Commit ca5615ea authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Updated.

parent 91c9a892
......@@ -161,5 +161,9 @@
** Klienten hämtar numera varje inlägg *en* gång från servern vid
normal läsning, inte (som förut) två gånger.
** Det ska nu gå att klistra in text i editeringsbuffertar med
mittenmusknappen även i trilskande XEmacsar.
** Det ska nu gå att klistra in text i inläggsediteringsbuffertar med
mittenmusknappen i alla Emacs-sorter. Säg till om det inte
fungerar för dig!
** Problemet med att klienten ibland hänger om man har asynkrona
meddelanden omstyrda till en egen buffert är antagligen åtgärdat.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment