Commit b72b46f6 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

No commit message

No commit message
parent 0683a549
......@@ -21,6 +21,10 @@ trevligt med nyb
* Fitjurs och förbättringar
** Ett nytt kommando, "Inställningar (för) LysKOM" har lagts till. Det
ger ett (förhoppningsvis) enklare och bättre sätt att ställa in
vanliga variabler i Elispklienten.
** Det går att köra elispklienten under XEmacs. Man behöver minst
version 19.14 av XEmacs för att det skall fungera, men på grund av
buggar i XEmacs 19.14 så kan LysKOM ibland dra förskräckligt mycket
......@@ -30,7 +34,8 @@ trevligt med nyb
** Man kan byta språk under körning. För tillfället finns engelska och
svenska att tillgå, men om någon känner för att översätta klienten
till något annat språk, till exempel esperanto, swahili, urdu eller
japanska så tar vi tacksamt emot hjälpen.
japanska så tar vi tacksamt emot hjälpen. Kommandot "Ändra språk"
kan vara skoj att prova.
** I variabeln som väljer hur URLer hanteras kan man lägga in symbolen
"default". Då kommer LysKOM att använda browse-url för att visa
......@@ -44,7 +49,9 @@ trevligt med nyb
** Elispklienten kodar ajtomagiskt av HTML och enriched text in
inlägg. Inläggen måste vara markerade på ett speciellt för att det
skall fungera, och för HTML så måste man ha en rätt färsk version
av w3 installerad.
av w3 installerad. Man kan även skicka in text som enriched genom
att sätta variabeln lyskom-send-text-transform-function till
lyskom-send-enriched.
** En ny hook, lyskom-send-text-hook har skapats. Se
variabeldokumentationen för detaljer. För att få automagisk
......@@ -123,7 +130,6 @@ trevligt med nyb
kontrollera att man inte har olästa kommentarer till en text man
håller på kommentera.
** Elispklienten är snabbare överlag.
......@@ -134,7 +140,6 @@ trevligt med nyb
lyskom-send-message-auto-fill är bra att stoppa in i
lyskom-minibuffer-send-message-setup-hook fungerar numera.
** Koden för att läsa in textmappar har optimerats rejält. Det,
tillsammans med den nya prefetchen gör att man kan läsa I]M, även
med flera utlästa trådar.
......@@ -154,6 +159,14 @@ trevligt med nyb
* Kända buggar som behöver rapporteras
** Det verkar som om LysKOM-parsern har en liten bug, men vi lyckas
inte reproducera den. Om du kan reproducera en lyskom-parse-error
så vill vi veta hur.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Under XEmacs verkar interaktion med klienten gå trögt när det
......@@ -168,3 +181,5 @@ trevligt med nyb
trycker SPC verkar Emacs hänga sig. Tryck C-g ett par gånger så
hämtar den sig. Detta beror förmodligen på en bug i XEmacs
event-hantering.
** LysKOM kan krasche betaversioner av XEmacs.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment