Commit d4d6b09d authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 017b0ca1
...@@ -23,8 +23,11 @@ ...@@ -23,8 +23,11 @@
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se. # Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
# #
# $Log$ # $Log$
# Revision 43.5 1996/08/30 12:32:08 davidk
# *** empty log message ***
#
# Revision 43.4 1996/08/15 19:30:47 davidk # Revision 43.4 1996/08/15 19:30:47 davidk
# Version 0.43.2 släppt. # Version 0.43.2 slppt.
# #
# Revision 43.3 1996/08/14 13:49:16 byers # Revision 43.3 1996/08/14 13:49:16 byers
# Nya filer fr dokumentationsdatabasen, lite upptadering i dokumentationen # Nya filer fr dokumentationsdatabasen, lite upptadering i dokumentationen
...@@ -67,7 +70,7 @@ ...@@ -67,7 +70,7 @@
# #
# If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus # If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus
CLIENTVERSION = 0.43.2 CLIENTVERSION = 0.44
SHELL = /bin/sh SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf RM = rm -vf
......
Nyheter i lyskom.el 0.43 Nyheter i lyskom.el 0.44
======================== ========================
Version 0.43.3 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL. Version 0.44 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/> <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.43.3.el.gz, och en kopia av den text du läser just Filen heter lyskom-0.44.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.43.3. nu finns under namnet NEWS-0.44.
Det viktiga med denna release är att klienten återigen går att köra Det viktiga med denna release är att klienten återigen går att köra
under GNU Emacs 19.28. under GNU Emacs 19.28.
...@@ -15,6 +15,10 @@ under GNU Emacs 19.28. ...@@ -15,6 +15,10 @@ under GNU Emacs 19.28.
* Fitjurs och förbättringar * Fitjurs och förbättringar
** Man kan ge ett numerisk prefix till lyskom. Detta värde används som
läsnivå när man har loggat in. Om man t.ex. trycker "C-u 20 M-x
lyskom" så kommer man inte att se möten med prioritet lägre än 20.
** Man kan använda update-file-autoloads på lyskom.el. Tror jag. ** Man kan använda update-file-autoloads på lyskom.el. Tror jag.
** När klienten frågar efter namn kan man alltid ange sessionsnummer ** När klienten frågar efter namn kan man alltid ange sessionsnummer
...@@ -29,13 +33,20 @@ under GNU Emacs 19.28. ...@@ -29,13 +33,20 @@ under GNU Emacs 19.28.
** Klienten scrollar bufferten till mottagarlistan när den frågar om ** Klienten scrollar bufferten till mottagarlistan när den frågar om
alla mottagare är relevanta. alla mottagare är relevanta.
** Långsamma kommandon fungerar nu även i den engelska versionen.
** Hooken lyskom-view-text-hook anropas innan en text visas. Vid ** Hooken lyskom-view-text-hook anropas innan en text visas. Vid
anropet är variabeln text bundet till den text-mass som motsvarar anropet är variabeln text bundet till den text-mass som motsvarar
inlägget och text-stat är bundet till inläggets text-stat. inlägget och text-stat är bundet till inläggets text-stat.
** Textnumret för texter som inte gick att läsa skrivs ut. Detta gör
det t.ex. lättare att avmarkera dem.
* Bugfixar * Bugfixar
** Man kan nu gömma bufferten när man väntar på en fördröjd utskrift.
** Elispklienten går att köra och kompilera under Emacs 19.28 och ** Elispklienten går att köra och kompilera under Emacs 19.28 och
kanske vissa tidigare versioner. kanske vissa tidigare versioner.
...@@ -46,16 +57,11 @@ under GNU Emacs 19.28. ...@@ -46,16 +57,11 @@ under GNU Emacs 19.28.
** Återse alla av en viss person fungerar bättre. ** Återse alla av en viss person fungerar bättre.
** Det borde gå att ha LysKOM-bufferten skrivskyddad igen.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen)) * Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Man kan få "Marker does not point anywhere" ibland. Det går att
reproducera under Emacs 19.28 om man trycker rätt tangenter med
rätt timing. Om man får det här felet är det en god idé att trycka
'R' så man slipper så många följdfel som möjligt. Den här buggen
kommer att fixas så fort den är lokaliserad.
** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund, ** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna och ibland får man inte läsa så många texter som man ville. Denna
bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer bug har hängt med så länge som kommandot har funnits, men kommer
......
...@@ -25,7 +25,7 @@ ...@@ -25,7 +25,7 @@
# $Id$ # $Id$
# #
CLIENTVERSION = 0.44-beta CLIENTVERSION = 0.44
SHELL = /bin/sh SHELL = /bin/sh
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment