Commit d200e622 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated NEWS file

parent 011ed542
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-1
CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-2
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
......@@ -8,10 +8,10 @@
<URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/klienter/emacslisp/>
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namnet NEWS-0.47.1 i tar-arkivet. Det finns
även en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
tar-filer.
Filen heter lyskom-0.47.1.tar.gz, och en kopia av den text du
läser just nu finns under namnet NEWS-0.47.1 i tar-arkivet. Det
finns även en zip-fil för folk som sitter med system som inte
förstår tar-filer.
Det finns viktig information i NEWS-0.47 som också ingår i
tar-arkivet och zip-filen.
......@@ -25,6 +25,10 @@
* Features och förbättringar
** Om servern har en lapp på dörren så visas den tydligare än
tidigare. Klientens defaultinställningar används vid visningen
eftersom den görs före inloggning (bug 522).
** När man skickar in inlägg anonymt och ens brevlåda är mottagare
till inlägget så får man en fråga om man vill ta bort sin brevlåda
från mottagarlistan (bug 722).
......@@ -39,14 +43,23 @@
** Status (för) person och Status (för) möte visar passiva medlemskap
i en blekare färg än aktiva medlemskap.
** Man får en meny när man trycker "*" på tilläggsinformation
medan man skriver inlägg. (bug 750).
** Man får en meny när man trycker "*" på tilläggsinformation medan
man skriver inlägg. (bug 750).
** Bättre användargränssnitt för Lista (med) regexpar (bug 752).
* Bugfixar
** Kommandot "Sätt loginmeddelande" är mer stabilt och väljer nu en
mottagare automatiskt (bug 762).
** Extra-kopiemottagare och dolda kopior fungerar i edit-bufferten
även med engelska texter (bug 763).
** Kommandot "Se diff" fungerar i XEmacs (bug 757).
** Man kan ge kommandon som arbetar på inlägg innan man har läst något
utan att det kommer upp ett felmeddelande (bug 733).
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment