Commit d82ae57c authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Sorterade om en del saker, lade till sådant som jag har hackat

parent 097841d9
Nyheter i lyskom.el 0.42
========================
Nyheter i lyskom.el 0.42
========================
Version 0.42 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
......@@ -18,30 +18,89 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
** Kommandot "Lista klienter" är nytt, och visar den information som
LysKOM-klienter lämnar om vilket klient och version de är.
** Sessionsfältet i (bl.a.) vilkalistan anpassar sin bredd efter hur
mycket plats som behövs.
** Kommandot "Spara variabler" sparar ändrade variabler. Kommandot har
införts eftersom "Ändra variabler" inte alltid fungerar
tillfredsställande (se "Kända buggar" lite längre ned).
** Man kan återse inlägg från vem som helst till vilket möte som
helst (men inte alla inlägg i LysKOM; tekniskt sett går det, men
klienten antar att en sådan förfrågan är ett misstag eftersom det
skulle ta *lång* tid att utföra.)
** M-DEL i prioritera möten avmarkerar alla markerade möten.
** När man skriver kommentarer så kontrollerar klienten att
författaren till det kommenterade är medlem av någon av
kommentarens mottagare. Om inte så frågar klienten om man vill
addera personen som mottagare. Detta beteende kontrolleras av
kom-check-commented-author, som per default är t.
** Om ett inlägg har flera mottagare frågar klienten om alla skall
vara med när man skickar in inlägget. Det gamla beteendet finns
kvar genom att sätta kom-confirm-multiple-recipients till 'before.
** Sojge kan slippa se kommentarer på sina lappar när han loggar in
genom att sätta kom-no-comments-to-motd till t. Den här funktionen
kan försvinna om vi tycker koden som implementerar den kommer i
vägen.
** När man skapar möten eller ändrar mötestyp så frågas man om anonyma
texter tillåts i mötet.
** Man kan ha ett eget format på sin LysKOM-prompt genom att sätta
kom-prompt-format till någonting intressant.
** Man kan nu ange utseende på faces i X-resurser. Följande rad i
~/.Xdefaults ger t.ex. en grå bakgrund på kom-first-line-face:
** +++ Förändringar i prioritera möten? +++
Emacs.kom-first-line-face.attributeBackground: gray
** Kommandot "Återse senaste" med vänner har optimerats så att den går
snabbare i vissa fall.
** Automatsvararen kan ställas in så den inte sparar meddelanden och
så meddelanden inte visas alls. Se kom-ansaphone-show-messages och
kom-ansaphone-record messages.
** Den experimentella variabeln 'kom-delayed-printing' har bytt
namn. Den heter numera 'kom-deferred-printing'. Dessutom har den
slutat vara experimentell och är påslagen per default. Sätt den
till nil om du vill ha det gamla (långsamma) beteendet tillbaka.
** Fler kommandon, till exempel vilkalistan, använder fördröjd
utskrift om man slår på det.
** lyskom-login-hook är en lista av hookar som anropas precis före
kom-login-hook. Till skillnad från kom-login-hook så sparas denna
hook inte i servern.
** Texter läsmarkeras nu efter att de har skrivits ut, istället för
före, som det var tidigare.
** Man kan nu ange utseende på faces i X-resurser, på samma sätt som
för Emacs vanliga faces. Följande rad i ~/.Xdefaults ger t.ex. en
grå bakgrund på kom-first-line-face:
** Återse senaste och vänner fungerar lite bättre och snabbare.
Framförallt hanteras återse allt av en person eller till ett möte
på ett bättre sätt, men även återse inlägg av en flitig författare
till ett glest möte fungerar betydligt bättre.
** Superhoppa väljer mottagare att filtrera på ett smartare sätt, så
det går att superhoppa på inlägg som man återser, ser som
prioriterade texter eller kommer till genom att följa inläggskedjan
från ett möte till nästa.
** Läsningen av namn från minibufferten är helt omskriven. Numera
verkar den expandera rätt, men det finns säkert oupptäckta buggar.
** Sessionsfältet i (bl.a.) vilkalistan anpassar sin bredd efter hur
mycket plats som behövs.
** Fler kommandon, till exempel vilkalistan, använder fördröjd
utskrift om man slår på det.
** Man kan oftare trycka C-g på fler ja eller nej-frågor.
** lyskom-debug-communications-to-buffer visar bara asynkront
meddelande nummer fem om lyskom-debug-what-i-am-doing är icke-nil.
Default för variabeln är nil.
** Återse senaste ger upp omedelbart om man försöker återse till ett
möte man inte får läsa.
Emacs.kom-first-line-face.attributeBackground: gray
** Text tolkas inte som inläggsnummer om det är fler än sju siffror i
följd.
** Kommandot kom-next-kom (bundet till n l) har ändrat sitt beteende.
+++ Hur? +++ och kommando kom-previous-kom (bundet till f l) är
......@@ -57,6 +116,9 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
** Kommandot "Sända meddelande" skriver ut vart meddelandet ska
skickas innan man får skriva meddelandet.
* Bugfixar
** Klienten scrollar in ner till slutet på bufferten i tid och otid.
......@@ -73,11 +135,37 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
** Prefetchningen av texter fungerar bättre, vilket borde ge bättre
respons p.g.a. högre cacheträffrekvens.
** Vi har säkert infört några nya, skojiaga buggar.
** Det går att ändra buffertlokala variabler med "Ändra variabler",
åtminstone i vissa versioner av Emacs...
** Spara i "Ändra filter" återställer inte längre user-arean till dess
defaultvärden.
** Ett antal variabler som sparades i servern var inte buffertlokala,
vilket orsakade problem om man hade olika inställningar i olika
LysKOM. Nu är de det.
** Några buggar i fjärrstyrningen som gjorde att en fjärrstyrd LysKOM
hängde är borta. Eftersom ingen använder fjärrstyrning var det nog
ingen som märkte av dem.
** Vi har säkert infört några nya, ännu skojigare buggar.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör
poll() upprepat, trots att det rimligen borde finnas data
tillgängligt. Det kan vara ett kodningsfel, det kan vara en bug i
Emacs och det kan kanske vara så att svaret helt enkelt dröjer. Vi
har numera en explicit timeout som per default är satt till en
sekund, så emacs bör inte dra 100% CPU även om den fortfarande
stannar ibland.
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägg av personer som
inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.
** Återse senaste och återse första kan ta väldigt lång tid om de
......@@ -90,8 +178,40 @@ nu finns under namnet NEWS-0.42.
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
något vis såsmåningom.
** Att försöka återse sina inlägg i någon annans brevlåda fungerar
inte så bra. Det tar lång tid och resultatet blir noll och intet.
Migrering från 0.38 till nyare versioner
----------------------------------------
Prioritera om möten med prioritet 0 till en högre prioritet. I
framtiden (och delvis redan nu) så kommer prioritet 0 att betyda
passivt medlemsskap (man läser inte mötet men servern minns vad man
har läst tidigare).
Vissa variabler skall ha nya värden. Följande variabler är av
speciellt intresse (se dokumentationen för respektive variabel i Ändra
variabler eller med C-h v):
kom-ding-on-personal-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-group-messages (sätt till siffra, antal pip)
kom-ding-on-common-messages (sätt till siffra, antal pip)
LysKOM använder andra hookar än förr. Numera används i första hand
kom-login-hook, lyskom-after-load-hook och lyskom-mode-hook.
kom-login-hook lagras i servern och körs när en session loggar in.
lyskom-after-load-hook körs när lyskom.elc har laddats in i Emacs.
lyskom-mode-hook körs när man går in i lyskom-mode. Saker som
kom-do-when-starting och liknande finns inte längre. Om din LysKOM
inte beter sig som du förväntar vid inloggningen så kan det vara så
att du använder en hook som inte längre finns.
Om du har gjort egen färgsättning i elispklienten så fär du göra om.
Färger som definieras i .emacs kommer att skrivas över. Definiera i
stället om färgerna i lyskom-after-load-hook. Se dokumentationen av
kom-default-face-scheme och lyskom-face-schemes för mer information.
Hanteringen av färger kan nog ändras igen om vi kommer på ett
smidigare sätt att göra det.
Local variables:
mode: outline
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment