Commit e720c8e2 authored by Peter Liljenberg's avatar Peter Liljenberg
Browse files

Ny featuritis (se NEWS-0.46 och ChangeLog för mer info):

* Korta av långa inlägg när man återser dem.

* Vilkalistan kan visa connection-time och idle-time.
parent 6f8b894d
...@@ -63,6 +63,13 @@ tar-arkivet. ...@@ -63,6 +63,13 @@ tar-arkivet.
** Man kan simulera högerknapptryckning med + för att kunna använda ** Man kan simulera högerknapptryckning med + för att kunna använda
menyer med tangentbordet. menyer med tangentbordet.
** Långa inlägg kan kortas av när man återser dem. Se inställningarna
för "Korta av långa inlägg".
** Vilkalistorna kan även visa när en session kopplades upp, och hur
länge den har varit inaktiv. Se inställningen "Visa när personer
loggade in och när de var aktiva".
* Tilläggsinformation * Tilläggsinformation
......
Thu Feb 18 17:17:42 1999 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-who-is-on-9):
(lyskom-insert-deferred-session-info-since): Vilkalistan kan visa
nr en session kopplade upp sig och hur lnge den har varit
inaktiv.
* vars.el.in (kom-show-since-and-when):
* english-strings.el:
* swedish-strings.el:
* option-edit.el: Konfigurera ovanstende beteende.
1999-01-09 David Byers <davby@ida.liu.se> 1999-01-09 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands2.el (kom-where-is): Nytt kommando. * commands2.el (kom-where-is): Nytt kommando.
...@@ -25,6 +37,34 @@ Mon Sep 14 19:54:03 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se> ...@@ -25,6 +37,34 @@ Mon Sep 14 19:54:03 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se>
* prioritize.el (kom-prioritize): Gr * prioritize.el (kom-prioritize): Gr
(lyskom-wait-for-membership). (lyskom-wait-for-membership).
Mon Oct 12 19:45:52 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
* lyskom-rest.el (kom-view-next-text): Stter flat-review till t
om texten r en tersedd kommenter eller en markerad text.
* commands1.el (lyskom-view-commented-text): Stter
flat-review-argumentet till t.
* vars.el.in (kom-truncate-threshold, kom-truncate-show-lines):
Nya variabler.
* option-edit.el: Konfigurera ovanstende variabler.
* english-strings.el (lyskom-message):
swedish-strings.el (lyskom-message): reformat-* ndrade.
* lyskom-rest.el (lyskom-signal-reformatted-text): Bygger en lista
av formatteringsmetoderna istllet fr att bara stta en symbol.
* view-text.el (lyskom-format-text-footer): format-flags (och
drmed lyskom-last-text-format-flags) r nu en lista av symboler i
lyskom-messages, som formatteras till en parantes med komman
emellan strngarna.
(lyskom-view-text, lyskom-print-text): Nytt argument (flat-review)
som r t nr man terser en kommentar eller en markerad text.
Anvnds fr att trunkera inlgg om anvndaren s nskar.
1998-08-16 David Byers <davby@ida.liu.se> 1998-08-16 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (kom-edit-send lyskom-edit-send * edit-text.el (kom-edit-send lyskom-edit-send
...@@ -50,6 +90,11 @@ Mon Sep 14 19:54:03 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se> ...@@ -50,6 +90,11 @@ Mon Sep 14 19:54:03 1998 David Kagedal <davidk@lysator.liu.se>
* swedish-strings.el (kom-tell-phrases): Lade till * swedish-strings.el (kom-tell-phrases): Lade till
kom-tell-is-anonymous kom-tell-is-anonymous
Thu Jul 30 18:36:10 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
* lyskom-buttons.el (lyskom-keyboard-menu): Rensa echo-arean innan
kommandot krs.
Thu Jul 23 15:03:10 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se> Thu Jul 23 15:03:10 1998 Peter Liljenberg <petli@lysator.liu.se>
* commands1.el (lyskom-who-is-on-check-membership-9): * commands1.el (lyskom-who-is-on-check-membership-9):
......
...@@ -253,7 +253,10 @@ the other ones." ...@@ -253,7 +253,10 @@ the other ones."
(lyskom-create-text-list (cdr text-nos)) (lyskom-create-text-list (cdr text-nos))
lyskom-current-text) lyskom-current-text)
lyskom-reading-list t)) lyskom-reading-list t))
(lyskom-view-text (car text-nos))) (lyskom-view-text (car text-nos)
nil nil nil
nil nil nil
t))
(lyskom-insert-string 'no-comment-to)))) (lyskom-insert-string 'no-comment-to))))
...@@ -2200,6 +2203,8 @@ Uses Protocol A version 9 calls" ...@@ -2200,6 +2203,8 @@ Uses Protocol A version 9 calls"
session-width "P" "M")) session-width "P" "M"))
(format-string-2 (lyskom-info-line-format-string (format-string-2 (lyskom-info-line-format-string
session-width "D" "s")) session-width "D" "s"))
(format-string-3 (lyskom-info-line-format-string
session-width "D" "s"))
(lyskom-default-conf-string 'not-present-anywhere) (lyskom-default-conf-string 'not-present-anywhere)
(lyskom-default-pers-string 'secret-person)) (lyskom-default-pers-string 'secret-person))
...@@ -2223,6 +2228,12 @@ Uses Protocol A version 9 calls" ...@@ -2223,6 +2228,12 @@ Uses Protocol A version 9 calls"
(lyskom-get-string 'from-machine) (lyskom-get-string 'from-machine)
(lyskom-get-string 'is-doing))) (lyskom-get-string 'is-doing)))
(if kom-show-since-and-when
(lyskom-format-insert format-string-3
""
(lyskom-get-string 'connection-time)
(lyskom-get-string 'active-last)))
(lyskom-insert (lyskom-insert
(concat (make-string (- (lyskom-window-width) 2) ?-) "\n")) (concat (make-string (- (lyskom-window-width) 2) ?-) "\n"))
...@@ -2271,6 +2282,42 @@ Uses Protocol A version 9 calls" ...@@ -2271,6 +2282,42 @@ Uses Protocol A version 9 calls"
username username
(concat "(" (dynamic-session-info->what-am-i-doing who-info) (concat "(" (dynamic-session-info->what-am-i-doing who-info)
")")))) ")"))))
(if kom-show-since-and-when
(let ((active (if (< (dynamic-session-info->idle-time who-info) 60)
(lyskom-get-string 'active)
(lyskom-format-secs
(dynamic-session-info->idle-time who-info))))
defer-info
static
since)
(cond (kom-deferred-printing
(setq static (cache-get-static-session-info session-no))
(if static
(setq since
(upcase-initials
(lyskom-format-time
(static-session-info->connection-time static))))
(setq defer-info
(lyskom-create-defer-info
'get-static-session-info
session-no
'lyskom-insert-deferred-session-info-since
(make-marker)
(length lyskom-defer-indicator)
"%#1s"))
(setq since defer-info)))
(t
(setq static
(blocking-do 'get-static-session-info session-no))
(setq since (upcase-initials
(lyskom-format-time
(static-session-info->connection-time static))))))
(lyskom-format-insert
format-string-3
""
since
active)))
(setq who-list (cdr who-list)))) (setq who-list (cdr who-list))))
(lyskom-insert (concat (make-string (- (lyskom-window-width) 2) ?-) (lyskom-insert (concat (make-string (- (lyskom-window-width) 2) ?-)
...@@ -2325,6 +2372,14 @@ Uses Protocol A version 9 calls" ...@@ -2325,6 +2372,14 @@ Uses Protocol A version 9 calls"
(static-session-info->hostname session-info))) (static-session-info->hostname session-info)))
(lyskom-replace-deferred defer-info ""))) (lyskom-replace-deferred defer-info "")))
(defun lyskom-insert-deferred-session-info-since (session-info defer-info)
(if session-info
(lyskom-replace-deferred defer-info
(upcase-initials
(lyskom-format-time
(static-session-info->connection-time session-info))))
(lyskom-replace-deferred defer-info "")))
;;; ===================================================================== ;;; =====================================================================
;;; Lista klienter - List clients ;;; Lista klienter - List clients
;;; Author: David Kågedal ;;; Author: David Kågedal
......
...@@ -337,6 +337,9 @@ and you have finished reading. Please come back later. ...@@ -337,6 +337,9 @@ and you have finished reading. Please come back later.
(is-in-conf . "In conference") (is-in-conf . "In conference")
(from-machine . "At") (from-machine . "At")
(is-doing . "Activity") (is-doing . "Activity")
(connection-time . "Connected")
(active-last . "Active last")
(active . "Active")
(lyskom-client . "Client") (lyskom-client . "Client")
(text-to-add-recipient . "Add recipient to which article:") (text-to-add-recipient . "Add recipient to which article:")
(text-to-add-copy . "Add recipient of carbon copy of which article:") (text-to-add-copy . "Add recipient of carbon copy of which article:")
...@@ -1064,10 +1067,12 @@ On since %#8s%#9s") ...@@ -1064,10 +1067,12 @@ On since %#8s%#9s")
(language-set-to . "Language set to %#1s.\n") (language-set-to . "Language set to %#1s.\n")
(language-not-loaded . "%#1s is unavailable.\n") (language-not-loaded . "%#1s is unavailable.\n")
(reformat-generic . "(%#1s)") ;; (reformat-generic . "(%#1s)")
(reformat-html . "(HTML)") (reformat-html . "HTML")
(reformat-enriched . "(Enriched)") (reformat-enriched . "enriched")
(reformat-filled . "(Filled)") (reformat-filled . "filled")
(reformat-truncated . "truncated")
(need-library . "The \"%#1s\" package is required for this command.\n") (need-library . "The \"%#1s\" package is required for this command.\n")
(calc-expression . "Expression: ") (calc-expression . "Expression: ")
...@@ -1876,6 +1881,8 @@ Select whether to execute command or keyboard macro.") ...@@ -1876,6 +1881,8 @@ Select whether to execute command or keyboard macro.")
(long-format . "Show help texts") (long-format . "Show help texts")
(short-format . "Hide help texts") (short-format . "Hide help texts")
(truncate-threshold-lines . "Max lines")
;; ;;
;; Misc doc strings ;; Misc doc strings
;; ;;
...@@ -2154,6 +2161,15 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify") ...@@ -2154,6 +2161,15 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify")
If dashed lines are off the author's name will be shown as in this If dashed lines are off the author's name will be shown as in this
example, but the dashed lines are natually not displayed.") example, but the dashed lines are natually not displayed.")
(kom-truncate-threshold-doc . "\
If this is activated texts longer than the maximum number of lines will
be truncated when you review comments, review marked texts or review the
first or last texts in a conference. Texts will not be truncated when
you review a text, review a tree or read the next text.")
(kom-truncate-show-lines-doc . "\
The number of lines to show of truncated texts.")
(kom-print-number-of-unread-on-entrance-doc . "\ (kom-print-number-of-unread-on-entrance-doc . "\
Determines whether the number of unread articles is shown when entering Determines whether the number of unread articles is shown when entering
a conference: a conference:
...@@ -2205,6 +2221,9 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify") ...@@ -2205,6 +2221,9 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify")
6810 George Berkeley Philosophy 6810 George Berkeley Philosophy
7571 John Locke Philosophy") 7571 John Locke Philosophy")
(kom-show-since-and-when-doc . "\
If this is on, the list of active users will include the connection time
and the inactivity period for each user.")
(kom-idle-hide-doc . "\ (kom-idle-hide-doc . "\
The listing of active users normally only shows those users who have been The listing of active users normally only shows those users who have been
...@@ -2429,6 +2448,11 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify") ...@@ -2429,6 +2448,11 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify")
(kom-show-author-at-end-tag . (kom-show-author-at-end-tag .
"Show the name of the author after the body: ") "Show the name of the author after the body: ")
(kom-truncate-threshold-tag .
"Truncate long texts: ")
(kom-truncate-show-lines-tag .
"Lines to show of truncated texts: ")
(kom-reading-puts-comments-in-pointers-last-tag . "Comment links are shown:") (kom-reading-puts-comments-in-pointers-last-tag . "Comment links are shown:")
(kom-read-depth-first-tag . "Read order:") (kom-read-depth-first-tag . "Read order:")
(kom-deferred-printing-tag . "Delayed display:") (kom-deferred-printing-tag . "Delayed display:")
...@@ -2444,6 +2468,8 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify") ...@@ -2444,6 +2468,8 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify")
"Number of minutes of inactivity before session is hidden: ") "Number of minutes of inactivity before session is hidden: ")
(kom-show-where-and-what-tag . (kom-show-where-and-what-tag .
"Show where sessions are logged on from and what they are doing: ") "Show where sessions are logged on from and what they are doing: ")
(kom-show-since-and-when-tag .
"Show when sessions connected and how long they have been inactive: ")
......
...@@ -323,6 +323,7 @@ If there is no active area, then do something else." ...@@ -323,6 +323,7 @@ If there is no active area, then do something else."
(if entry (if entry
(progn (progn
(setq going nil) (setq going nil)
(message nil)
(funcall (cdr (car entry)) buf arg text)))) (funcall (cdr (car entry)) buf arg text))))
;; Help ;; Help
......
...@@ -367,7 +367,9 @@ If the optional argument REFETCH is non-nil, all caches are cleared and ...@@ -367,7 +367,9 @@ If the optional argument REFETCH is non-nil, all caches are cleared and
lyskom-reading-list)) lyskom-reading-list))
priority priority
is-review-tree is-review-tree
(not is-review))) (not is-review)
(or (eq type 'REVIEW)
(eq type 'REVIEW-MARK))))
(if mark-as-read (if mark-as-read
(lyskom-is-read text-no) (lyskom-is-read text-no)
(read-list-delete-text nil lyskom-reading-list) (read-list-delete-text nil lyskom-reading-list)
...@@ -1466,11 +1468,11 @@ Note that it is not allowed to use deferred insertions in the text." ...@@ -1466,11 +1468,11 @@ Note that it is not allowed to use deferred insertions in the text."
result)))) result))))
(formatted (and fn (funcall fn text)))) (formatted (and fn (funcall fn text))))
(when (eq t lyskom-last-text-format-flags) ;; (when (eq t lyskom-last-text-format-flags)
(lyskom-signal-reformatted-text ;; (lyskom-signal-reformatted-text
(if content-type ;; (if content-type
(lyskom-format 'reformat-generic content-type) ;; (lyskom-format 'reformat-generic content-type)
nil))) ;; nil)))
(cond (formatted formatted) (cond (formatted formatted)
(kom-text-properties (kom-text-properties
...@@ -1481,7 +1483,8 @@ Note that it is not allowed to use deferred insertions in the text." ...@@ -1481,7 +1483,8 @@ Note that it is not allowed to use deferred insertions in the text."
(defun lyskom-signal-reformatted-text (how) (defun lyskom-signal-reformatted-text (how)
"Signal that the last text was reformatted HOW, which should be a string "Signal that the last text was reformatted HOW, which should be a string
in lyskom-messages." in lyskom-messages."
(setq lyskom-last-text-format-flags how)) (or (memq how lyskom-last-text-format-flags)
(setq lyskom-last-text-format-flags (cons how lyskom-last-text-format-flags))))
(defun lyskom-w3-region (start end) (defun lyskom-w3-region (start end)
...@@ -1559,7 +1562,7 @@ in lyskom-messages." ...@@ -1559,7 +1562,7 @@ in lyskom-messages."
(lyskom-fill-region (point-min) (point-max)) (lyskom-fill-region (point-min) (point-max))
(goto-char (point-max))) (goto-char (point-max)))
(forward-line 1)) (forward-line 1))
(lyskom-signal-reformatted-text t) (lyskom-signal-reformatted-text 'reformat-filled)
(if kom-text-properties (if kom-text-properties
(lyskom-button-transform-text (buffer-string)) (lyskom-button-transform-text (buffer-string))
(buffer-substring (point-min) (1- (point-max)))))))) (buffer-substring (point-min) (1- (point-max))))))))
......
...@@ -66,6 +66,7 @@ ...@@ -66,6 +66,7 @@
"\n" "\n"
[kom-idle-hide] [kom-idle-hide]
[kom-show-where-and-what] [kom-show-where-and-what]
[kom-show-since-and-when]
"\n" "\n"
[kom-friends] [kom-friends]
"\n" "\n"
...@@ -126,7 +127,9 @@ ...@@ -126,7 +127,9 @@
[kom-autowrap] [kom-autowrap]
[kom-dashed-lines] [kom-dashed-lines]
[kom-show-author-at-end] [kom-show-author-at-end]
"\n"
[kom-truncate-threshold]
[kom-truncate-show-lines]
"\n\n" "\n\n"
section section
(writing bold centered) (writing bold centered)
...@@ -431,6 +434,11 @@ customize buffer but do not save them to the server." ...@@ -431,6 +434,11 @@ customize buffer but do not save them to the server."
(number nil :tag max-text-length)))) (number nil :tag max-text-length))))
(kom-dashed-lines (toggle (on off))) (kom-dashed-lines (toggle (on off)))
(kom-show-author-at-end (toggle (on off))) (kom-show-author-at-end (toggle (on off)))
(kom-truncate-threshold (choice ((const (off nil))
(number nil :tag truncate-threshold-lines))))
(kom-truncate-show-lines (number nil))
(kom-print-number-of-unread-on-entrance (toggle (yes no))) (kom-print-number-of-unread-on-entrance (toggle (yes no)))
(kom-presence-messages (choice ((const (on t)) (kom-presence-messages (choice ((const (on t))
(const (friends friends)) (const (friends friends))
...@@ -446,6 +454,7 @@ customize buffer but do not save them to the server." ...@@ -446,6 +454,7 @@ customize buffer but do not save them to the server."
:tag some-persons :tag some-persons
:menu-tag some-persons)))) :menu-tag some-persons))))
(kom-show-where-and-what (toggle (yes no))) (kom-show-where-and-what (toggle (yes no)))
(kom-show-since-and-when (toggle (yes no)))
(kom-idle-hide (number)) (kom-idle-hide (number))
(kom-show-footnotes-immediately (toggle (yes no))) (kom-show-footnotes-immediately (toggle (yes no)))
(kom-follow-comments-outside-membership (toggle (yes no))) (kom-follow-comments-outside-membership (toggle (yes no)))
......
...@@ -322,6 +322,9 @@ du har l ...@@ -322,6 +322,9 @@ du har l
(is-in-conf . "Nrvarande i mte") (is-in-conf . "Nrvarande i mte")
(from-machine . "Kr frn") (from-machine . "Kr frn")
(is-doing . "Gr") (is-doing . "Gr")
(connection-time . "Loggade in")
(active-last . "Aktiv senast")
(active . "Aktiv")
(lyskom-client . "Klient") (lyskom-client . "Klient")
(text-to-add-recipient . "Vilket inlgg vill du addera mottagare till:") (text-to-add-recipient . "Vilket inlgg vill du addera mottagare till:")
(text-to-add-copy . "Vilket inlgg vill du addera en extra kopia till:") (text-to-add-copy . "Vilket inlgg vill du addera en extra kopia till:")
...@@ -1080,10 +1083,12 @@ Uppkopplad sedan %#8s%#9s") ...@@ -1080,10 +1083,12 @@ Uppkopplad sedan %#8s%#9s")
(language-set-to . "Sprket r %#1s.\n") (language-set-to . "Sprket r %#1s.\n")
(language-not-loaded . "%#1s finns inte tillgngligt.\n") (language-not-loaded . "%#1s finns inte tillgngligt.\n")
(reformat-generic . "(%#1s)") ;; (reformat-generic . "(%#1s)")
(reformat-html . "(HTML)") (reformat-html . "HTML")
(reformat-enriched . "(Enriched)") (reformat-enriched . "enriched")
(reformat-filled . "(Ombruten)") (reformat-filled . "ombruten")
(reformat-truncated . "nedkortad")
(need-library . "Paketet \"%#1s\" behvs fr att utfra detta kommando.\n") (need-library . "Paketet \"%#1s\" behvs fr att utfra detta kommando.\n")
(calc-expression . "Uttryck: ") (calc-expression . "Uttryck: ")
...@@ -1709,6 +1714,9 @@ Inneh ...@@ -1709,6 +1714,9 @@ Inneh
(define-key lyskom-sv-mode-map "sm" 'kom-status-conf) (define-key lyskom-sv-mode-map "sm" 'kom-status-conf)
(define-key lyskom-sv-mode-map "sp" 'kom-status-person) (define-key lyskom-sv-mode-map "sp" 'kom-status-person)
(define-key lyskom-sv-mode-map "ss" 'kom-status-session) (define-key lyskom-sv-mode-map "ss" 'kom-status-session)
(define-key lyskom-sv-mode-map (lyskom-keys [s ]) 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-mode-map "s{" 'kom-send-message)
(define-key lyskom-sv-mode-map "s[" 'kom-send-message)
;; Running in buffer ;; Running in buffer
...@@ -1959,6 +1967,8 @@ Inneh ...@@ -1959,6 +1967,8 @@ Inneh
(long-format . "Visa hjlptexter") (long-format . "Visa hjlptexter")
(short-format . "Gm hjlptexter ") (short-format . "Gm hjlptexter ")
(truncate-threshold-lines . "Max rader")
;; ;;
;; Misc doc strings ;; Misc doc strings
;; ;;
...@@ -2210,6 +2220,14 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.") ...@@ -2210,6 +2220,14 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
Om man har streckade linjer avslaget s visas frfattaren p samma Om man har streckade linjer avslaget s visas frfattaren p samma
stt, men de streckade linjerna finns naturligtvis inte med.") stt, men de streckade linjerna finns naturligtvis inte med.")
(kom-truncate-threshold-doc . "\
Om detta r pslaget kommer inlgg som r lngre n maxantalet att kortas
ner nr man terser kommentarer, terser markerade inlgg eller terser de
senaste eller frsta. Inlgg kortas inte av d man terser inlgg, terser
trd eller bara lser nsta inlgg.")
(kom-truncate-show-lines-doc . "\
Antalet rader som visas nr ett inlgg avkortats.")
(kom-dashed-lines-doc . "\ (kom-dashed-lines-doc . "\
Om detta r pslaget visas streckade linjer fre och efter inlggstexten, Om detta r pslaget visas streckade linjer fre och efter inlggstexten,
...@@ -2292,6 +2310,9 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.") ...@@ -2292,6 +2310,9 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
6810 George Berkeley Filosofimtet 6810 George Berkeley Filosofimtet
7571 John Locke Filosofimtet") 7571 John Locke Filosofimtet")
(kom-show-since-and-when-doc . "\
Information i vilkalistan om nr en person loggade in och hur lnge sedan
personen var aktiv.")
(kom-idle-hide-doc . "\ (kom-idle-hide-doc . "\
I vilkalistan visas per default enbart de sessioner som har varit aktiva I vilkalistan visas per default enbart de sessioner som har varit aktiva
...@@ -2541,6 +2562,11 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.") ...@@ -2541,6 +2562,11 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
(kom-show-author-at-end-tag . (kom-show-author-at-end-tag .
"Visa frfattarens namn efter inlgget: ") "Visa frfattarens namn efter inlgget: ")
(kom-truncate-threshold-tag .
"Korta av lnga inlgg: ")
(kom-truncate-show-lines-tag .
"Rader att visa vid avkortade inlgg: ")
(kom-reading-puts-comments-in-pointers-last-tag . "Kommentarslnkar visas:") (kom-reading-puts-comments-in-pointers-last-tag . "Kommentarslnkar visas:")
(kom-read-depth-first-tag . "Lsordning:") (kom-read-depth-first-tag . "Lsordning:")
(kom-deferred-printing-tag . "Frdrjda utskrifter:") (kom-deferred-printing-tag . "Frdrjda utskrifter:")
...@@ -2556,6 +2582,8 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.") ...@@ -2556,6 +2582,8 @@ i servern. Annars sparas det i din .emacs.")
"Antal minuter en session fr vara inaktiv och nd visas: ") "Antal minuter en session fr vara inaktiv och nd visas: ")
(kom-show-where-and-what-tag . (kom-show-where-and-what-tag .
"Visa varifrn personer r inloggade och vad de gr: ") "Visa varifrn personer r inloggade och vad de gr: ")
(kom-show-since-and-when-tag .
"Visa nr personer loggade in och nr de var aktiva: ")
......
...@@ -253,6 +253,20 @@ nil nil \"(%n) %f\" ...@@ -253,6 +253,20 @@ nil nil \"(%n) %f\"
server server
inherited) inherited)
(def-kom-var kom-truncate-threshold nil
"*If non-nil, truncate long texts when revieiwing.
If the text is longer (in lines) then the threshold it will be
truncated to `kom-truncate-show-lines' length."
server)
(def-kom-var kom-truncate-show-lines nil
"*How many lines to show after truncating.
If the text is truncated by `kom-truncate-threshold', show this many
lines. If this is greater than the threshold, the threshold will be
used."
server)
(def-kom-var kom-print-number-of-unread-on-entrance t (def-kom-var kom-print-number-of-unread-on-entrance t
"*If Non-nil then print automatically the number of unread articles when "*If Non-nil then print automatically the number of unread articles when
entering a conference." entering a conference."
...@@ -284,6 +298,10 @@ changing name is printed." ...@@ -284,6 +298,10 @@ changing name is printed."
and what he is doing." and what he is doing."
server) server)
(def-kom-var kom-show-since-and-when nil
"*Non-nil means kom-who-is-on shows when the user connected and when
he was active last."
server)
(def-kom-var kom-idle-hide 30 (def-kom-var kom-idle-hide 30
"*The number of minutes of idle-time before a user is excluded from the list "*The number of minutes of idle-time before a user is excluded from the list
...@@ -931,27 +949,6 @@ Users are encouraged to use their best sense of humor." ...@@ -931,27 +949,6 @@ Users are encouraged to use their best sense of humor."
server) server)