n" 'lyskom-filter-edit-next-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "N" 'lyskom-filter-edit-next-entry)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\C-P" 'lyskom-filter-edit-prev-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\C-N" 'lyskom-filter-edit-next-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\C-B" 'lyskom-filter-edit-prev-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\C-F" 'lyskom-filter-edit-next-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\M-p" 'lyskom-filter-edit-prev-entry)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\M-n" 'lyskom-filter-edit-next-entry)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "d" 'lyskom-filter-edit-delete-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\M-d" 'lyskom-filter-edit-delete-entry)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "D" 'lyskom-filter-edit-delete-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\C-D" 'lyskom-filter-edit-delete-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "i" 'lyskom-filter-edit-insert-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "I" 'lyskom-filter-edit-insert-pattern)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\M-i" 'lyskom-filter-edit-insert-entry)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "<" 'lyskom-filter-edit-beginning-of-list)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map ">" 'lyskom-filter-edit-end-of-list)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\M-<" 'lyskom-filter-edit-beginning-of-list)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "\M->" 'lyskom-filter-edit-end-of-list)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "q" 'lyskom-filter-edit-quit)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "x" 'lyskom-filter-edit-expunge)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "s" 'lyskom-filter-edit-save)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "g" 'lyskom-filter-edit-revert)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "t" 'lyskom-filter-edit-toggle-permanent)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "a" 'lyskom-filter-edit-toggle-action)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "?" 'lyskom-filter-edit-brief-help)
(define-key lyskom-en-filter-edit-map "h" 'lyskom-filter-edit-brief-help)
)
(defvar lyskom-prioritize-mode-map nil
"Keymap used in lyskom-prioritize-mode.")
;;;(if lyskom-prioritize-mode-map
;;; nil
;;; (setq lyskom-prioritize-mode-map (make-keymap))
......@@ -1369,50 +1363,51 @@ Cf. paragraph-start.")
;;; (define-key lyskom-prioritize-mode-map "d" 'kom-prioritize-move-down)
;;;)
(if lyskom-prioritize-mode-map
(defvar lyskom-en-prioritize-mode-map nil)
(lyskom-language-keymap lyskom-filter-edit-map en lyskom-en-filter-edit-map)
(if lyskom-en-prioritize-mode-map
nil
(setq lyskom-prioritize-mode-map (make-keymap))
(suppress-keymap lyskom-prioritize-mode-map)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [mouse-2] 'kom-mouse-2)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [down-mouse-3] 'kom-mouse-3)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [mouse-3] 'kom-mouse-null)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "*" 'kom-key-mouse-2)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "?" 'kom-prioritize-help)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-k" 'kom-prioritize-select)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-y" 'kom-prioritize-yank)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map " " 'kom-prioritize-select)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-m" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-j" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-?" 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M-\C-?" 'kom-prioritize-deselect-all)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [down] 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-n" 'kom-prioritize-next-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [up] 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\C-p" 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "p" 'kom-prioritize-previous-line)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [M-up] 'kom-prioritize-move-up)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M-p" 'kom-prioritize-move-up)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "u" 'kom-prioritize-move-up)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map [M-down] 'kom-prioritize-move-down)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M-n" 'kom-prioritize-move-down)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "d" 'kom-prioritize-move-down)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M-<" 'kom-prioritize-beginning)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "\M->" 'kom-prioritize-end)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "r" 'kom-prioritize-reprioritize)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "g" 'kom-prioritize-goto-priority)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "p" 'kom-prioritize-set-priority)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "s" 'kom-prioritize-save)
(define-key lyskom-prioritize-mode-map "q" 'kom-prioritize-quit)
(setq lyskom-en-prioritize-mode-map (make-keymap))
(suppress-keymap lyskom-en-prioritize-mode-map)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map [mouse-2] 'kom-mouse-2)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map [down-mouse-3] 'kom-mouse-3)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map [mouse-3] 'kom-mouse-null)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "*" 'kom-key-mouse-2)