Commit cc572d01 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Ny fil

parent d3665aad
Nyheter i lyskom.el 0.44.1
==========================
Version 0.44.1 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftnp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.44.1.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.44.1.
Denna release rättar några smärre buggar som folk har retat sig på.
* Fitjurs och förbättringar
** Hanteringen av ftp-URLer via dired klarar URLer med typecode-
information. Hantering av telnet-URLer klarar URLer helt enligt
standard, men struntar glatt i information om användarnamn och
lösenord.
* Bugfixar
** Completion fungerar bättre. Om man har matat in ett exakt namn och
trycker TAB två gånger så listar klienten alla alternativ, precis
som man vill att den skall göre.
** När man skickar personliga meddelanden och anger en person som inte
är inloggad så får man "No Match", inte ett allmänt meddelande. Se
även variabeln kom-permissive-completion om du hellre vill få ett
felmeddelande om att personen inte är inloggad.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer
antagligen att fixas till viss del (så man får läsa rätt antal
texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
andra ord.
** Elispklienten fungerar inte under XEmacs eller Emacs 18. Frivilliga
att anpassa klienten får gärna anmäla sitt intresse till
davidk@lysator.liu.se eller byers@lysator.liu.se eller skicka brev
till Elispklientutvecklarnas interna möte i LysKOM på
kom.lysator.liu.se
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment