Commit d98db13e authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Documented + key and cache features.

parent 0c475563
...@@ -57,12 +57,17 @@ tar-arkivet. ...@@ -57,12 +57,17 @@ tar-arkivet.
** Nytt kommando: Vilka (är inloggade) i möte (bundet till lv) ** Nytt kommando: Vilka (är inloggade) i möte (bundet till lv)
Som vilka, men visar endast medlemmar i ett visst möte. Som vilka, men visar endast medlemmar i ett visst möte.
** Nytt kommando: Ändra parentes.
** Man kan citatmarkera text vid editering av ett inlägg med ** Man kan citatmarkera text vid editering av ett inlägg med
comment-region. comment-region.
** Man kan simulera högerknapptryckning med + för att kunna använda ** Man kan simulera högerknapptryckning med + för att kunna använda
menyer med tangentbordet. menyer med tangentbordet.
** Med lyskomd 2.0 så är klienten bättre på att hålla sin cache
uppdaterad.
** Långa inlägg kan kortas av när man återser dem. Se inställningarna ** Långa inlägg kan kortas av när man återser dem. Se inställningarna
för "Korta av långa inlägg". för "Korta av långa inlägg".
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment