Commit daade380 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46-BETA-5

parent 0dda0a18
......@@ -23,6 +23,13 @@ tar-arkivet.
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Möten med prioritet noll betraktas inte längre som passiva
medlemskap eftersom den senaste servern har riktigt stöd för
passiva medlemskap. Det går att simulera det gamla beteendet genom
att sätta läsnivå till ett eller högre. Använd variabeln
kom-default-session-priority för att sätta grundnivån i nya
sessioner.
** Om man gillar långa streckade linjer kan man få det på de flesta
håll. Slå på kom-long-lines och sätt kom-text-header-dash-length
och kom-text-footer-dash-length till så långa streck du vill ha
......
Mon Jun 28 17:15:28 1999 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release 0.46-BETA-5
1999-06-28 David Byers <davby@ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (lyskom-set-mode-line): Don't show session
priority in mode line if it is the same as the default session
priority.
* commands2.el (kom-set-session-priority): Default priority is
kom-default-session-priority, not 100.
......
......@@ -646,7 +646,8 @@ CONF can be a a conf-stat or a string."
(setq mode-line-conf-name
(substring (concat
(if (lyskom-conf-stat-p conf)
(if (> lyskom-session-priority 0)
(if (not (eq lyskom-session-priority
kom-default-session-priority))
(format "(%d/%d:%d) "
unread total-unread
lyskom-session-priority)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment