Commit d18ed7e4 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

nya frågor, protokoll b samt buggrapporter. less todo

parent 30fcc614
......@@ -66,13 +66,19 @@ m5: Vilken markering anv{nder sig elispklienten normalt av?
Personer:
p1: Varf|r finns det tv} statuskommandon: Status m|te och status person?
Sessionen:
s1: Kan jag }terstarta sessionen efter det att jag g}tt ur lyskom?
Systemet:
t1: Hur och till vem skickar jag buggrapporter?
Maskinspecifika saker:
u1: Varf|r kan jag inte k|ra elisplienten p} en dec-station.
Vad h{nder med LysKOM i framtiden:
v1: Protokoll B, vad {r det?
v2: Vad kommer att ing} i protokoll B?
Historia:
|1: Varf|r skrevs elisp-klienten?
......@@ -309,6 +315,24 @@ s1: Kan jag }terstarta sessionen efter det att jag g}tt ur lyskom?
Nej.
Systemet:
t1: Hur och till vem skickar jag buggrapporter?
Buggrapporter skickas till bug-lyskom@lysator.liu.se. Se till att f}
med all vital information, enklast genom att k|ra funktionen
kom-compile-bug-report och skicka den bufferten.
Ifall buggen {r reproducerbar och du har tid s} g|r dessutom f|ljande:
- G} till l{get precis innan du gav kommandot som orsakade buggen.
- S{tt variabeln: lyskom-debug-communications-to-buffer till t.
- S{tt variabeln: debug-on-error till t.
- Provocera fram buggen.
- K|r kom-compile-bug-report. Det skall g} bra att g|ra i *Backtrace*
bufferten ifall du fick en s}dan.
- Skicka in denna nya bufferten ist{llet. Den kan inneh}lla lite mer
information.
Maskinspecifika saker:
u1: Varf|r kan jag inte k|ra elisplienten p} en dec-station.
......@@ -333,6 +357,26 @@ Skip leading spaces and newlines."
0))))
Vad h{nder med LysKOM i framtiden:
v1: Protokoll B, vad {r det?
LysKOM jobbar som sagt med server-klient modell. Protokollet {r enkelt
men inneh}ller en del speciella saker typ asynkrona anrop fr}n b}da
h}llen... Den ursprungliga specen gjordes snabbt eftersom vi snabbt
ville f} ett fungerande system. Tyv{rr fick det en del brister och vi
best{mde oss f|r att g|ra om allt fr}n scratch. Detta omgjorda
protokoll {r protokoll B. Tyv{rr s} {r det ursprungliga protokollet s}
pass bra att det g}r l}ngsamt med utvecklingen.
v2: Vad kommer att ing} i protokoll B?
* Textdelar (Lars Aronsson Lysator inl{gg 58964):
I Protokoll B mellan klient och server kommer varje INL[GG att best}
av det vanliga HUVUDET och av en INL[GGSKROPP. Den senare kommer att
best} av en f|ljd av KROPPSDELAR. Varje kroppsdel har en datatyp och
en dataarea. Typerna kan vara t.ex. ISO 8859-1 text, Sun SPARC ljudfil
eller en grafisk bild. I Protokoll B blir det i de flesta fall fel att
tala om "text", "textstatus", "textnummer" etc. Ordet "text" b|r d}
ers{ttas med ordet "inl{gg".
Historia:
|1: Varf|r skrevs elisp-klienten?
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment