Commit efa30305 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

less todo

parent 88c32856
* Titta igenom och komplettera den engelska dokumentationen.
* I docen: Att Ändra inställningarna heter Ändra variabler
{r en bugg.
Linus: Jag har f|r mig jag fixade det. Det {r bara som funktion [ndra
......@@ -7,10 +9,6 @@ Linus: Jag har f|r mig jag fixade det. Det {r bara som funktion [ndra
n\aa{}gon annans brevl\aa{}da. Det beror p\aa{} en bug i server som kommer att
r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* p-P som k-K
* Dokumentera ]terse igen.
* Svara p} personligt meddelande kanske {r en kul finess.
* Visa senaste text med \344-notation.
......@@ -116,7 +114,7 @@ Linus: R{cker inte ceders uppdelning av anropen?
Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Kasta ut en session - klart.*
S{tt till}tna f|rfattare.
[ndra superm|te. - klart.
[ndra superm|te. - klart.*
[ndra m|tesstatus.
(* = dokumenterat (tror jag))
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment