Commit ebdf5636 authored by Ulrik Haugen's avatar Ulrik Haugen
Browse files

* NEWS-0.47: Typo fixad.

parent 4af370c4
......@@ -9,7 +9,7 @@
<URL:ftp://ftp.lystor.liu.se/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namned NEWS-0.47 i tar-arkivet. Det finns även
just nu finns under namnet NEWS-0.47 i tar-arkivet. Det finns även
en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
tar-filer.
......@@ -81,7 +81,7 @@
*** "Lista (med) regexpar" har blivit väskokänslig per default (det
betyder alltså att ett versalt Z och ett gement z betraktas som
samma bokstav). Ger man prefixargument så gör kommandor skillnad
samma bokstav). Ger man prefixargument så gör kommandot skillnad
mellan versaler och gemener.
*** Listan med fördefinierade LysKOM-servrar har uppdaterats.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment