Commit ec7ab81a authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Lagt in Uwe.

parent e645fdf2
......@@ -34,6 +34,28 @@ uuencode pub/lyskom.elc.gz |
Mail -s "lyskom.elc version $version" d88perce@und.ida.liu.se
# From: Uwe Geuder < Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de>
#
# H{r hittade jag ett gammalt brev. Visst tar jag klientkoden g{rna {ven
# i forts{ttningen. Jag tror att jag fick den komprimerad och uuencodad
# hittills. Och dokumentation tar jag ocks}, om det {r m|jligt att v{lja
# denna option.
# detta {r lite v{l diffust. Jag forts{tter senare...
# suck, inget svar. Jag l{gger v{l in n}got.
echo Skicka klienten till Uwe
( cd ../src ; make lyskom.el )
gzip < ../src/lyskom.el |
uuencode lyskom.el.gz |
Mail -s "lyskom.el version $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
# H{r skickar vi info-filen.
( cd ../doc ; make elisp-client )
gzip < ../doc/elisp-client |
uuencode elisp-client |
Mail -s "infoiserad dokumentation till elisp-klienten $version" Uwe.Geuder@informatik.uni-stuttgart.de
# Klaus Zeuge <sojge@Minsk.DoCS.UU.SE>
# Message-Id: <9308312234.AA17309@Minsk.DoCS.UU.SE>
#
......@@ -65,7 +87,7 @@ EOLETTER
# Lokalt
echo Skickar brev till lyskom-gruppen p} lysator
echo 'Skickar brev till lyskom-gruppen p} lysator'
Mail -s "LysKOM elisp-klienten version $version sl{ppt" lyskom@lysator.liu.se <<EOLETTER
Vars}goda!
EOLETTER
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment