Commit d4293be9 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Remainders for 0.44.1

parent 0dddfe11
......@@ -23,8 +23,11 @@
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
#
# $Log$
# Revision 44.1 1996/09/03 16:05:34 byers
# Remainders for 0.44.1
#
# Revision 44.0 1996/08/30 14:41:32 davidk
# Ändrade revisionsnumret till 44.0
# ndrade revisionsnumret till 44.0
#
# Revision 43.5 1996/08/30 12:32:08 davidk
# *** empty log message ***
......@@ -73,7 +76,7 @@
#
# If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus
CLIENTVERSION = 0.44
CLIENTVERSION = 0.44.1
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -9,7 +9,9 @@ Version 0.44.1 av elispklienten finns nu tillg
Filen heter lyskom-0.44.1.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.44.1.
Denna release rättar några smärre buggar som folk har retat sig på.
Denna release rättar några smärre buggar som folk har retat sig mycket på.
Förhoppningvis hittas inga fler allvarliga fel, för ingen har tid att
hacka på elispklienten på ett tag...
* Fitjurs och förbättringar
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment