Commit d8127f75 authored by Linus Tolke Y's avatar Linus Tolke Y
Browse files

Read through and removed fixed thing.

parent 7fd5751a
......@@ -27,8 +27,6 @@ Linus: Fixat p} ett litet annorlunda s{tt. Sojge-s{ttet.
* Lappar p} d|rrar f|r m|ten.
Linus: Hmm, hur skall de hanteras egentligen?
* flags.el: string-to-int sm{ller.
* Trunkera detta m|te ur kommentarskedjan. (Tommy)
* scrollningsvariableln skall nog nollst{llas oftare, kanske vid varje
......@@ -107,17 +105,11 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
edit-bufferten. (save-excursion (set-buffer ) (save-excursion ...))
Inge: Linus p}st}r att det h{r beror p} en emacsbug.
* Om man i editbuffern trycker C-c a m (eller C-c a k), och sedan
trycker C-g f|r att avbryta adderandet av mottagare, skrivs en extra
prompt ut i LysKOM-buffern.
* Byt ut alla ...session-info... mot ...connection-info...
* N{r man g|r endast borde man inte f} Se tiden.
Detta {r samma bugg som att man f}r Se tiden n{r man loggar in.
* str{ngar f|r att tala om vilket tecken prompten slutar med.
* n{r man inte f}r l{sa texter (kommentarer) till ett inl{gg borde
de inte komma med n{r man g|r }terse alla kommentarer.
}terse det kommenterade pss.
......@@ -125,10 +117,6 @@ Inge: Linus p}st}r att det h{r beror p} en emacsbug.
* m|jlighet att f} fram presentationen och g} med i m|ten fr}n
prioritize-bufferten
* addera mottagare, addera kopiemottagare skall kolla om vi har
lapp p} d|rren och i s} fall komma med en extra fr}ga.
klart?
* fixa s} att \file{} genererar citationstecken ist{llet f|r `'
inge: nja, varf|r det? det {r v{l bra som det {r.
linus: snyggare, framf|r allt svenskare.
......@@ -139,9 +127,6 @@ linus: snyggare, framf|r allt svenskare.
* skriva om parsningen av header-rader. jag vill ha klarare kod och
s{krare.
* se till att vi alltid stoppar in mottagare: och extra kopia: p}
r{tt st{lle s} att vi kan klara b{ttre typeahead.
* lyskom-pending-calls borde bli en lyskom-queue i st. f en vanlig
lista. detta skulle vara effektivare.
......@@ -158,9 +143,6 @@ linus: snyggare, framf|r allt svenskare.
detta {ven om den m}ste h{mta f{lten fr}n servern.
de borde h{mta all info ny.
* annan hantering av prioriterade texter och m|ten.
linus: hur skall det fungera. jo enligt senaste m|tet (april?)
================================================================
3. saker som kan vara trevliga att ha n}gon g}ng:
......@@ -193,18 +175,6 @@ linus: jo pga en restriktion i servern s} skickas alla inl{gg som en
ceder: restriktionen kommer att vara lyft i protokoll b.
linus: jag tycker vi v{ntar tills dess.
* Fixa unwind-protect runt alla inmatningar fr}n tangentbordet s} att
man kan trycka quit lite oftare och f} en ny prompt. Jag vill ha ett
macro: lyskom-protect-with som evaluerar ARG1 och evaluerar ARG2 om
det blev n}got error under det att ARG1 evaluerades. Typiskt:
(lyskom-protect-with
(setq inlegg (completing-read "]terse nummer: "
lista
nil
t
(car lista)))
(lyskom-end-of-command)) ;Quit vi skall tillbaka
* Hoppa borde fungera p} }terse-strukturer.
]terse senaste + hoppa borde g|ra att hoppa plocka bort alla
kommentarer rekursivt ur listan som det senaste ]terse senaste
......@@ -251,10 +221,3 @@ linus: jag tycker vi v{ntar tills dess.
servern eller {r p} v{g till servern. Det borde vara samma
representation. Dessutom borde man kunna editera misc-infona snyggt
i -edit-bufferten.
Local Variables:
mode:indented-swedish
eval:(auto-fill-mode 1)
End:
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment