Commit c409b156 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Checkin in preparation for BETA-3 release later tonight

parent 53d80183
......@@ -124,6 +124,41 @@
*** Defaultspråk har ändrats från svenska till engelska.
** Ändringar i alla inläggsrelaterade kommandon
*** De flesta inläggsrelaterade kommandona (till exempel Kommentera
inlägget, Addera mottagare och Personligt svar) arbetar nu på
inlägget som markören står i eller närmast efter, och inte
inlägget sist i bufferten.
*** Betydelsen av prefixargument till inläggsrelaterade kommandon har
ändrats som följer:
Inget prefixargument Kommandoberoende; oftast inlägget
under markören (inte senast lästa
inlägg).
Positivt prefixargument Inlägget N steg nedåt i bufferten.
Negativt prefixargument Inlägget N steg uppåt i bufferten.
Noll Prompta efter inlägg.
N upprepningar av C-u Arbeta på inlägget N steg upp i
kommentarskedjan.
Betydelsen kan konfigureras för varje enskilt kommando genom
variabeln lyskom-pick-text-no-strategy. Beteendet som gäller i
0.46.2 går att få genom att sätta lyskom-pick-text-no-strategy
till värdet av lyskom-old-farts-text-prompt-strategy. Stoppa helt
enkelt in följande i din .emacs:
(add-hook 'lyskom-after-load-hook
(lambda ()
(setq lyskom-pick-text-no-strategy
lyskom-old-farts-text-prompt-strategy)))
*** Man kan fortfarande konfigurera vilka kommandon som *alltid*
promptar efter inläggsnummer på samma sätt som i 0.46.2.
** Diverse
*** Inlägg och andra texter har numera en egen bakgrundsfärg. Färgen
......@@ -133,6 +168,11 @@
*** Status (för) session visar nu information även för utloggade
personer.
*** Gå till nästa möte tar prefixargument på samma sätt som Lista
nyheter. Positivt prefixargument betyder gå till nästa möte med
minst så många olästa. Negativt betyder gå till nästa möte med
högst så många olästa.
*** Om man ger prefixargument till Status (för) session så visar
elispklienten status för den person som har skrivit inlägget man
angav i prefixargumentet (prefixargumentet används på samma sätt
......@@ -573,14 +613,9 @@
** Elispklienten gnäller nu om man har variabler i user-arean som inte
borde finnas där.
** URLer som inte är uppmärkta kan inte längre sluta med klamrar eller
semikolon.
** Klienten är bättre på att välja teckenkodning i Gnu Emacs.
* Ytterligare förändringar sedan 0.47-BETA-2
Detta avsnitt innehåller detaljförändringar som ingår i andra saker
som står ovanför men som kan vara intressanta för den som kör en
betaversion.
** Tunnling av KOM genom SSH integrerat. Se ovan.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment