Commit e76a4d7b authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent a7361891
......@@ -7,8 +7,6 @@
nummer medlemmar inl{gg senaste-inl{gg namn
sorterat p} senaste inl{gg {r ett alternativ.
* Kommando: addera extra mottagare i efterhand.
* Det borde finnas m|jlighet att sl} av visa alla mottagare.
* N{r man skickat in en text s} borde den v{nta tills det {r klart
......@@ -37,7 +35,6 @@
skall bli obsolete!
* who-bufferten skall ha antalet inloggade i sin statusrad.
* Kunna st{nga av who-bufferten (uppsnabbning).
* N{r n}gon g|r "aB|rja med nytt namn" s} hamnar hans session sist i
who-bufferten hos alla andra som {r med i LysKOM.
......@@ -119,12 +116,6 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* Dokumentera alla {ndringar.
* Stoppa in Tommys b|rja p} ny sida vid vissa funktioner-funktion.
* N{r man skriver inl{gg och har kom-emacs-knows-iso-8859-1 nil s}
borde den st{lla om lyskom-header-separator och [rende: till att
anv{nda swascii.
* lyskom-end-of-command-hook.
* Status person/m|te borde h{mta nya confstatar, eller hellre: Det
......@@ -158,7 +149,7 @@ Inge: klart?
- who-bufferten (mycket kompletteringar h{r och det blir l{tt med
cookie-moden)
- prioritera m|ten
- editera flaggor. En helt ny och f|rb{ttrad options.el
- editera flaggor. En helt ny och f|rb{ttrad options.el kanske
- ge privilegier (nytt kommando)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment