Commit cd31b3ac authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

more todo

parent fdf13255
* Ordningen av argumenten till funktioner som markera, avmarkera,
subtrahera, addera.
* Titta igenom och komplettera den engelska dokumentationen.
* I docen: Att Ändra inställningarna heter Ändra variabler
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment