Commit c2da9637 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Smärre bugfixar

parent 8074c4e4
Wed Nov 12 09:03:26 1997 David Byers <dbyers@atp>
* distribution-README: Beskriv kompilering frn enstaka fil.
* lyskom-rest.el (lyskom-do-insert): Klara av att en
speciel-insert-funktion signalerar ett fel.
(lyskom-format-html): Frsk inte formattera som HTML om inte w3
finns.
Wed Nov 12 10:29:21 1997 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-send): Nr man la till det
......@@ -10,6 +19,12 @@ Mon Oct 27 11:09:35 1997 David K
* review.el (lyskom-get-texts-by-and-to): Fixade felskrivning.
Thu Oct 23 14:23:34 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* messages.el (lyskom-info-request-handler): Gjorde s att
elispklienten reagerar p INFO igen. ^N och ^O verkade ha
frsvunnit av ngon anledning.
Sun Oct 12 00:39:47 1997 David Byers <davby@litefix.ida.liu.se>
* view-text.el (lyskom-print-text): Hantera
......
......@@ -14,12 +14,72 @@ Att g
* BUGGAR
** CACHE
Det kan hända att inläggstexter kastas ur cachen så fort man har
läst dem. Om det är så, så är det *inte* bra, för att om man
kommenterar så måste inlägget hämtas igen. [DET VERKAR INTE VARA
SÅ]
** HOOKAR
Det verkar som om ens lapp på dörren visas innan lyskom-login-hook
har körts. Det är inte så bra. Den verkar köras innan user-arean
har lästs in. Det är för tidigt. Alla inställningar för
inläggsformattering blir default, inte vad man har i sin
user-area.
** MULE-RELATERAT SKRÄP
Vi har nog inte satt enable-multibyte-characters till nil i
minibufferten.
Alla bakslaskade tecken skall bytas mot sina riktiga tecken, för
annars kan skrotet som läser in dem bli förvirrad. Kanske. De
svenska tecknen är nämligen ogiltiga enligt MULE.
** VIKTIGA BUGGAR
Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
läst inlägget. Man borde få inlägget läsmarkerat och få end of
command.
lyskom-w3-region får inte krascha. Stoppa condition-case runt.
lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
inte går att ladda w3.
Komplettering av "Link" i LysKOM ofungerar. Alternativen skall
vara "(lokalt) Linköping (och övriga) Östergötland" och "Linköpings
Science Fiction-Förening (info och stuff)". Det går bra att lista
completions, men inte att trycka på TAB.
** Observationer
Det bidde fel på RST, men kanske inte hemma. Det verkar ha att
göra med att ö betraktas som whitespace. Det hänger när
completion har kommit fram till "ötland" vs.
"Fiction-Förening".
Workaround: (require 'iso-syntax)
Snabbfix: Byt ut `\\s' mot `[ \t]' och `\\S' mot `[^ \t]'.
Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
Man borde få match när det inträffar.
Man skulle kunna tänka sig att lyskom-complete-string upptäcker
om den itererar över samma tecken mer än en gång och i så fall
avbryta och ta vad den har som completion (och skicka
bugrapport.)
Ingen av initiate-funktionerna fungerar i något annat än LysKOMs
huvudbuffert. De borde alla undersöka om det finns några köer i
den aktuella bufferten, och om det inte gör det, försöka hitta en
LysKOM-buffert att göra anropet i.
LysKOM-buffert att göra anropet i. [KANSKE FIXAT]
** OMBRYTNING
......@@ -102,7 +162,16 @@ Att g
* FöRBäTTRINGAR
* FÖRBÄTTRINGAR
** SKRIVA INLÄGG
Skicka Brev skall inte lägga till författaren som mottagare om
författaren är medlem i någon av mottagarena.
C-u i borde fråga efter mottagare, och alltså fungera på samma
sätt som Skicka Brev efter ovanstående ändring.
** EDIT-BUFFERTEN
......@@ -181,6 +250,10 @@ Att g
** ANVäNDARVäNLIGHET
Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
Klickbara kommandon, vad nu det är.
Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
......@@ -199,6 +272,9 @@ Att g
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.
Local variables:
......
......@@ -86,7 +86,7 @@
<URL:ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/calc-2.02f.tar.gz>
3. Installation
3. Installation from the tar archive
Edit the Makefile in the distribution to reflect your environment.
You can change the following variables:
......@@ -140,8 +140,23 @@
4. Installation from a single .el file
4. Reporting Bugs
If you have received the client as a single file named
lyskom-0.46.el or something similar, first rename the file to
lyskom.el. Make sure that the custom package is in the default
load path (they are if you're using XEmacs 19.15 or later, or Gnu
Emacs 20.1 or later.) To compile, simply issue the following
commend:
emacs -batch -f batch-byte-compile lyskom.el
This will create a file named lyskom.elc which should be placed
somewhere where Emacs will find it.
5. Reporting Bugs
Please report bugs to bug-lyskom@lysator.liu.se. Please give us the
following information (at least):
......
......@@ -697,7 +697,9 @@ The position lyskom-last-viewed will always remain visible."
(setq fn (get-text-property (car bounds) 'special-insert))
(remove-text-properties (car bounds) (cdr bounds)
'(special-insert))
(condition-case val
(funcall fn (car bounds) (cdr bounds))
(error (apply 'message (cdr val))))
(setq start next)
(setq bounds (next-text-property-bounds 1 start
'special-insert)))))
......@@ -1433,10 +1435,10 @@ in lyskom-messages."
(add-text-properties start (min (point-max) end) '(end-closed nil)))
(defun lyskom-format-html (text)
(condition-case e (require 'w3) (error nil))
(when (condition-case e (progn (require 'w3) t) (error nil))
(add-text-properties 0 (length text) '(special-insert lyskom-w3-region) text)
(lyskom-signal-reformatted-text 'reformat-html)
(substring text 5))
(substring text 5)))
;;;(defun lyskom-format-html (text)
;;; (condition-case e (require 'w3) (error nil))
......
......@@ -133,7 +133,7 @@ on the value of PLACE. If PLACE is nil, 'after is assumed."
(defun lyskom-info-request-handler (message-type sender recipient text)
(if (string= text " ")
(if (string= text "\011\016\006\017")
(progn
(initiate-send-message
'follow
......
......@@ -503,7 +503,8 @@ the user is a member of. Uses blocking-do. Returns t if TEXT-STAT is nil."
result
(cond
((eq format-letter ?p)
(lyskom-format (format "%%%s#1p" field-width) author))
(lyskom-format (format "%%%s#1p" field-width)
(or author (text-stat->author text))))
((eq format-letter ?P)
(lyskom-format (format "%%%s#1P" field-width)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment