Commit e4f331f0 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist

kom-smileys funkar i Emacs 21 också.

parent 7693a7fb
...@@ -292,9 +292,9 @@ ...@@ -292,9 +292,9 @@
vara markerade med MIME content type. vara markerade med MIME content type.
*** Elispklienten är lite mer Gnus-kompatibel. Om man råkar köra *** Elispklienten är lite mer Gnus-kompatibel. Om man råkar köra
XEmacs har kom-smileys satt till t och har rätt version av Gnus XEmacs eller Emacs 21, har kom-smileys satt till t, och har rätt
installerad , så kommer gladmän att visas som små bilder. Återse version av Gnus installerad, så kommer gladmän att visas som små
omodifierat gör att man slipper gladmän. bilder. Återse omodifierat gör att man slipper gladmän.
** Återse inlägg ** Återse inlägg
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment