Commit c05e135a authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bug fixes, compatibility with emacs 19.27 improved

parent 683c3cac
Tue Mar 26 15:54:22 1996 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* edit-text.el: Bttre hantering av oknda headrar.
Tue Mar 26 12:22:34 1996 David Byers <byers@lysator.liu.se>
* Makefile: Satte versionsnumret till 0.40.1
......
......@@ -19,7 +19,7 @@ Buggar
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
bara i en gömd buffert.
kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables.
kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables. (IGNORERAT)
Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
missat. (FIXAT)
......@@ -27,6 +27,7 @@ Buggar
Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
(FIXAT)
När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten".
......@@ -44,15 +45,13 @@ Allm
Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut.
ut. (BORDE VARA FIXAT)
Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg. (FIXAT)
Bättre dokumentation på URL-variablerna.
Bättre dokumentation på URL-variablerna. (FIXAT)
Visa fotnoter på ett bättre sätt.
Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom.
Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom. (FIXAT)
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
......@@ -65,7 +64,7 @@ Allm
Återinför Olästa
text 1306827
text 1306827 (FIXAT)
Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?
......@@ -85,3 +84,5 @@ Allm
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------
(IGNORERAT)
......@@ -420,7 +420,9 @@ Entry to this mode runs lyskom-edit-mode-hook."
(eq lyskom-pers-no 698))
(setq text "rende, IDI!")))
(save-excursion (insert text)))
(error nil)))))
(error nil)))
(lyskom-unknown-header
(lyskom-message (lyskom-get-string (car (cdr err)))))))
(defun lyskom-send-transform-text (message)
......@@ -639,7 +641,7 @@ easy to use the result in a call to `lyskom-create-misc-list'."
nil)
(setcar result (lyskom-edit-extract-subject)))
(t
(signal 'lyskom-unknown-header (list unknown-header (point))))))
(signal 'lyskom-unknown-header (list 'unknown-header (point))))))
(forward-line 1)))
result))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment