Commit bfb46c94 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Mina ändringar.

parent 116f2e06
......@@ -29,7 +29,18 @@ nu finns under namnet NEWS-0.43.
när den loggade in, förutsatt att servern har stöd för de
nödvändiga anropen (lyskomd 1.9.0 och senare.)
** Långsamma kommandon fungerar bättre.
** Långsamma kommandon fungerar bättre. Åtminstone i den svenska
versionen.
** En intern ändring gör att olika köer av serveranrop får olika
prioritet, vilket bland annat gör att man kan fortsätta att utföra
kommandon även om den väntar på fördröjda utskrifter.
** Försöker man start en andra session mot samma server får man en
fråga om man vill växla till den gamla istället.
** Om det fanns en buffert med en död session i, och man startar en ny
session mot samma server återanvänds bufferten.
......@@ -39,6 +50,10 @@ nu finns under namnet NEWS-0.43.
** Hanteringen av prompten fungerar bättre.
** Den försöker inte göra (recenter -1) i fel buffert.
** Klienten försöker inte lägga till Anonym peson som mottagare till
inlägg.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment