Commit e677a098 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför eventuell 0.45.1

parent 40a2f573
......@@ -56,7 +56,10 @@ tar-arkivet.
fungerat riktigt bra, och jag är trött på att försöka hålla det vid
liv. Använd Inställningar (för) LysKOM istället.
** Näsa LysKOM och Föregående LysKOM är nu riktiga kommandon, så man
** Alla serveranrop är lite robustare, så att felen som uppstod i
Spara text (på fil) och några få andra kommandon borde vara borta.
** Nästa LysKOM och Föregående LysKOM är nu riktiga kommandon, så man
kan ha dem i kom-do-when-done och liknande.
** Fel som hade med utskrift av kommandonamn är rättade.
......
(defconst lyskom-doc-filename "elisp-client")
(setq delete-old-versions t)
(defconst lyskom-doc-filename "lyskom")
(defvar lyskom-fn-doc nil)
(defvar lyskom-var-doc nil)
......@@ -6,7 +7,7 @@
(defun lyskom-doc-patch ()
(setq lyskom-fn-doc (lyskom-doc-load-db "lyskom-commands.data"))
(setq lyskom-var-doc (lyskom-doc-load-db "lyskom-variables.data"))
(find-file (concat lyskom-doc-filename ".in")
(find-file (concat lyskom-doc-filename ".in"))
(lyskom-doc-patch-fn)
(lyskom-doc-patch-var)
(write-file (concat lyskom-doc-filename ".texinfo"))
......@@ -54,13 +55,21 @@
is-user-variable
xref
doc-string)
(format "\n@item @code{%s}\n@vindex %s\n@itemx @code{%s}%s\n\n%s\n"
var-name
(format "
@item @code{%s}
@itemx @i{%s, defaultvrde: @samp{%s}}
@vindex %s
%s
"
var-name
(lyskom-doc-symbol is-server-variable
'((t . "Sparas i LysKOM-servern")
(nil . "Sparas inte i servern")))
default-value
(lyskom-doc-symbol is-server-variable '((t . " (sparas i servern)")
(nil . "")))
(replace-in-string doc-string " " "\n")))
var-name
(replace-in-string doc-string " " "\n")
))
(defun lyskom-doc-transform-key-list (keybindings)
......
kom-emacs-knows-iso-8859-1 t, nil t nil t Icke-nil betyder att Emacs förväntas förstå ISO-8859-1. nil innebär att swascii accepteras i kommandonamn med mera. Skall vara påslaget.
kom-bury-buffers t, nil t t t Bestämmer hur bufferten hanteras när man går till ett annat KOM med Nästa LysKOM och liknande funktioner. Icke-nil innebär att den aktuella bufferten läggs sist i buffertlistan när man byter LysKOM.
kom-write-texts-in-window nil, other, other, other-frame, new-frame, sträng, buffert nil t t kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-prioritize-in-window kom-edit-filters-in-window kom-customize-in-window kom-view-commented-in-window kom-list-membership-in-window Bestämmer i vilket fönster man skriver inlägg. Tillåtna värden är @table @asis @item @code{nil} LysKOM-buffertens fönster kommer att användas. @item @code{other} Ett annat fönster i samma frame kommer att användas. Om det inte redan finns ett så kommer ett nytt fönster att skapas. @item @code{other-frame} Ett fönster i en annan frame kommer att användas om det finns en annan synlig frame. Finns ingen annan synlig frame så kommer något annat fönster att användas eller skapas. @item @code{new-frame} En ny frame kommer att skapas. Denna frame kommer att tas bort när man skickar in inlägget eller kastar bort det. @item En sträng Om det finns en buffert med samma namn som variabelns värde så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om det finns. @item En buffert Om bufferten finns så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om något sådant fönster existerar. @end table
kom-bury-buffers t, nil t t t kom-next-kom kom-previous-kom kom-next-unread-kom Bestämmer hur bufferten hanteras när man går till ett annat KOM med Nästa LysKOM och liknande funktioner. Icke-nil innebär att den aktuella bufferten läggs sist i buffertlistan när man byter LysKOM.
kom-write-texts-in-window Fönsterspecifikation nil t t kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-private-answer kom-private-answer-previous Bestämmer i vilket fönster man skriver inlägg och kommentarer.
kom-cite-string Sträng ">" t t Den här variabeln skall innehålla en sträng. Strängen sätts in framför varje citerad rad när man skriver inlägg.
kom-created-texts-are-read t, nil t t t Bestämmer om texter man själv skriver automatiskt skall läsmarkeras. Om man sätter kom-created-texts-are-read till t så får man inte läsa sina egna texter.
kom-dont-restore-window-after-editing nil nil t Obsolete
......@@ -30,12 +30,12 @@ lyskom-prompt-text " - " t t Obsolete
lyskom-prompt-executing-default-command-text ". " t t Obsolete
kom-show-personal-messages-in-buffer t, nil, en sträng eller buffert t t t Styr var personliga meddelanden visas (detta innefattar även gruppmeddelanden och allmänna meddelanden.) Om kom-show-personal-messages-in-buffer är nil så kommer alla meddelanden att kastas. t innebär att meddelandena skall visas i LysKOM-bufferten. Om variabeln innehåller en buffert eller sträng så anger den vilken buffert som meddelandet skall sättas in i.
kom-pop-personal-messages t, nil nil t t Om denna variabel är satt till t så kommer elispklienten automatiskt att poppa upp bufferten där personliga meddelanden visas, när det kommer meddelanden.
kom-ding-on-priority-break t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 1 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer inlägg till ett möte med högre prioritet än det man för tillfället läser i. Ett heltal anger antal gånger som klienten skall pipa. En sträng anger en ljudfil som skall spelas (med kom-audio-player). Om variabeln innehåller en funktion så kommer funktionen att köras. Om den är t så pips det på något vis. Värdet nil eller 0 gör att det inte blir några pip alls.
kom-ding-on-wait-done t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 1 t t Anger hur elispklienten skall pipa när kommandot Vänta har gått klart. Eftersom detta kommando inte längre fungerar så är egentligen inte den här variabeln speciellt intressant. Ett heltal anger antal gånger som klienten skall pipa. En sträng anger en ljudfil som skall spelas (med kom-audio-player). Om variabeln innehåller en funktion så kommer funktionen att köras. Om den är t så pips det på något vis. Värdet nil eller 0 gör att det inte blir några pip alls.
kom-ding-on-common-messages t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 0 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer allmänna meddelanden. Ett heltal anger antal gånger som klienten skall pipa. En sträng anger en ljudfil som skall spelas (med kom-audio-player). Om variabeln innehåller en funktion så kommer funktionen att köras. Om den är t så pips det på något vis. Värdet nil eller 0 gör att det inte blir några pip alls.
kom-ding-on-group-messages t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 1 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer gruppmeddelanden. Ett heltal anger antal gånger som klienten skall pipa. En sträng anger en ljudfil som skall spelas (med kom-audio-player). Om variabeln innehåller en funktion så kommer funktionen att köras. Om den är t så pips det på något vis. Värdet nil eller 0 gör att det inte blir några pip alls.
kom-ding-on-personal-messages t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 2 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer personliga meddelanden. Ett heltal anger antal gånger som klienten skall pipa. En sträng anger en ljudfil som skall spelas (med kom-audio-player). Om variabeln innehåller en funktion så kommer funktionen att köras. Om den är t så pips det på något vis. Värdet nil eller 0 gör att det inte blir några pip alls.
lyskom-ding-on-no-subject t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 2 nil t Anger hur elispklienten skall pipa om man glömmer att ange ett ärende till ett inlägg. Ett heltal anger antal gånger som klienten skall pipa. En sträng anger en ljudfil som skall spelas (med kom-audio-player). Om variabeln innehåller en funktion så kommer funktionen att köras. Om den är t så pips det på något vis. Värdet nil eller 0 gör att det inte blir några pip alls.
kom-ding-on-priority-break t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 1 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer inlägg till ett möte med högre prioritet än det man för tillfället läser i.
kom-ding-on-wait-done t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 1 t t Anger hur elispklienten skall pipa när kommandot Vänta har gått klart. Eftersom detta kommando inte längre fungerar så är egentligen inte den här variabeln speciellt intressant.
kom-ding-on-common-messages t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 0 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer allmänna meddelanden.
kom-ding-on-group-messages t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 1 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer gruppmeddelanden.
kom-ding-on-personal-messages t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 2 t t Anger hur elispklienten skall pipa när det kommer personliga meddelanden.
kom-ding-on-no-subject t, nil, Sträng, Heltal, Funktion 2 nil t Anger hur elispklienten skall pipa om man glömmer att ange ett ärende till ett inlägg.
kom-audio-player "audioplay" nil t Om man vill att något av elispklientens pip skall vara en ljudfil så måste man även sätta den här variabeln till namnet på ett program som skall köras med ljudfilen som enda argument för att spela ljudet.
kom-default-message-recipient everybody, group, sender group t t Den här variabeln styr vem som blir defaultmottagare till meddelanden som man skickar. Om kom-default-message-recipient är everybody så kommer default att vara att skicka allmänna meddelanden. Värdet sender innebär att defaultmottagare är den som skickade det senaste meddelandet man tog emot. Värdet group innebär att defaultmottagare är den som skickade det senaste meddelandet om det var personligt eller allmänt, och mottagaren av det senaste meddelandet om det var ett gruppmeddelande.
lyskom-filter-outgoing-messages t, nil t nil t Elispklienten kan skicka meddelanden alldeles av sig själv, som svar på frågor på andra klienter. Om den här variabeln sätts till nil så kommer dessa meddelanden att visas i LysKOM-bufferten på samma sätt som om man skickade dem manuellt.
......@@ -81,9 +81,9 @@ lyskom-edit-mode-mode-hook Hook nil nil t Hook som k
lyskom-send-message-setup-hook Hook nil nil t Hook som körs när minibufferten precis skall användas för att läsa in ett meddelande. Det finns två fördefinierade hookar, lyskom-send-message-resize-minibuffer och lyskom-send-message-auto-fill som är trevliga att ha i lyskom-send-message-setup-hook.
lyskom-send-message-exit-hook Hook nil nil t Hook som körs i minibufferten precis efter man har skickat ett meddelande (eller rättare sagt, när man trycker på RET för att skicka det.) Den används främst för att återställa hyss som lyskom-send-message-setup-hook har haft för sig.
kom-allow-incompleteness t, nil nil t t Om man har satt kom-allow-incompleteness till t så kan Lista Nyheter köra även om man inte har hämtat alla medlemsskap ännu, men informationen blir ofullständig (och man kanske får meddelande om det.) Om man har satt den här till nil så kommer Lista Nyheter att vänta tillsa alla medlemsskap är inlästa innan den visar någon information alls.
kom-view-commented-in-window other t t Bestämmer i vilket fönster som det man kommenterar visas, när man återser det från edit-bufferten. Tillåtna värden är @table @asis @item @code{nil} LysKOM-buffertens fönster kommer att användas. @item @code{other} Ett annat fönster i samma frame kommer att användas. Om det inte redan finns ett så kommer ett nytt fönster att skapas. @item @code{other-frame} Ett fönster i en annan frame kommer att användas om det finns en annan synlig frame. Finns ingen annan synlig frame så kommer något annat fönster att användas eller skapas. @item @code{new-frame} En ny frame kommer att skapas. Denna frame kommer att tas bort när man skickar in inlägget eller kastar bort det. @item En sträng Om det finns en buffert med samma namn som variabelns värde så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om det finns. @item En buffert Om bufferten finns så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om något sådant fönster existerar. @end table
kom-edit-filters-in-window nil t t Bestämmer i vilket fönster man ändrar filter. Tillåtna värden är @table @asis @item @code{nil} LysKOM-buffertens fönster kommer att användas. @item @code{other} Ett annat fönster i samma frame kommer att användas. Om det inte redan finns ett så kommer ett nytt fönster att skapas. @item @code{other-frame} Ett fönster i en annan frame kommer att användas om det finns en annan synlig frame. Finns ingen annan synlig frame så kommer något annat fönster att användas eller skapas. @item @code{new-frame} En ny frame kommer att skapas. Denna frame kommer att tas bort när man skickar in inlägget eller kastar bort det. @item En sträng Om det finns en buffert med samma namn som variabelns värde så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om det finns. @item En buffert Om bufferten finns så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om något sådant fönster existerar. @end table
kom-list-membership-in-window other t t Bestämmer i vilket fönster resultatet at Lista medlemsskap visas. Tillåtna värden är @table @asis @item @code{nil} LysKOM-buffertens fönster kommer att användas. @item @code{other} Ett annat fönster i samma frame kommer att användas. Om det inte redan finns ett så kommer ett nytt fönster att skapas. @item @code{other-frame} Ett fönster i en annan frame kommer att användas om det finns en annan synlig frame. Finns ingen annan synlig frame så kommer något annat fönster att användas eller skapas. @item @code{new-frame} En ny frame kommer att skapas. Denna frame kommer att tas bort när man skickar in inlägget eller kastar bort det. @item En sträng Om det finns en buffert med samma namn som variabelns värde så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om det finns. @item En buffert Om bufferten finns så kommer ett fönster som visar den bufferten att användas, om något sådant fönster existerar. @end table
kom-view-commented-in-window Fönsterspecifikation other t t Bestämmer i vilket fönster som det man kommenterar visas, när man återser det från edit-bufferten.
kom-edit-filters-in-window Fönsterspecifikation nil t t Bestämmer i vilket fönster man ändrar filter.
kom-list-membership-in-window Fönsterspecifikation other t t Bestämmer i vilket fönster resultatet at Lista medlemsskap visas.
kom-customize-format long, short long t t Bestämmer formatet på inställningsbufferten. Om variabeln är satt till long så kommer alla hjälptexter att visas. Om den är satt till short så visas inte hjälptexterna.
kom-user-prompt-format Strängar "%[%c% %m%] - " t t Format på den normala prompten. Den här strängen kan innehålla några speciella styrkoder, enligt följande tabell: @table @code @item %[ Skriver ut tecknet "[" om man har automatsvar på. @item %] Skriver ut tecknet "]" om man har automatsvar på. @item %c Skriver ut det kommando som körs om man trycker på space. @item % Ett procenttecken följt av ett mellanslag ersätts av ett mellanslag om det verkar vettigt. Det är ofta lämpligt att använda efter styrkoder som kan ersättas med ingenting. @item %m Skriver ut hur många meddelanden som automatsvararen har spelat in, om den har spelat in några överhuvudtaget. @item %w Skriver ut namnet på det möte man för tillfället står i. @item %S Skriver ut serverns adress. @item %s Skriver ut serverns alias, om det finns något, annars dess adress. @item %p Skriver ut namnet på den person som är inloggad för tillfället. @item %# Skriver ut ens sessionsnummer. @item %% Ersätts av ett enda procenttecken. @end table
kom-user-prompt-format-executing Strängar "%[%c% %m%]." t t Format på prompten när man trycker på space. Se @xref{kom-user-prompt-format} för information om de speciella styrkoder som kan ingå.
......@@ -97,7 +97,6 @@ lyskom-send-message-hook Hook (lyskom-send-message-trim-newlines) nil t Hook s
lyskom-send-text-hook Hook nil nil t Hook som körs precis innan man skall skicka in en text. Hooken skall returnera t om allt gick bra, och nil om texten inte skall skickas in.
kom-permissive-completion t, nil t t t Om den här variabeln är satt till nil så kommer inläsningen av namn på personer som skall vara inloggade (till exempel när man skickar meddelanden eller gör Status (för) session) inte att tillåta att man matar in namn på personer som inte är inloggade.
kom-ding-on-new-letter Pipspecifikation nil t t Bestämmer vilken ljudsignal elispklienten ger när det kommer ett nytt brev.
kom-ding-on-no-subject Pipspecifikation 2 t t Bestämmer hur elispklienten skall pipa om man glömmer bort att skriva ett ärende när man skickar in en text. Det är fullt möjligt att den här variabeln inte används.
kom-lynx-terminal xterm, terminal xterm nil t Bestämmer var Lynx startas (om Lynx överhuvudtaget startas.) Om kom-lynx-terminal är satt till xterm så kommer Lynx att startas i en nyskapad xterm. Om variabelvärdet är terminal så kommer Lynx att startas i Emacs terminalemulator.
kom-lynx-xterm-command Lista av strängar ("xterm" "-geometry" "90x50+100+100" "-e" "lynx") nil t Styr hur xterm startas för att köra Lynx. Första elementet i listan är kommandot för att starta xterm. Övriga strängar är kommandoradsargumenten till xterm.
kom-lynx-terminal-command Strängar "lynx" nil t Kommandot som skall köras för att start Lynx i en vanlig terminal. Värdet skall vara en lista av strängar, där det första elementet är kommandot och övriga är kommandoradsargument.
......@@ -108,4 +107,6 @@ kom-dont-read-saved-variables t, nil, Lista av variabler nil nil t Normalt s
lyskom-change-conf-hook Hook nil nil t Hook som körs när man byter möte. Funktionerna i denna hook skall ta två argument. Det första är mötesnumret för mötet man är i, och det andra är numret på mötet man står i begrepp att gå till. Ett användningsområde för den här variabeln är att göra variabelinställningar som är lokala för ett visst möte.
kom-autowrap t, nil, Heltal t nil t Variabeln kom-autowrap bestämmer hur elispklienten bryter om rader i inläggen. Om den är satt till t så kommer alla inlägg som verkar behöva brytas om att brytas om. nil betyder att inläggen visas som de är. Om kom-autowrap är ett heltal så kommer enbart inlägg som är kortare än variabelvärdet (i antal tecken) att brytas om.
kom-show-namedays t, nil t nil t Om kom-show-namedays är t så visar elispklienten vem som har namnsdag när man gör Se tiden. Den här variabeln kommer nog att försvinna såsmåningom.
kom-text-footer-format Sträng nil nil t Denna variabel definierar hur raden som kommer precis efter inläggstexten formatteras. Om man har satt kom-text-footer-format så kommer inte kom-dashed-lines eller kom-show-author-at-end att användas. Strängen kan innehålla ett antal speciella styrkoder: @table @code @item %n Ersätts av textnumret. @item %p Ersätts av författarens nummer. @item %P Ersätts av författarens namn. @item %f Ersätts av information om hur texten har formatterats. @item %- Ersätts av ett antal bindestreck. @end table Före bokstaven i styrkoden kan man skriva ett heltal. Detta heltal bestämmer den minsta bredd som utskriften skall ta. Om texten är kortare än detta så läggs mellanslag till framför texten för att fylla ut till den angivna bredden. Genom att ange en negativ bredd så kan man vänsterställa texten inom fältet istället. Genom att sätta ett lika-med-tecken före fältbredden så kan man se till att texten aldrig tar mer plats än vad som har angetts. Till exempel, om kom-text-footer-format är ``(%10P) (%-10P) (%3P) (%=3P)'', och författaren till inlägget heter ``David'', så kommer resultatet att bli: @example ( David) (David ) (David) (Dav) @end example
kom-ding-pause-amount Numeriska värden 0.1 nil t @code{kom-ding-parse-amount} bestämmer hur lång tid som skall förflyta mellan varje pip när elispklienten piper mer än en gång i rad.
kom-www-proxy Sträng, Lista av par nil nil t Det går att köra LysKOM genom en WWW-proxy som har stöd för metoden CONNECT. Om kom-www-proxy är satt till en sträng så anger den adressen till den www-proxy som skall användas för alla LysKOM-uppkopplingar. Man kan även sätta kom-www-proxy till en lista av par. Det första elementet i listan är namnet på en server (eller t som innebär alla servrar), och det andra är en specifikation av en proxy, eller nil om ingen proxy skall användas för servern i fråga. Specifikationen av en proxy har formen HOST:PORT, där PORT är portnumret som skall användas. Om man utelämnar :PORT så antas port 80.
This diff is collapsed.
......@@ -117,7 +117,7 @@ fi
tag=`echo v$version | tr "." "-"`
if [ "$revision" ] then
if [ "$revision" ] ; then
echo "cvs revision blir $revision"
else
echo "cvs revision blir ofrndrad"
......@@ -146,7 +146,7 @@ echo "Checkar in f
if ( set -x; cvs commit -m "Synkning infr release av $version" ) ; then
;
else
echo "Fortstt trots att incheckningen inte gick bra" nej
ask "Fortstt trots att incheckningen inte gick bra" nej
if [ "$no" ] ; then
exit 1
fi
......@@ -157,7 +157,7 @@ if [ "$revision" ] ; then
if ( set -x; cvs commit -r $version ) ; then
;
else
echo "Fortstt trots att revisionsndringen inte gick bra" nej
ask "Fortstt trots att revisionsndringen inte gick bra" nej
if [ "$no" ] ; then
exit 1
fi
......@@ -175,7 +175,7 @@ echo "S
if ( set -x ; cvs tag "$tag" ) ; then
;
else
echo "Forststt trots att taggningen inte gick bra" nej
ask "Forststt trots att taggningen inte gick bra" nej
if [ "$no" ] ; then
exit 1
fi
......
Tue Oct 7 12:30:30 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* parse.el (lyskom-parse-vector): Klara att parsea 0 { }.
Wed Oct 1 14:30:39 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* vars.el.in (kom-server-aliases): Lade till TokKOM
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment