Commit f0b9e3d1 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

News for version 0.40

parent 97ecc305
Version 0.40 av elispklienten finns nu tillgänglig. Den innehåller
rättningar på en del buggar från version 0.39 och den del efterfrågade
mindre finesser. Anledningen till en release så snabbt efter den
första är att en del av buggarna i 0.39 var rätt så allvarliga.
Nästa version kommer att dröja om ingen upptäcker fler stora fel eller
listar ut varför emacs hänger sig ibland. Vem vet, kanske kommer nästa
version att heta 1.0?
* Fitjurs och förbättringar
** Det krävs numera lite extra ansträngning att skicka in inlägg med
tomma ärenderader.
** Säkrare inloggning. Förr gjorde en felaktigt formaterad user-area
att inloggningen avbröts. Det problemet är numera fixat.
** Lista ärenden visar inlägg med sju teckens textnummer på ett
korrekt sätt.
** Några ytterligare kommandon i menyn för textnummer.
** M-f och M-b flyttade till TAB och M-TAB.
** Dokumentationen av variablerna förbättrad.
** Variablen kom-friends kan sättas till en lista av personer som man
vill ha markerade på ett speciellt sätt i LysKOM. Listans skall
innehålla enbart heltal.
* Ny färghantering (se lyskom-face-schemes och lyskom-set-face-scheme)
** Man får välja (via en variabel) ett uppsättning faces till LysKOM.
I denna version finns uppsättningar för monokromt, låg
färganvändning, inverterad text, överstrykningsstil och den som
används i 0.39.
** Det finns tre nya faces, kom-text-no-face som används för
textnummer, kom-friends-face som används för valbara användare och
kom-first-line-face som används för första raden i inläggshuvudet.
** Funktionen lyskom-set-face-scheme kan användas för att byta färg
och typsnittsschema.
** Variabeln kom-default-face-scheme (som skall sättas i .emacs) pekar
ut defaultschema för LysKOM.
** Valet av typsnitt för monokroma skärmar har ändrats.
** Notera att färgsättning och metod för att välja färger mycket väl
kan komma att ändras om någon listar ut ett bättre sätt än det som
används nu.
* Bugfixar
** Formatering av strängar sätter inte längre properties på padding.
** Filterhanteringen förbättrad. Vissa kanska ovanliga kombinationer av
tillstånd i klient och server kunde få filterevaluatorn att hänga.
Det problemet är åtgärdat.
** Det går att filtrera Sojges lappar igen.
** Prompten byts från " - " till "." snabbare.
** Bug i bugrapportfunktionen fixad.
** Lista filter fungerar även i en skrivskyddad buffert.
** KOMSERVER slås numera upp i kom-server-aliases
** Engelska strängarna uppdaterade.
** lyskom-beep är mer bakåtkompatibel.
** Diverse interna buggar som förhoppningsvis har passerat obemärkta
har eliminerats..
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör
poll() med timeout satt till noll sekunder upprepat, trots att det
rimligen borde finnas data tillgängligt. Det kan vara ett
kodningsfel, det kan vara en bug i emacs och det kan kanske vara så
att svaret helt enkelt dröjer. Vi har numera en explicit timeout
som per default är satt till en sekund, så emacs bör inte dra 100%
CPU även om den fortfarande stannar ibland.
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet.
** Återse senaste fungerar dåligt. Överhuvudtaget finns det många
problem med återsefunktionerna som inte är rättade. De här buggarna
har viss prioritet.
** Komplettering av användare är långsamt. Den här buggen har inte så
hög prioritet.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment