Commit e4f331f0 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

kom-smileys funkar i Emacs 21 också.

parent 7693a7fb
......@@ -292,9 +292,9 @@
vara markerade med MIME content type.
*** Elispklienten är lite mer Gnus-kompatibel. Om man råkar köra
XEmacs har kom-smileys satt till t och har rätt version av Gnus
installerad , så kommer gladmän att visas som små bilder. Återse
omodifierat gör att man slipper gladmän.
XEmacs eller Emacs 21, har kom-smileys satt till t, och har rätt
version av Gnus installerad, så kommer gladmän att visas som små
bilder. Återse omodifierat gör att man slipper gladmän.
** Återse inlägg
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment