Commit ef9f5146 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Uppdaterat...

parent 6f1d9083
......@@ -4,6 +4,17 @@
Vid byte från version 0.44.2 av elispklienten (eller tidigare
versioner) till 0.45 så kan man behöva tänka på några saker:
* Din Emacs bör vara Gnu Emacs 19.34 eller nyare, eller XEmacs 19.15
eller 20.2 eller nyare. LysKOM kanske fungerar med äldre emacsen,
men det beror i så fall mer på tur än skicklighet.
* LysKOM distribueras numera som ett tar-arkiv, inte som en enda
elispfil. Det finns även vissa krav på resten av
emacsinstallationen. Se README-filen i arkivet för mer information.
* LysKOM-prompten formateras på ett nytt sätt. I stället för att sätta
variablerna kom-prompt-format, lyskom-prompt-text och
lyskom-executing-default-command-text så är det variablerna
......@@ -29,6 +40,11 @@ versioner) till 0.45 s
% visar mellanslag när det verkar vettigt.
%% visar ett procenttecken.
LysKOMs administratörer har ytterligare två variabler som anger
promptformatet när de kör i administratörsmod. De personer som
påverkas av detta antas vara klipska nog att själva lista ut namnen
på dessa variabler.
* Variabeln kom-edit-texts-in-window kan anta värdena new-frame och
other-frame för att editera inlägg i en ny eller i en existerande
......@@ -59,3 +75,7 @@ versioner) till 0.45 s
* kom-check-for-new-comments är default t. För att få tillbaks det
gamla beteendet (dvs ingen kontroll) måste man sätta den till nil.
* kom-show-author-at-end är default t. För att få tillbaks det gamla
utseendet måste man själv sätta den till nil.
......@@ -14,9 +14,32 @@ Se
byter från 0.44 till 0.45 (samma information finns här, men är mer
detaljerad i den andra filen.)
Frivilliga sökes som är intresserade av att försöka få elispklienten
att fungera ännu bättre tillsammans med XEmacs. Till exempel vore det
trevligt med nybörjarvänliga knappar och liknanade otyg.
=================================================
PERSONAL SÖKES
Det vore skoj med fler och bättre översättningar
av elispklienten till andra språk. Om du kan ett
annat språk och gillar LysKOM, och kan tänka dig
att skriva en översättning, så skicka mail till
byers@lysator.liu.se. Du behöver inte kunna
programmera för att göra översättningen.
Om du tycker att språk som Japanska är roliga så
får du gärna hjälpa till att göra LysKOM MULE och
XEmacs/MULE-kompatibel, så att man kan skriva
sina inlägg på Japanska och Kinesiska. Antagligen
behövs det inte så mycket arbete för att få detta
att fungera.
David & David har fått en massa riktigt jobb på
halsen, och har rätt lite tid över till att hacka
elispklient. Det vore trevligt om någon eller
några andra ville haka på. Det är faktiskt ganska
så skoj.
=================================================
* Fitjurs och förbättringar
......@@ -46,6 +69,12 @@ trevligt med nyb
** Elispklienten förstår numera ett antal felaktiga URLer.
** Om man har ispell installerat kan man använda kommandot
kom-ispell-message. Det finns i menyn och är bundet till C-c C-s.
Man väljer ordlista genom att sätta kom-ispell-dictionary till
ordlistan man vill använda ("svenska" eller "svenska8" brukar vara
ett bra val.)
** Elispklienten kodar ajtomagiskt av HTML och enriched text in
inlägg. Inläggen måste vara markerade på ett speciellt för att det
skall fungera, och för HTML så måste man ha en rätt färsk version
......@@ -58,7 +87,8 @@ trevligt med nyb
stavningskontroll (kräver ispell), gör (add-hook
'lyskom-send-text-hook 'lyskom-ispell-text) och se till att
kom-ispell-dictionary är satt vettigt (notera att
kom-ispell-dictionary sparas i servern.)
kom-ispell-dictionary sparas servern.) Vettigt innebär antagligen
"svenska" om du kör LysKOM.
** Numera går det alldeles utmärkt att gå med och gå ur möten medan
mötesprioriteringsbufferten är uppe. Den hålls synkroniserad med
......@@ -70,7 +100,7 @@ trevligt med nyb
servern.
** Färgläggning av KOM-bufferten sker även under Windows-versionen av
Emacs.
Emacs. Färgläggning borde till och med ske under alla fönstersystem.
** Kommandot "Återse fler inlägg", bunder till "åy" (som i Återse
Ytterligare) fortsätter ett återsekommando från den plats det
......@@ -78,9 +108,6 @@ trevligt med nyb
XX till YY följt av Återse 10 fler inlägg kommer att visa de
senaste 20 inläggen av XX till YY i två omgångar (10 per kommando.)
** Man kan numera stoppa in vektorer som tangentbordsmakron i
kom-do-when-done.
** kom-permissive-completion är satt till t per default.
** LysKOM-bufferten är skrivskyddad (igen), och har undo-information
......@@ -116,7 +143,7 @@ trevligt med nyb
** Variabeln kom-ding-on-new-letter kontrollerar hur elispklienten
piper när det kommer brev. Default är att inte pipa alls.
** Elispklienten känner igen e-mail adresser i inläggstexter.
** Elispklienten känner igen e-mail-adresser i inläggstexter.
Hanteringen är dock något primitiv eftersom man inte kan välja
vilket program som skall användas för att skicka mail.
......@@ -128,7 +155,19 @@ trevligt med nyb
** Om kom-check-for-new-comments inte är nil kommer klienten att
kontrollera att man inte har olästa kommentarer till en text man
håller på kommentera.
håller på kommentera.
** Variabeln kom-dont-read-saved-variables kan användas för att styra
vilka variables som läses från servern. Om den är nil fungerar allt
som vanligt. Om den är t så kommer inga variabler att läsas från
servern och om den är en lista så kommer bara de variabler som inte
nämns i listan att läsas från servern.
** En ny hook, lyskom-change-conf-hook anropas nu vid mötesbyten. Den
är tänkt för folk som vill byta variabelvärden i vissa möten.
Funktioner i hooken anropas med två argument. Första argumentet är
vilket möte man står i och andra är vilket möte man håller på att
gå till.
** Elispklienten är snabbare överlag.
......@@ -136,6 +175,9 @@ trevligt med nyb
* Bugfixar
** Man kan numera stoppa in vektorer som tangentbordsmakron i
kom-do-when-done.
** Funktionerna lyskom-send-message-resize-minibuffer och
lyskom-send-message-auto-fill är bra att stoppa in i
lyskom-minibuffer-send-message-setup-hook fungerar numera.
......@@ -162,8 +204,9 @@ trevligt med nyb
* Kända buggar som behöver rapporteras
** Det verkar som om LysKOM-parsern har en liten bug, men vi lyckas
inte reproducera den. Om du kan reproducera en lyskom-parse-error
så vill vi veta hur.
inte reproducera den. Om du kan reproducera ett parse error
(notera, det är inte frågan om "Error i lyskom-parse-error", som
man får om man trycker C-g och R flitigt) så vill vi veta hur.
......
kom-change-language Ändra språk kom-default-language kom-customize Används för att tillfälligt ändra språk i LysKOM-klienten. Programmet frågar efter vilket språk som skall användas. För att byta språk permanent så måste man ändra variabeln kom-default-language eller välja ett nytt språk i inställningarna @ref{kom-customize}.
kom-customize Inställningar (för) LysKOM kom-edit-options Skapar och visar en buffert där man kan ändra på de vanligaste inställningarna i LysKOM på ett någorlunda användarvänligt sätt. Detta är ett alternativ till kommandot Ändra variabler @ref{kom-edit-options} som såsmåningom kommer att tas bort.
kom-review-more Återse fler inlägg å y kom-review-by-to kom-review-first kom-review-backward kom-review-all kom-review-stack kom-review-clear Efter att ha återsett ett antal texter men Återse senaste eller Återse första så kan man använda detta kommando för att återse fler texter enligt samma kriterier, från den punkt man slutade. Om man till exempel har återsett de sista 5 texterna av Allan Kaka, och sedan använder detta kommando för att återse ytterligare 5 inlägg, så kommer man till slut att ha sett de senaste 10 inläggen av Allan Kaka.
kom-status-session Status (för) session s s kom-who-am-i Visar information om en given session i LysKOM. Frågar efter sessionsnummer eller användarnamn att titta på. Kommandot visar sessionsnummer, vem som är inloggad, vad personen gör i vilket möte, vilken klient personen kör och från vilken dator, samt hur länge sessionen har varit uppkopplad och hur länge den har varit inaktiv (förutsatt att servern klarar anropen som krävs).
kom-remote-quit Fjärrkontrollera avsluta kom-remote-controllers kom-remote-control kom-force-logout Frågar efter en session att avsluta. För att kunna fjärrkontrollera en session krävs det att sessionen har fjärrkontrollen påslagen (genom att @ref{kom-remote-control} är på och att den person som försäker fjärrkontrollera står med i @ref{kom-remote-controllers}.
kom-remote-erase-messages Fjärrkontrollera radera meddelanden kom-remote-control kom-remote-controllers Raderar inspelade meddelanden i en annan session. För att genomföra kommandot krävs att villkoren för fjärrkontrollering är uppfyllda.
......@@ -42,38 +45,38 @@ kom-move-text Flytta inl
kom-sub-recipient Subtrahera mottagare kom-add-recipient kom-move-text Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person. Inlägget får då inte längre angivet möte eller person som mottagare. Defaultvärdet för i inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet för mötet/personen är det möte som vi står i just nu.
kom-add-copy Addera extra kopiemottagare kom-add-recipient kom-sub-recipient Samma som Addera mottagare men adderar en mottagare av typen extra kopiemottagare istället. Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet för mötet är den senast adderade extra kopiemottagaren. Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
kom-add-recipient Addera mottagare kom-sub-recipient kom-move-text Frågar efter inläggsnummer och namnet på ett möte eller en person. Defaultvärdet för inläggsnumret är senast lästa inlägg och defaultvärdet för mötet är det senast adderade mötet. Du får bara addera möten som du får lov att skriva inlägg i.
kom-review-all-marked-texts Återse alla markerade å a m kom-mark-text kom-unmark-text
kom-review-marked-texts Återse markerade å m
kom-unmark-text Avmarkera (inlägg) A
kom-mark-text Markera (inlägg) M
kom-get-abuse Få skäll f s
kom-get-appreciation Få uppmuntran f u
kom-change-presentation Ändra presentation ä p
kom-change-supervisor Ändra organisatör
kom-change-password Ändra lösenord
kom-change-name Ändra namn
kom-send-letter Skicka brev b
kom-write-text Skriva ett inlägg i
kom-set-unread Endast läsa senaste e
kom-private-answer-previous Personligt svar på föregående inlägg P
kom-private-answer Personligt svar p
kom-write-footnote Fotnot till inlägg F
kom-comment-previous Kommentera föregående inlägg K
kom-write-comment Kommentera inlägget k
kom-busy-wait Vänta på ett inlägg V
kom-list-clients Lista klienter
kom-who-am-i Var (är) jag J
kom-who-is-on Vilka är inloggade v
kom-view-next-text Läsa nästa inlägg
kom-review-backward (Återse) Baklänges B
kom-review-presentation Återse presentation å p
kom-review-stack Återse lista å l
kom-view-previous-commented-text Återse det föregående kommenterade å K
kom-view-commented-text Återse det kommenterade å k
kom-review-all Återse alla å A, å a SPC
kom-review-first Återse första å f
kom-review-by-to Återse senaste å s
kom-find-root Återse urinlägget å u, å r
kom-review-all-marked-texts Återse alla markerade å a m kom-review-marked-texts kom-mark-text kom-unmark-text Återser alla markerade texter i ordning. Om man vill veta vilka texter man har markerat så kan man först ge det här kommandot, följt av Lista ärenden @ref{kom-list-summary} och slutligen Återse hoppa @ref{kom-review-clear}.
kom-review-marked-texts Återse markerade å m kom-review-all-marked-texts Detta kommando gör det möjligt att återse alla texter med en viss markering. När man markerar en text @ref{kom-mark-text} så talar man om vilken markering texten skall ha. Genom att använda olika markeringar för olika texter kan man sortera sina markerade texter.
kom-unmark-text Avmarkera (inlägg) A kom-mark-text kom-review-marked-texts kom-review-all-marked-texts Detta kommando avmarkerar en markerad text. Använd Markera (inlägg) för att markera en text @ref{kom-mark-text}.
kom-mark-text Markera (inlägg) M kom-default-mark kom-unmark-text kom-review-marked-texts kom-review-all-marked-texts Markerar en text. Värdet av variabeln kom-default-mark bestämmer vilken markering texten kommer att få. Om den är nil så kommer LysKOM att fråga efter en markering varje gång man markerar en text; om den är ett heltal så får alla nya markerade texter den markeringen.
kom-get-abuse Få skäll f s kom-get-appreciation Visar ett spydigt meddelande. Använd detta kommando när du har gjort någonting riktigt dumt.
kom-get-appreciation Få uppmuntran f u kom-get-abuse Visar ett uppmuntrande meddelande. Använd detta kommando när du känner dig nere eller när du har gjort något riktigt bra.
kom-change-presentation Ändra presentation ä p kom-review-presentation kom-set-motd Öppnar presentationen för det möte eller den person du anger i en inläggsbuffert så att den kan ändras och skickas in på nytt. Den ändrade texten blir förstås den nya presentation för mötet eller personen.
kom-change-supervisor Ändra organisatör kom-status-comf kom-status-person Ändrar organisatör för ett möte. Mötets organisatör (eller i själva verket alla som är medlemmar i organisatören) har rätt att lägga till och utesluta medlemmar och att göra vissa saker med inläggen i mötet. Genom att sätta ett möte som organisatör blir i princip medlemmarnai mötet alla organisatörer. Ett möte kan vara sin egen organisatör, och det är ibland praktiskt.
kom-change-password Ändra lösenord Ger möjlighet att byta lösenord för en person i LysKOM. För att byta lösenord måste man antingen vara administratör eller vara organisatör för personen vars lösenord man ändrar och känna till det gamla lösenordet.
kom-change-name Ändra namn Ändrar namn på ett möte eller en person. För att ändra namn måste man vara organisatör för det man försöker ändra, eller vara administratör.
kom-send-letter Skicka brev b kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Skapar ett nytt inlägg med en själv och ett anant möte eller en annan person som mottagare. Brev som man skickar till andra personer blir privata eftersom de enda mottagarna är avsändarens och mottagarens brevlådor. Man kan även använda brev för att skicka inlägg till slutna möten. Eftersom avsändaren står som mottagare kommer kommentarer skönsmässigt också att ha brevets avsändare som mottagare, så att denne kan se kommentarerna.
kom-write-text Skriva ett inlägg i kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Öppnar en ny buffert med ett tomt inlägg avsett för det möte man står i. Initialt är inläggets enda mottagare mötet i vilket man står, men fler mottagare kan läggas till och tas bort.
kom-set-unread Endast läsa senaste e kom-review-by-to kom-review-first Endast läsa senaste gör att man kan välja hur många olästa man har i ett möte. Kommandot är framförallt praktiskt om man snabbt vill komma ikapp utan att läsa efter att ha varit bort från KOM ett lite längre slag. I vissa möten och i vissa LysKOM anses det vara fusk att använda detta kommando.
kom-private-answer-previous Personligt svar på föregående inlägg P kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Skapar en kommentar till det näst sista inlägget man läste. Kommentaren skickas som brev till inläggets författare, och kan alltså inte läsas av andra. Det är rätt så vanligt att man läser ett inlägg och sedan en kommentar till det innan man får för sig att skriva en egen kommentar, eller att man läser en kommentar, sedan återser det kommenterade och först därefter vill skriva en egen kommentar. Då kommer det här kommandot väl till pass.
kom-private-answer Personligt svar p kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Skapar en kommentar till det senast läsa inlägget. Kommentaren skickas som brev till inläggets författare, och kan alltså inte läsas av andra.
kom-write-footnote Fotnot till inlägg F kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Skapar en fotnot till ett inlägg, skönsmässigt det sista man läste. Fotnoter visas normalt före alla kommentarer och kan bara skapas av inläggets författare.
kom-comment-previous Kommentera föregående inlägg K kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Skapar en kommentar till det näst sista inlägget som man läste. Det är rätt så vanligt att man läser ett inlägg och sedan en kommentar till det innan man får för sig att skriva en egen kommentar, eller att man läser en kommentar, sedan återser det kommenterade och först därefter vill skriva en egen kommentar. Då kommer det här kommandot väl till pass.
kom-write-comment Kommentera inlägget k kom-private-answer kom-private-answer-previous kom-write-text kom-write-comment kom-comment-previous kom-write-footnote Skapar en kommentar till det senaste inlägget man läste. Kommentarer är helt enkelt vanliga inlägg som är kopplade till ett eller flera andra inlägg. Man kan kommentera flera inlägg på en gång genom att lägga til kommentarer i efterhand eller genom att skriva rätt saker i inläggshuvudet innan man skickar in det.
kom-busy-wait Vänta på ett inlägg V Detta kommando gör så att elispklienten väntar tills det har kommit ett inlägg och visar det omedelbart. Kommandot är en kvarleva från svunna tider och bör inte längre användas (det fungerar nämligen inte så bra.)
kom-list-clients Lista klienter kom-who-is-on kom-status-session Listar vilka som är inloggade och vilken klient de kör. Det här kommandot är mest för klientutvecklarnas skull.
kom-who-am-i Var (är) jag J kom-who-is-on kom-status-session Talar om vem som är inloggad, i vilket möte, vilken klient som används och i vilken Emacs den kör. Användbart om man har fått minnesförlust.
kom-who-is-on Vilka är inloggade v kom-idle-hide kom-who-am-i kom-status-session Visar en lista över vilka som är inloggad i LysKOM. Variabeln kom-idle-hide bestämmer hur länge en session får ha varit inaktiv men ändå visas i listan. Man kan välja en annan gräns tillfälligt genom att ge ett prefixargument till kommandot. Negativa prefix behandlas som positiva, men dolda sessioner visas också. Prefixed noll gör att alla sessioner visas och minus noll gör att alla sessioner, inklusive dolda sessioner, visas.
kom-view-next-text Läsa nästa inlägg n i Visar nästa text i läsordningen om det finns någon. Det är inte ofta man behöver ge det här kommandot manuellt.
kom-review-backward (Återse) Baklänges B kom-review-by-to kom-review-all kom-review-first Byter håll på ordningen man återser inlägg i. Om man började återse inlägg framåt (gamla först, nya sedan) så gör det här kommandot att man får se nya inlägg först, och gamla sedan. Om man redan återser bakåt så gör kommandot att man börjar återse framåt.
kom-review-presentation Återse presentation å p kom-status-person kom-status-conf kom-change-presentation Visar presentationen för den person eller det möte som anges.
kom-review-stack Återse lista å l kom-review-by-to kom-review-all kom-review-tree Visar vilka återsekommandon man har angett. Om man återser en serie inlägg så kan man ha flera återsekommandon av olika slag igång samtidigt. Detta kommando visar vilka som är igång och i vilken ordning man startade dem.
kom-view-previous-commented-text Återse det föregående kommenterade å K kom-review-commented-text Visar det inlägg som den näst sista texten man läste är en kommentar till. Kan vara praktiskt om man vill se ett par steg bakåt i en kommentarskedja.
kom-view-commented-text Återse det kommenterade å k kom-view-previous-commented-text Visar de inlägg som den sist lästa texten är kommentarer till.
kom-review-all Återse alla å A, å a SPC kom-review-by-to Återser alla inlägg som en viss person har skrivit. Samma funktionalitet kan fås med Återse senaste om man anger rätt saker.
kom-review-first Återse första å f kom-review-by-to kom-review-all kom-review-more Återser de första N inläggen av en viss person till ett visst möte. LysKOM kommer att fråga efter alla tre värden. Om man anger 0 som antal inlägg antas det betyda "alla inlägg". Om man inte anger en person så antas det betyda "alla personer" och om man inte anger ett möte så antas det betyda "alla möten." I teorin skulle man alltså kunna återse alla inlägg i LysKOM, men det tillåter inte klienten för det skulle ta för lång tid. Om man vill återse fler inlägg än man först bad om så kan man använda kommandot Återse fler inlägg @ref{kom-review-more} för att återse ytterligare några.
kom-review-by-to Återse senaste å s kom-review-first kom-review-all kom-review-more kom-set-unread Återser de senaste N inläggen av en viss person till ett visst möte. LysKOM kommer att fråga efter alla tre värden. Om man anger 0 som antal inlägg antas det betyda "alla inlägg". Om man inte anger en person så antas det betyda "alla personer" och om man inte anger ett möte så antas det betyda "alla möten." I teorin skulle man alltså kunna återse alla inlägg i LysKOM, men det tillåter inte klienten för det skulle ta för lång tid. Om man vill återse fler inlägg än man först bad om så kan man använda kommandot Återse fler inlägg @ref{kom-review-more} för att återse ytterligare några.
kom-find-root Återse urinlägget å u, å r kom-review-commented Detta kommando följer kommentarskedjorna upp från det senast lästa inlägget tills det hittar inlägg som inte är kommentarer, och visar dessa inlägg. Detta är användbart om man vill ta reda på hur en diskussion började, eller för att hitta en startpunkt från vilken man kan göra Återse träd @ref{kom-review-tree} för att återse en hel diskussion.
kom-review-next Återse nästa å n
kom-review-noconversion Återse omodifierat å o
kom-review-last-normally-read Återse igen å i
......
......@@ -15,16 +15,16 @@
(set var val))
(defmacro lyskom-doc-defvar-macro (var &optional val doc)
(defmacro lyskom-doc-defvar-macro (var &optional val doc &rest junk)
(list 'lyskom-doc-defvar (list 'quote var) val doc))
(defun lyskom-update-documentation ()
(unwind-protect
(progn
(fset 'defvar 'lyskom-doc-defvar-macro)
(fset 'def-kom-var 'lyskom-doc-defvar-macro)
(load-file "../src/lyskom.el"))
(fset 'defvar (symbol-function 'tmpfn-1)))
(fset 'def-kom-var (symbol-function 'tmpfn-1)))
(find-file "lyskom-commands.data")
(lyskom-check-cmd-doc)
(find-file "lyskom-variables.data")
......@@ -82,8 +82,8 @@
(setq doc-list (lyskom-check-doc-find-keys 0 'intern))
(mapcar (function
(lambda (x)
(if (not (memq (car x) doc-list))
(setq new-list (cons (car x) new-list)))))
(if (not (memq x doc-list))
(setq new-list (cons x new-list)))))
lyskom-commands)
(goto-char (point-min))
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment