Commit c7e17562 authored by Niels Möller's avatar Niels Möller
Browse files

Menyer i lyskom-mode

parent ec76fcc9
(setq lyskom-menus
'((menu lyskom
((menu read ((item kom-view-next-text)
hline
(item kom-view-commented-text)
(item kom-view-previous-commented-text)
(item kom-review-comments)
(item kom-review-tree)
(item kom-find-root)))
(menu dont-read((item kom-jump)
(item kom-set-unread)))
(menu write ((item kom-write-text)
(item kom-send-letter)
(item kom-write-comment)
(item kom-comment-previous)
hline
(item kom-send-message)))
(menu move ((item kom-go-to-conf)
(item kom-go-to-next-conf)))
(menu info ((item kom-who-is-on)
(item kom-list-news)
hline
(item kom-status-person)
(item kom-status-conf)
(item kom-review-presentation)
hline
(item kom-list-conferences)
(item kom-list-persons)))))))
(setq lyskom-menu-names
'((lyskom . "Lyskom")
(read . "Ls")
(dont-read . "Hoppa")
(write . "Skriv")
(move . "G")
(info . "Om")))
(setq lyskom-menu-map (make-sparse-keymap))
(defun lyskom-build-menus ()
(define-key lyskom-mode-map [menu-bar]
lyskom-menu-map)
(lyskom-define-menu lyskom-menu-map lyskom-menus))
(defun lyskom-define-menu (map menus)
(when menus
(lyskom-define-menu map (cdr menus))
(cond ((eq 'hline (car menus))
; ignore
t)
((eq 'menu (car (car menus)))
(let* ((symbol (car (cdr (car menus))))
(name (lyskom-get-string symbol lyskom-menu-names))
(submenu (car (cdr (cdr (car menus)))))
(submap (make-sparse-keymap name)))
(define-key map (vector symbol)
(cons name submap))
(lyskom-define-menu submap submenu)))
((eq 'item (car (car menus)))
(let* ((symbol (car (cdr (car menus))))
(name (car (lyskom-get-string symbol lyskom-commands))))
(define-key map (vector symbol)
(cons name symbol))))
(t (error "Menu description invalid in lyskom-define-menu")))))
;;;;(terse) Baklnges Addera extra kopiemottagare
;;;;Addera kommentar Addera medlem
;;;;Addera mottagare Automatsvar
;;;;Avmarkera (inlgg) Bli medlem i mte
;;;;Brja med nytt namn Endast lsa senaste
;;;;Filtrera frfattare Filtrera innehll
;;;;Filtrera rende Fjrrkontrollera automatsvar
;;;;Fjrrkontrollera avsluta Fjrrkontrollera lista meddelanden
;;;;Fjrrkontrollera radera meddelanden
;;;;Fjrrkontrollera ndra svarsmeddelande
;;;;Flytta inlgg Fotnot till inlgg
;;;;F skll F uppmuntran
;;;;G till mte G till nsta mte
;;;;Hjlp Hoppa ver alla kommentarer
;;;;Kasta ut en session Kommentera fregende inlgg
;;;;Kommentera inlgget Ladda ner fil
;;;;Ladda upp fil Lista (med) regexpar
;;;;Lista filarean Lista filter
;;;;Lista klienter Lista meddelanden
;;;;Lista medlemsskap Lista mten
;;;;Lista nyheter Lista personer
;;;;Lista renden Lsa nsta inlgg
;;;;Lngsamma kommandon Markera (inlgg)
;;;;Personligt svar Personligt svar p fregende inlgg
;;;;Prioritera mten Radera inlgg
;;;;Radera meddelanden Se tiden
;;;;Skapa mte Skicka brev
;;;;Skriva ett inlgg Sluta
;;;;Snabba kommandon Spara text (p fil)
;;;;Spara variabler Status (fr) mte
;;;;Status (fr) person Status (fr) session
;;;;Subtrahera kommentar Subtrahera mottagare
;;;;Superhoppa Snda meddelande
;;;;Stt lapp p drren Stt lsniv
;;;;Ta bort lapp p drren Uppskjuta lsning
;;;;Uteslut medlem Utplna
;;;;Uttrda ur mte Var (r) jag
;;;;Vilka r inloggade Visa user-arean
;;;;Vnta p ett inlgg ndra filter
;;;;ndra livslngd ndra lsenord
;;;;ndra mtestyp ndra namn
;;;;ndra organisatr ndra presentation
;;;;ndra supermte ndra svarsmeddelande
;;;;ndra tilltna frfattare ndra variabler
;;;;terse alla terse alla kommentarer
;;;;terse alla kommentarer rekursivt terse alla markerade
;;;;terse det fregende kommenterade
;;;;terse det kommenterade terse frsta
;;;;terse hoppa terse igen
;;;;terse inlgg terse lista
;;;;terse markerade terse nsta
;;;;terse omodifierat terse presentation
;;;;terse senaste terse trd
;;;;terse urinlgget terstarta kom
;;;;verg till administratrsmod
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment