Commit e7fb7de0 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Dags att börja tänka på version 0.35.

parent 32c02bcf
......@@ -21,7 +21,7 @@ bort ur den h{r filen.
================================================================
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.34):
1. Saker som skall fixas innan n{sta release (0.35):
================================================================
* Fixa loginsekvensen s} den tittar p} r{tt variabler.
......@@ -46,10 +46,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
* Dokumentera alla {ndringar.
================================================================
0.35
================================================================
* Stoppa in Tommys b|rja p} ny sida vid vissa funktioner-funktion.
* N{r man skriver inl{gg och har kom-emacs-knows-iso-8859-1 nil s}
borde den st{lla om lyskom-header-separator och [rende: till att
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment