Commit c72ace8d authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Fixade saker från TODO-listan.

Nytt kommando: Lista markeringar
Skicka brev beter sig lite annorlunda
Prefixargument till Skriva Inlägg
Minska risken för häng i completing-read
Inga bakslaskade åttabitarstecken
Skriv ut lapp på dörren efter user-arean är inläst och språk är valt
Definiera kom-tell-phrases
Klaga om man vill radera markerade inlägg
Avmarkera om man raderar eget markerat
Man kan ha markeringstyp 0 nu
Använd inte obsoleta markeringsfunctioner
Man kan skicka in extrakopiemottagare utan att klienten frågar om det
parent 2966484c
Nyheter i lyskom.el 0.46
========================
Version 0.46 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.46.tar.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.46 samt under namnet NEWS-0.46 i
tar-arkivet.
David Byers <byers@lysator.liu.se>
David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
* Försämringar
** En hel del bakåtkompatibilitet är borta. Det går antagligen inte
att köra Elispklienten mot lyskomd 1.7.0 eller äldre.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Stöd för tilläggsinformation på inlägg och möten. Se nedan.
** Lista markeringar ger en lista av alla markerade inlägg.
Ett numeriskt prefixargument väljer vilken markeringstyp man vill
lista.
** Om man skickar brev till ett möte man är medlem i så läggs man inte
längre till som mottagare.
** Man kan ge prefixargument när man skriver inlägg. C-u i gör att
elispklienten frågar efter mottagare. Kommandot skiljer sig från
att skicka brev genom att avsändaren inte läggs till som mottagare.
Man kan ge numeriskt prefix också. Då blir mottagaren för brevet
mötet med det nummer man angav, vare sig mötet finns eller inte och
helt oavsett om man kan skriva inlägg i mötet eller inte.
** Om man försöker radera ett inlägg som är markerat av någon så
gnäller elispklienten lite, och begär att man bekräftar det.
** Om man raderar ett inlägg som man själv har markerat så avmarkeras
det samtidigt.
** Elispklienten frågar om man vill lägga till en kommenterad
författare som mottagare enbart om man har rätt att skicka brev
till den mottagaren.
** Frågan om alla mottagare till ett inlägg är relevanta ställs enbart
om det finns mer än en fullvärdig mottagare. Extrakopiemottagare
och för kännedom räknas inte.
** Man kan markera med markering 0 nu.
* Tilläggsinformation
I den senaste versionen av LysKOM-protokollet finns det möjlighet att
knyta godtycklig information till inlägg och till möten. Den största
ändringen i elispklienten från version 0.45.1 är möjligheten att
utnyttja detta. Det har tillkommit ett antal nya kommandon för detta i
LysKOM-bufferten och i inläggsbufferten.
** Tilläggsinformation i LysKOM-bufferten
*** Sätt personlig etikett sätter en personlig etikett på ett möte, en
person eller ett inlägg. Denna etikett visas oftast istället för
person- eller mötesnamnet eller inläggets ärenderad.
*** Efter tilläggsinformation visas en liten knapp "[*]". Om man
klickar på den så visas full information om tillägget.
*** Om man håller nere högerknappen över en såan knapp så går det även
att radera tillägget.
*** Om ett inlägg är märkt med typinformation så används den
informationen för att formattera inlägget.
*** Om författaren till ett inlägg har begärt att ingen skall
kommentera inlägget så ber elispklienten om bekräftelse innan man
kommenterar.
*** Om författaren till ett inlägg har begärt personliga svar och man
försöker kommentera inlägget så frågar klienten om man vill skriva
personligt svar istället.
*** Om författaren till ett inlägg har begärt att alla som läser det
skall bekräfta läsning så frågar elispklienten om man vill
bekräfta varje gång inlägget visas (tills man har bekräftat det
förstås.)
** Tilläggsinformation i inläggsbufferten
*** Det går att skapa korsreferenser till andra inlägg eller möten
genom att trycka på C-c C-a C-x. Korsreferenser är bra när man
vill hänvisa till ett annat inlägg eller till ett möte. De visas
samlat, och eftersom klienterna vet vad de är så kan de lätt visa
det som hänvisas till.
*** Genom att trycka på C-c C-x C-b så kan man begära att alla som
läser inlägget bekräftar detta. Elispklienten frågar om man vill
bekräfta läsning när ett sådant inlägg visas.
*** Om man inte vill att andra skall kommentera ens inlägg så kan man
trycka på C-c C-x C-n för att begära detta. Detta är rådgivande,
inte tvingande. Det går fortfarande att kommentera inlägget. I
elispklienten måste man bekräfta att man vill kommentera ett
inlägg med denna markering.
*** Om man enbart vill ha personliga svar till ett inlägg så kan man
begära detta genom att trycka på C-c C-x C-p. Det går fortfarande
att skriva vanliga kommentarer, men klienter som känner till den
här markeringen bör göra det lite svårare.
*** Genom att manipulera menyn som visas när man håller ned höger
musknapp ovanför den lilla haken i vänstermarginalen framför
tilläggsinformationen så kan man växla vissa parametrar. Hemlig
innebär att tillägget inte visas för någon annan, anonym att vem
som lade till tillägget inte visas för någon annan (informationen
lagras dock i servern) och ärvd innebär att tillägget kopieras
till kommentarer som skrivs till inlägget.
Notera att servern helt godtyckligt kan ta bort eller lägga till
flaggor, utan någon som helst varning.
Bugfixar
** Om man inte har w3 installerat så försöker klienten inte längre
anropa w3 för att formattera HTML.
** Vi använder lite färre gamla anrop som vi inte borde använda.
Fri Nov 28 15:47:23 1997 David Byers <dbyers@atp>
* commands2.el (lyskom-print-mark-summary-line): Ny funktion.
(kom-list-marks): Dito.
* lyskom-rest.el (lyskom-read-num-range): Klara av att returnera
nil om man vill. Lade till argumentet HISTORY.
(lyskom-read-number): Dito.
* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till who-send-text-to.
* commands1.el (kom-send-letter): Lgg inte till avsndaren som
mottagare till brev som skickas till ett mte avsndaren r medlem
i.
(kom-write-text): C-u i gr att vi frgar efter mottagare. Ett
numeriskt prefix vljer den avsndaren som mottagare.
* utilities.el (lyskom-default-collate-table): Definiera space och
tab som samma tecken fr att undvika olndiga loopar.
* completing-read.el
(lyskom-complete-string-advance-to-end-of-word): Hantera space
lite bttre.
(lyskom-complete-string-skip-whitespace): Dito.
(lyskom-complete-string-advance): Dito.
* lyskom-rest.el (lyskom-wait-for-membership): Loopa s lnge
lyskom lyskom-membership-is-read r en siffra. Den kan vara t och
almost ocks, vilket orsakar problem med formatteringen.
* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-message): Lade
till language-set-to
(kom-tell-phrases): Anvnd inte bakslaskade ttabitarstecken.
* startup.el (kom-start-anew): Flyttade visningen av motd och
klagoml om presentation till efter man har lst in options.
Flyttade val av sprk till innan man visar motd.
* vars.el.in (kom-tell-phrases): defvarade kom-tell-phrases igen.
* filter-edit.el (lyskom-filter-edit-insert-entry): Gr
lyskom-j-or-n-p quittable.
(lyskom-filter-edit-quit): Dito.
(lyskom-filter-edit-save): Dito.
(lyskom-filter-edit-revert): Dito.
Mon Nov 24 15:55:16 1997 David Byers <dbyers@atp>
* commands1.el (kom-delete-text): Avmarkera inlgg som man raderar
om de r markerade.
* option-edit.el (lyskom-custom-variables): kom-default-mark kan
nu vara 0 till 255.
* commands1.el (lyskom-review-marked-texts): Anvnd inte 0 som
markering fr att terse alla markerade. Anvnd nil.
(kom-review-all-marked-texts): Anpassa drefter.
(kom-review-marked-texts): Dito.
* lyskom-buttons.el (lyskom-button-mark-text): Anvnd nya
lyskom-mark-text.
(lyskom-button-unmark-text): Anvnd nya lyskom-unmark-text.
* commands1.el (lyskom-unmark-text): Ny funktion.
(lyskom-mark-text): Anvnd nya initiate-mark-text. Hantera inte
avmarkering.
(kom-mark-text): Anvnd nya lyskom-mark-text.
(kom-unmark-text): Anvnd nya lyskom-unmark-text.
* services.el (initiate-unmark-text): Ny funktion.
(initiate-mark-text-old): Bytte namn frn initiate-mark-text.
(initiate-mark-text): Ny funktion.
* swedish-strings.el (lyskom-strings): Lade till strngar fr att
frga om bekrftelse av radering.
* commands1.el (kom-delete-text): Frga om man vill radera
markerade inlgg.
* edit-text.el (lyskom-edit-send-check-recipients): Frga inte om
flera mottagare om det bara finns en riktigt mottagare.
Extrakopiemottagare rknas inte.
Fri Nov 14 09:35:02 1997 David Byers <dbyers@atp>
* lyskom-rest.el (kom-next-command): Hajlajta raden med
......
......@@ -3,17 +3,34 @@
Att göra i elisp-klienten
=========================
Om du fixar någonting som står med på den här
listan, glöm inte att ta bort det från listan!
* SAKER ATT KOLLA
XEmacs 20.3 kanske har init-filer i .xemacs/init.el. Kolla att vi
fortfarande kan spara variabelinställningar där. Om inte där så
kommer den kanske att spara saker i custom-file eller nåt sånt.
.xemacs-options är det väl. Hur ser man till att inte XEmacs
zappar sånt som LysKOM sätter dit?
Hur och var skall man egentligen spara inställningar? .emacs är
kanske inte det bästa alternativet.
* BUGGAR
** OSORTERADE
Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
blev det rätt.
Race condition när man skickar in inlägg. Fönsterkonfigurationen
återställs asynkront, och det går att trycka C-c C-c k
tillräckligt fort att man skapar den nya inläggsbufferten innan
den gamla fönsterkonfigurationen (för den förra inläggsbufferten)
återställs. Resultatet är att man aldrig ser den nya bufferten.
Endast gör fortfarande fel. Den klarar inte hål och använder inte
set-last-read, utan set-unread.
** CACHE
Det kan hända att inläggstexter kastas ur cachen så fort man har
......@@ -21,23 +38,11 @@ Att g
kommenterar så måste inlägget hämtas igen. [DET VERKAR INTE VARA
SÅ]
** HOOKAR
Det verkar som om ens lapp på dörren visas innan lyskom-login-hook
har körts. Det är inte så bra. Den verkar köras innan user-arean
har lästs in. Det är för tidigt. Alla inställningar för
inläggsformattering blir default, inte vad man har i sin
user-area.
** MULE-RELATERAT SKRÄP
Vi har nog inte satt enable-multibyte-characters till nil i
minibufferten.
Alla bakslaskade tecken skall bytas mot sina riktiga tecken, för
annars kan skrotet som läser in dem bli förvirrad. Kanske. De
svenska tecknen är nämligen ogiltiga enligt MULE.
Vi har kanske inte satt enable-multibyte-characters till nil i
minibufferten.
** VIKTIGA BUGGAR
......@@ -51,40 +56,15 @@ Att g
lyskom-format-html får inte försöka formattera som HTML om det
inte går att ladda w3.
Komplettering av "Link" i LysKOM ofungerar. Alternativen skall
vara "(lokalt) Linköping (och övriga) Östergötland" och "Linköpings
Science Fiction-Förening (info och stuff)". Det går bra att lista
completions, men inte att trycka på TAB.
** Observationer
Det bidde fel på RST, men kanske inte hemma. Det verkar ha att
göra med att ö betraktas som whitespace. Det hänger när
completion har kommit fram till "ötland" vs.
"Fiction-Förening".
Workaround: (require 'iso-syntax)
Snabbfix: Byt ut `\\s' mot `[ \t]' och `\\S' mot `[^ \t]'.
Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
Man borde få match när det inträffar.
Man skulle kunna tänka sig att lyskom-complete-string upptäcker
om den itererar över samma tecken mer än en gång och i så fall
avbryta och ta vad den har som completion (och skicka
bugrapport.)
Ingen av initiate-funktionerna fungerar i något annat än LysKOMs
huvudbuffert. De borde alla undersöka om det finns några köer i
den aktuella bufferten, och om det inte gör det, försöka hitta en
LysKOM-buffert att göra anropet i. [KANSKE FIXAT]
** OMBRYTNING
Vi klarar inte emailheaders som är brutna över flera rader.
Klienten tror att den indragna fortsättningen är början på ett
nytt stycke. Man skulle kunna tänka sig att nytt-stycke-regeln
inte gör nytt stycke om alla rader har börjat med ord: och man
hamnar på en indragen rad. Indragna rader skulle inte sabotera
ord:-prefixet.
** DEFERRED INSERT
......@@ -94,8 +74,9 @@ Att g
vill bläddra bakåt.
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att sista raden blir för
lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. Jag trodde
jag hade fixat det.
lång, så scrollar klienten trots att den inte borde. David Kågedal
trodde att han hade fixat det. (Detta är en gammal rapport. Den
kanske inte stämmer.)
** PREFETCH
......@@ -109,11 +90,24 @@ Att g
Om man går till ett möte som inte prefetchats och inte har några
inlägg blir promten fel, och man får ett felmeddelande.
Lista nyheter visar fel innan prefetchen har hämtat alla mappar.
** COMPLETING READ
I LysKOM verkar "Da " expanderas till "D", vilket är Helt Fel.
Man kan få oländiga loopar i completion. Just nu är det inte så
lätt, men det går fortfarande. Problemet uppstår då två teckern
har spacesemantik men inte mappas till samma tecken av
collate-tabellen. Den riktiga fixen är i två steg: (1) se till att
collate-tabellen alltid mappar alla space till space (2) se till
att lyskom-complete-string kan detektera en oländig loop och
stoppa den.
Minitestfall: (lyskom-complete-string '("L\t" "L s")).
Problem uppstår om man får space-mismatch pga att två olika
tecken med spacesemantik mismatchar (fin svenska, eller hur.)
Man borde få match när det inträffar.
lyskom-read-session-no hanterar inte att man anger specifikt
sessionsnummer om samma person har flera sessioner, tror jag.
Problemet är att s xxxx hanteras i lyskom-read-conf-internal som
......@@ -158,7 +152,9 @@ Att g
bara i en gömd buffert.
Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
modem.
modem. Tyvärr var det någon annan som också fick det, som kanske
inte sitter bakom modem. Nu fick Kågedal också problemet, men
fortfarande kan ingen reproducera det.
......@@ -173,16 +169,17 @@ Att g
blinka på första kolumnen i raden som var längst ner på skärmen
innan man tryckte space. Från Teddy (inlägg 2495321.)
* En testimplementation av detta finns nu.
* En testimplementation av detta finns nu och fungerar rätt så
bra. Att använda simple.el var dock inte en bra idé.
Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget (^s/) och
applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget skulle ha
formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras
som läst automatiskt.
föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
ungefär] och applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget
skulle ha formatmarkeringen (korrigerad av 123455) i foten. Återse
omodifierat skulle visa inlägget okorrigerat. Den korrigerande
fotnoten visas inte i den normala läsordningen och markeras som
läst automatiskt.
* Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
det finns en fotnot.
......@@ -191,15 +188,56 @@ Att g
* Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.
* Troligtvis är det bättre att använda aux-items för detta.
** SKRIVA INLÄGG
Skicka Brev skall inte lägga till författaren som mottagare om
författaren är medlem i någon av mottagarena.
** SKRIVA INLÄGG
C-u i borde fråga efter mottagare, och alltså fungera på samma
sätt som Skicka Brev efter ovanstående ändring.
Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
lägger till en mottagare till en existerande. Den kanske inte
behöver ställas om man har arrangerat om alla mottagare. Frågan är
vad som händer mittemellan.
Varningen om olästa kommentarer är inte perfekt. Det finns flera
förslag till ändringar. Ett är att varna bara för kommentarer som
skapades efter man började skriva kommentaren, men det verkar vara
en kompromiss. Minst en som efterfrågade det ville i själva verket
kunna slå på/av varningarna per möte. Bellman ville att varningen
inte skulle gå att slå av helt med mindre än att man explicit slår
av den i alla möten som man är med i.
* Den rätta saken att göra är antagligen att göra det möjligt
att ge variabeln ett defaultvärde och ha möjlighet att ge
undantag.
* Defaultvärden skulle kunna vara varna, varna inte och varna
för nya. Ett förslag är också att varna för nya enbart om
man har läst minst en eller kanske alla av kommentarerna
till inlägget man kommenterar.
* Eventuellt skulle det vara bra med en varning innan man
börjar kommentera om kommentarer som redan finns där. Den
varningen borde vara oberoende av den som kommer när man
skickar in.
Addera det kommenterades författare som mottagare vid behov när
man börjar skriva inlägget. Se till att inte gnälla om denna
mottagare när man skickar in inlägget.
* När man börjar skriva inlägg, håll reda på att man har lagt
till författare automatiskt, och försök låta bli att gnälla
om dessa.
* Hans Persson ville att att det kommenterades författare
skulle läggas till automatiskt, men att om man har editerad
headrarna så skulle kontrollen göras om igen när man
skickade in inlägget. Dock skulle den *inte* göras om man
manuellt tog bort det kommenterades författare (det här
skulle hindra att man tog bort mottagare så att det
kommenterades författare blev utan.) Hans Persson har helt
rätt.
** EDIT-BUFFERTEN
......@@ -213,6 +251,13 @@ Att g
ploppa upp edit-bufferten, alternativt ha ett kommando för att
göra det (och göra det till defaultkommandot.)
Det borde gå att ändra mottagare till cc-mottagare genom att bara
lägga till mottagaren igen som cc-mottagare. Motsvarande för bcc
och så vidare.
Man borde kunna manipulera mottagare i editbufferten med musen (ta
bort, ändra typ.)
** FILTER
......@@ -258,6 +303,9 @@ Att g
Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
Det vore trevligt om inlägg man återsåg inte bidde varnade för när
man skriver kommentarer.
** INTERNA SAKER
......@@ -289,7 +337,6 @@ Att g
Man skulle kunna låta fönstrets titelrad indikera om man har
olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
Klickbara kommandon, vad nu det är.
Det behövs dokumentation: fråmst användarhandledning, men det
......@@ -298,19 +345,37 @@ Att g
Språkgranskning av den engelska versionen.
Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
det behövs ett gränssnitt för det.
** AUX-ITEMS
Implementera en FAQ aux-item. Detta kommer att kräva en flagga
till i servern som talar om för servern att inte garba ett inlägg.
Det i sin tur kräver att man fixar dbck att forcera garb av inlägg
med den här flaggan som inte borde ha den eller nåt sånt.
** DIVERSE OSORTERAT
Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
** MARKERINGAR
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer.
JySKomska markeringstyper.
** DIVERSE OSORTERAT
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.
Man borde använda get-unread-confs för att lista ut vilka
medlemsskap som skall prefetchas först. Då måste man ordna så att
ingenting är beroende av att medlemsskapslistan hämtas i
prioritetsordning. Prefetchen måste kunna sortera in medlemsskap i
prioritetsordning när den får dem från servern.
Local variables:
......
......@@ -62,7 +62,7 @@
(let ((items (text-stat->aux-items text-stat)))
(while items
(when (and (car items)
(not (aux-item-flag->deleted (aux-item->flags items))))
(not (aux-item-flags->deleted (aux-item->flags items))))
(funcall fn (car items)))
(setq items (cdr items)))))
......
......@@ -116,13 +116,44 @@
(let ((text-no (cond ((null text-no-arg) 0)
((integerp text-no-arg) text-no-arg)
((listp text-no-arg) (car text-no-arg))
(t 0))))
(t 0)))
(do-delete t))
(if (zerop text-no)
(setq text-no
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-text-to-delete)
lyskom-current-text)))
(lyskom-format-insert 'deleting-text text-no)
(lyskom-report-command-answer (blocking-do 'delete-text text-no))))
(let* ((text-stat (blocking-do 'get-text-stat text-no))
(num-marks (text-stat->no-of-marks text-stat))
(is-marked-by-me (cache-text-is-marked text-no)))
(cond ((null text-stat)
(lyskom-report-command-answer nil)
(setq do-delete nil))
((> (text-stat->no-of-marks text-stat) 0)
(setq do-delete
(lyskom-j-or-n-p
(lyskom-format 'delete-marked-text
(if (> num-marks 0)
(if is-marked-by-me
(if (= num-marks 1)
(lyskom-get-string 'delete-marked-by-you)
(if (= num-marks 2)
(lyskom-get-string
'marked-by-you-and-one)
(lyskom-format 'delete-marked-by-you-and-several
(1- num-marks))))
(if (= num-marks 1)
(lyskom-get-string 'delete-marked-by-one)
(lyskom-format 'delete-marked-by-several
num-marks)))))))))
(when do-delete
(lyskom-format-insert 'deleting-text text-no)
(when (lyskom-report-command-answer
(blocking-do 'delete-text text-no))
(lyskom-unmark-text text-no nil))))))
;;; ================================================================
......@@ -269,8 +300,11 @@ as TYPE. If no such misc-info, return NIL"
(lyskom-create-misc-list 'recpt tono)
"" "")
(lyskom-edit-text lyskom-proc
(lyskom-create-misc-list 'recpt tono
'recpt lyskom-pers-no)
(if (lyskom-get-membership tono)
(lyskom-create-misc-list 'recpt tono)
(lyskom-create-misc-list
'recpt tono
'recpt lyskom-pers-no))
"" "")))))
(quit (signal 'quit "Quitting in letter"))))
......@@ -1235,19 +1269,23 @@ Args: CONF-STAT MEMBERSHIP"
;;; Author: ???
(def-kom-command kom-write-text ()
(def-kom-command kom-write-text (&optional arg)
"write a text."
(interactive)
; (lyskom-start-of-command 'kom-write-text)
(if (zerop lyskom-current-conf)
(progn
(interactive "P")
(let ((recpt nil))
(cond ((listp arg) (setq recpt
(lyskom-read-conf-no
(lyskom-get-string 'who-send-text-to)
'(all) nil nil t)))
((numberp arg) (setq recpt arg))
(t (setq recpt lyskom-current-conf)))
(if (zerop recpt)
(lyskom-insert-string 'no-in-conf)
(lyskom-end-of-command))
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-write-text)
(lyskom-edit-text lyskom-proc
(lyskom-create-misc-list 'recpt
lyskom-current-conf)
"" "")))
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-write-text)
(lyskom-edit-text lyskom-proc
(lyskom-create-misc-list 'recpt
recpt)
"" ""))))
;;; ================================================================
......@@ -1402,22 +1440,20 @@ If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil, the user has used a prefix
command argument. If kom-defaul-mark is a number it is used as the
mark. If it is nil the user is prompted for the mark to use."
(interactive "P")
(lyskom-mark-text text-no-arg (lyskom-get-string 'text-to-mark) 1))
(lyskom-mark-text text-no-arg (lyskom-get-string 'text-to-mark)))
(def-kom-command kom-unmark-text (text-no-arg)
"Unmark a text. If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil, the user has used
a prefix command argument."
(interactive "P")
(lyskom-mark-text text-no-arg (lyskom-get-string 'text-to-unmark) 0))
(lyskom-unmark-text text-no-arg (lyskom-get-string 'text-to-unmark)))