Commit c50b33c1 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent 8b23ac1d
* kom-quit-hook?
* Byt ut alla who-info mot session-info |verallt i klienten. Who-info
skall bli obsolete!
......@@ -10,30 +8,9 @@
* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM.
* VIKTIGT
N{r man kommenterar s} har f|rsta tangentnedtryckningen fel keymap.
* Svensk text p}:
"[rende:" (i editbufferten)
^
"--- Skriv texten nedanf|r denna rad ---" (i editbufferten)
^
"Ditt medlemsskap i olika KOM-möten:
Prio Mötesnr Mötesnamn" (i prioritera-bufferten.)
Fler st{llen?
* ]terse markerade g|r fel n{r man har }tersett det sista markerade.
Man f}r aldrig tillbaka prompten Se (tiden). N{r det kommer ett
nytt inl{gg s} blir det r{tt igen.
* ]terse senaste verkar missa ett inl{gg n{r vi g|r }terse fr}n b|rjan
p} m|tet.
* VIKTIGT
Min fix f|r att f} quit att fungera g|r att man inte l{ngre kan
avbryta funktioner som l{ser saker i minibufferten fr}n en handler.
M}ste }tg{rdas.
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
tangenttryckning.
......@@ -139,14 +116,6 @@ Inge: klart?
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
who-info.
* Problem med overlay map & bellmans specialfix till edit-moden tror
jag.
* ]terse (n{sta) markerade - Inte riktigt bra. N{r man l{ser markerade
plockas inte den tomma READ-INFOn bort efter sig. Kolla noga ceders
{ndringar som rationaliserade bort ett (initiate-get-text-stat 0)
Jag tror det {r det som strular.
* cookie-mode skall anv{ndas till:
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
cookie-moden)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment