Commit b753aedc authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Bugfixar.

parent df147057
Sun Apr 14 23:44:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Felaktiga parametrar i
ett anrop till lyskom-view-text.
Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-insert): Gör lyskom-scroll i lyskom-insert
......@@ -20,6 +25,11 @@ Thu Apr 4 10:36:06 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
(lyskom-get-texts-by): Ny funktion som hämtar texter av en person.
(lyskom-get-texts-to): Ny funktion som hämtar texter till ett möte.
Wed Apr 3 12:33:45 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-create-conf-handler-2): Testa inte om mötet
är hemligt. Detta görs i kom-create-conf istället.
Wed Apr 3 12:56:19 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till
......@@ -84,6 +94,15 @@ Tue Apr 2 15:15:11 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
referenser till debugger-old-buffer för att slippa
kompileringsvarningar.
Tue Apr 2 00:45:27 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* view-text.el (lyskom-follow-comments): Anropa lyskom-view-text
med fler argument.
* commands1.el (kom-create-conf): Slog ihop med
lyskom-create-conf-handler. Skriv inga presentationer till hemliga
möten.
Mon Apr 1 14:57:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* commands1.el: Prioritet sätts mellan 1 och 255, aldrig till noll.
......@@ -113,6 +132,14 @@ Mon Apr 1 14:57:53 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
nil om man inte är vid sista prompten. lyskom-is-waiting måste vara
nil om asynkrona texter skall sparas och inte skrivas ut.
Sat Mar 30 00:33:32 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-start-of-command): Fungerade dåligt om
man hade satt kom-page-before-command.
* review.el (kom-review-comments): Bakade in
lyskom-review-comments.
Fri Mar 29 03:26:34 1996 David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* review.el (lyskom-review-comments,kom-review-comments): Skrev om
......
......@@ -30,13 +30,17 @@ Buggar
(FIXAT)
När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten".
att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten". (FIXAT)
text 1306568
kom-review-tree på en text med fotnoter visar fotnoterna på en
gång. Är det en bug?
Fotnoter som visas på en gång filtreras inte.
M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.
Allmänna förbättringar
Visa fotnoter på ett bättre sätt.
......@@ -66,6 +70,10 @@ Allm
text 1306827 (FIXAT)
text 1319383
text 1321912
Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?
......
......@@ -521,45 +521,38 @@ of the person."
;;; Author: ???
(defun kom-create-conf (conf-name)
(def-kom-command kom-create-conf (&optional name)
"Create a conference."
(interactive (list (lyskom-read-string (lyskom-get-string 'name-of-conf))))
(let* ((open (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member)))
(interactive)
(let* ((conf-name (or name (lyskom-read-string (lyskom-get-string 'name-of-conf))))
(open (j-or-n-p (lyskom-get-string 'anyone-member)))
(secret (if (not open)
(j-or-n-p (lyskom-get-string 'secret-conf))))
(orig (j-or-n-p (lyskom-get-string 'comments-allowed))))
(lyskom-start-of-command 'kom-create-conf)
(unwind-protect
(lyskom-create-conf-handler
(blocking-do 'create-conf
conf-name
(lyskom-create-conf-type (not open)
(not orig)
secret
nil))
conf-name)
(lyskom-end-of-command))))
(defun lyskom-create-conf-handler (conf-no conf-name)
"Deal with the answer from an attempt to create a conference.
Add the person creating and execute lyskom-end-of-command."
(if (null conf-no)
(lyskom-format-insert 'could-not-create-conf
conf-name
lyskom-errno)
(progn
(let ((conf-stat (blocking-do 'get-conf-stat conf-no)))
(lyskom-format-insert 'created-conf-no-name
(or conf-stat conf-no)
(or conf-stat conf-name)
(if conf-stat
(lyskom-default-button 'conf conf-stat)
nil)))
(lyskom-scroll)
(lyskom-add-member-by-no conf-no lyskom-pers-no
'lyskom-create-conf-handler-2
conf-no conf-name))))
(orig (j-or-n-p (lyskom-get-string 'comments-allowed)))
(conf-no (blocking-do 'create-conf
conf-name
(lyskom-create-conf-type (not open)
(not orig)
secret
nil))))
(if (null conf-no)
(lyskom-format-insert 'could-not-create-conf
conf-name
lyskom-errno)
(progn
(let ((conf-stat (blocking-do 'get-conf-stat conf-no)))
(lyskom-format-insert 'created-conf-no-name
(or conf-stat conf-no)
(or conf-stat conf-name)
(if conf-stat
(lyskom-default-button 'conf conf-stat)
nil)))
(lyskom-scroll)
(lyskom-add-member-by-no conf-no lyskom-pers-no
(if secret
nil ; Don't write a presentation
'lyskom-create-conf-handler-2)
conf-no conf-name)))))
(defun lyskom-create-conf-handler-2 (conf-no conf-name)
......@@ -567,8 +560,7 @@ Add the person creating and execute lyskom-end-of-command."
This does lyskom-end-of-command"
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-conf-pres)
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat conf-no)))
(if (and conf
(not (conf-type->secret (conf-stat->conf-type conf))))
(if conf
(lyskom-dispatch-edit-text lyskom-proc
(lyskom-create-misc-list
'recpt
......
......@@ -577,8 +577,8 @@ Entry to this mode runs lyskom-edit-mode-hook."
(defun lyskom-looking-at-header (header match-number)
"Check if point is at the beginning of a header of type HEADER.
Return the corresponding number (conf no etc.). If ANGLED is non-nil,
only match a number inside <>."
Return the corresponding number (conf no etc.) if MATCH-NUMBER is
non-nil. If MATCH-NUMBER is 'angled, only match a number inside <>."
(if (looking-at
(concat (lyskom-get-string header)
(cond ((eq match-number 'angled)
......
No preview for this file type
......@@ -626,13 +626,8 @@ If the current text has comments in (footnotes in) some texts then the first
text is shown and a REVIEW list is built to shown the other ones."
(interactive)
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-review)
(lyskom-review-comments
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-current-text)))
(defun lyskom-review-comments (text-stat)
"Handles the return from the initiate-get-text-stat, displays and builds list."
(let* ((misc-info-list (and text-stat
(let* ((text-stat (blocking-do 'get-text-stat lyskom-current-text))
(misc-info-list (and text-stat
(text-stat->misc-info-list text-stat)))
(misc-infos (and misc-info-list
(append (lyskom-misc-infos-from-list
......
......@@ -229,7 +229,8 @@ lyskom-reading-list."
(> (misc-info->footn-in misc) (text-stat->text-no text-stat))
kom-show-footnotes-immediately)
;; Show the footnote
(lyskom-view-text (misc-info->footn-in misc) mark-as-read)
(lyskom-view-text (misc-info->footn-in misc)
mark-as-read t conf-stat priority review-tree)
(lyskom-is-read (misc-info->footn-in misc)))
((eq (misc-info->type misc) 'FOOTN-IN)
(setq list (cons (misc-info->footn-in misc) list)))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment