Commit ceef30a9 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Prutat ambitionsnivån.

parent e6207998
......@@ -24,10 +24,34 @@ bort ur den h{r filen.
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.34):
================================================================
* lyskom-end-of-command-hook.
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
?????
* Status person borde ge tiden f|r skapandet. Samma f|r status m|te
om det g}r.
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
har h{mtat och vilka delar vi saknar. Det inneb{r ocks} att lista
nyheter kommer att bli lite os{krare och mer komplicerad.
Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* Nya kommandon:
\verg} i (till?) administrat|rsmod. - klart
Skapa person?
St{nga servern - klart.
[ndra l|senord f|r andra (adm.) - klart.
S{tta lyskom-message-of-the-day - klart.
Ta bort lyskom-message-of-the-day - klart.
Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Tvinga n}gon att logga ut. - klart.
S{tt till}tna f|rfattare.
* Dokumentera alla {ndringar.
================================================================
0.35
================================================================
* lyskom-end-of-command-hook.
* Status person/m|te borde h{mta nya confstatar, eller hellre: Det
borde finnas ett asynkront meddelande som s{ger att ett m|te/person
......@@ -44,41 +68,18 @@ bort ur den h{r filen.
* Stoppa in fotnoter direkt n{r ett inl{gg visas. (allm{n beg{ran)
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
* Snabbare g} till m|te.
* H{mta mappar i mindre bitar. Detta inneb{r att vi m}ste lagra i en
conf-stat eller membership vilka delar av mappen f|r m|tet som vi
har h{mtat och vilka delar vi saknar. Det inneb{r ocks} att lista
nyheter kommer att bli lite os{krare och mer komplicerad.
* Aldrig kasta ut alla memberships.
* N{r man g}r till ett m|te d{r man inte har n}gra ol{sta h{mtas nog
hela mappen igen. Detta {r mindre bra.
* Nya kommandon:
\verg} i (till?) administrat|rsmod. - klart
Skapa person?
St{nga servern - klart.
[ndra l|senord f|r andra (adm.) - klart.
S{tta lyskom-message-of-the-day - klart.
Ta bort lyskom-message-of-the-day - klart.
Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Tvinga n}gon att logga ut. - klart.
S{tt till}tna f|rfattare.
* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
who-info.
* Dokumentera alla {ndringar.
================================================================
0.35
================================================================
* cookie-mode skall anv{ndas till:
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment