Commit e77eabb7 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.47.1

parent 62949f48
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-2
CLIENTVERSION = 0.47.1
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
......@@ -25,6 +25,9 @@
* Features och förbättringar
** Klienten kontrollerar några delar av Emacs-konfigurationen vid
start och varnar om den hittar något som kan orsaka problem.
** Variabeln kom-mark-read-texts-as-read-in-new-recipient är satt till
t (default är nil) så kommer inlägg som adderas till nya möten inte
att läsmarkeras automatiskt (bug 832).
......
2002-10-23 David Byers <davby@metzengerstein.dyndns.org>
* Release of 0.47.1
2002-10-23 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* keyboard-menu.el (lyskom-keyboard-menu-keys-for-string): Guard
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment