Commit f9cfbf26 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

No commit message

No commit message
parent 0ed8f5a8
......@@ -824,134 +824,191 @@
0.47.1. In addition a number of bugs and enhancements not registered
in bugzilla have been implemented.
ID Summary
ID Summary
------------------------------------------------------------------------
250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan
260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte
290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden
291 "endast" med antal dagar som argument
292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner
301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor
305 Implementera bugzilla-länkar
409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map
459 Initialvärden för kommandon
480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger
486 Man borde kunna sätta faces i .emacs
498 Dokumentation om färg
499 Olika scheman i olika sessioner
584 Visa user-arean på ett snyggare sätt
591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap
619 För smal kolumn i Lista ägda möten
623 Endast läsa senaste tillåter inte rätt intervall
628 REJ Error in process filter
664 Uppoppning av framear
677 Smartare val av filtreringsmöte
678 Bättre URL-extrahering
697 FAQ visas 2 ggr
701 Ingen completion vid inläsning av textnummer
708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user-arean
709 Lista FAQ:er
719 Lista klienter sorterar baklänges
742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"?
747 Lista passiva medlemskap separat
750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp
753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server
754 Återse ombrutet saknas
755 Subtrahera kommentar - förvalt argument
761 Administratörsmod ligger kvar efter kom-start-anew
769 REJ Felaktigt meddelande i minibuffert
772 DUP Number of lines is sometimes wrong
789 Färgläggningsbugg vid mottagning av meddelande
815 Incorrect error for too long message
817 Ärenderader ändras inte av ispell
822 'Personligt svar' till sig själv blir urinlägg
823 kom-write-text borde fråga efter möte
831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg
834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar
837 Synching settings of several clients
839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta anges
842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer
854 Utträda ur möte (för alla möten)
858 Felaktig text i Addera medlem
859 Felaktig fråga i Status (för) möte
868 Add support for mx-refuse-import aux item
879 Fotnotera bör välja texten under markören om det går
880 Trimma mellanslag efter prompten "Återse inlägg"
881 REJ Visa versionsnummer
914 Bindings of swedish characters don't work in tty
915 It is painful to extend kom-server-aliases
919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns
921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent
923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk tidning.
924 Namnsdagar för flera länder
927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar
928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time
946 Visa antal kommentarer i Lista ärenden (kom-list-summary)
947 C-c å obunden i kommentarönstret
950 Show names from more than one name list
951 Name days for Hungary
952 Name days for Czechia
953 DUP fixes made to subject with ispell are lost
961 Server FAQs are presented over and over again
962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på
963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på
964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint)
965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR
975 kom-send-letter bör fungera även för möten
979 Disturbing database-sync message
983 Markering av möten som man är organisatör för
984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg
986 REJ Status (för) inlägg
987 l m - ingen legend
988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-server? (%#1s) "
995 Kommentering av anonyma texter
1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1002 åK återser samma text som åk
1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte.
1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation
1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return number of unread texts if person is member
1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil
1008 "Lista ägda möten" och livslängd
1012 Tiden efter 10000000
1013 Kan ej visa presentation
1022 Kopiera tidsstämplar
1024 Typo in names.el
1031 Automatgenererade teckensnitt beräknas fel i tty
1032 Var finns kommandot-kommandot ger konstig output
1034 Open URL:s in new window or new tab of Mozilla
1035 Formateringsmiss i Begränsa import av texter
1036 Klientstöd för bug 827 (meddelandeflagga)
1038 accepting-recommendation
1039 Private comments to my own texts dissapears
1044 Failure to open an URL under Windows
1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> dåligt med hjälptext
1047 Två gånger samma urinlägg
1054 "Anonym" filtreras inte.
1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder.
1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-argument integer-or-marker-p nil)
1067 Slowdown with many unread
1073 kom-created-texts-are-saved broken
1075 Implement get-boottime-info
1076 Handle async-new-presentation
1077 Handle async-new-motd
1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar inlägg
1080 highlighting of server statistics missing if window is too short
1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person output
1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference"
1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil
1117 Support keep-commented
1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected
1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import
1131 Client displays times in UTC after kom-recover
1132 kom-list-new-conferences sometimes lists no conferences
1133 DUP Visa när session avslutas.
1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp
1140 Add footnote has wrong default
1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse
1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmeddelanden
1208 REJ Assertion failure when moving text
1213 "Skicka brev" fungerar inte
1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol
1228 För stort inläggsnummer
1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista nya möten"
234 Låt medlemskapsbufferten uppdateras vid namnbyte
250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan
260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte
277 Fördefinierade sessioner
278 Visa vilka sessioner man har olästa i i moderaden
279 Implementera "Lista sessioner"
284 Ny variabel: kom-show-imported-message-id
290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden
291 "endast" med antal dagar som argument
292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner
301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor
305 Implementera bugzilla-länkar
409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map
437 membershipbufferten visar fel saker
439 "Olästa brev" - vilken session?
459 Initialvärden för kommandon
480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger
486 Man borde kunna sätta faces i .emacs
498 Dokumentation om färg
499 Olika scheman i olika sessioner
515 REJ Bug i prefetch-koden
584 Visa user-arean på ett snyggare sätt
591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap
619 För smal kolumn i Lista ägda möten
623 Endast läsa senaste tillåter inte rätt intervall
628 REJ Error in process filter
664 Uppoppning av framear
677 Smartare val av filtreringsmöte
678 Bättre URL-extrahering
697 FAQ visas 2 ggr
701 Ingen completion vid inläsning av textnummer
708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user...
709 Lista FAQ:er
719 Lista klienter sorterar baklänges
742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"?
744 Fel i user-arean efter uppdatering till 0.47
747 Lista passiva medlemskap separat
749 Lista medlemskap tar ingen hänsyn till passiva medlemmar
750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp
753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server
754 Återse ombrutet saknas
755 Subtrahera kommentar - förvalt argument
761 Administratörsmod ligger kvar efter kom-start-anew
769 REJ Felaktigt meddelande i minibuffert
772 DUP Number of lines is sometimes wrong
789 Färgläggningsbugg vid mottagning av meddelande
815 Incorrect error for too long message
817 Ärenderader ändras inte av ispell
822 'Personligt svar' till sig själv blir urinlägg
823 kom-write-text borde fråga efter möte
831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg
834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar
837 Synching settings of several clients
839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta a...
842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer
854 Utträda ur möte (för alla möten)
858 Felaktig text i Addera medlem
859 Felaktig fråga i Status (för) möte
868 Add support for mx-refuse-import aux item
879 Fotnotera bör välja texten under markören om det går
880 Trimma mellanslag efter prompten "Återse inlägg"
881 REJ Visa versionsnummer
914 Bindings of swedish characters don't work in tty
915 It is painful to extend kom-server-aliases
919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns
921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent
923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk...
924 Namnsdagar för flera länder
927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar
928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time
946 Visa antal kommentarer i Lista ärenden (kom-list-summary)
947 C-c å obunden i kommentarönstret
950 Show names from more than one name list
951 Name days for Hungary
952 Name days for Czechia
953 DUP fixes made to subject with ispell are lost
961 Server FAQs are presented over and over again
962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k....
963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k....
964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint)
965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR
975 kom-send-letter bör fungera även för möten
979 Disturbing database-sync message
980 Separat buffert för Lista Nyheter
983 Markering av möten som man är organisatör för
984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg
986 REJ Status (för) inlägg
987 l m - ingen legend
988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-...
995 Kommentering av anonyma texter
1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1002 åK återser samma text som åk
1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte.
1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation
1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return...
1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil
1008 "Lista ägda möten" och livslängd
1012 Tiden efter 10000000
1013 Kan ej visa presentation
1022 Kopiera tidsstämplar
1024 Typo in names.el
1031 Automatgenererade teckensnitt beräknas fel i tty
1032 Var finns kommandot-kommandot ger konstig output
1034 Open URL:s in new window or new tab of Mozilla
1035 Formateringsmiss i Begränsa import av texter
1036 Klientstöd för bug 827 (meddelandeflagga)
1038 accepting-recommendation
1039 Private comments to my own texts dissapears
1044 Failure to open an URL under Windows
1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> då...
1047 Två gånger samma urinlägg
1054 "Anonym" filtreras inte.
1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder.
1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-arg...
1067 Slowdown with many unread
1073 kom-created-texts-are-saved broken
1075 Implement get-boottime-info
1076 Handle async-new-presentation
1077 Handle async-new-motd
1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar i...
1080 highlighting of server statistics missing if window is to...
1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person ...
1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference"
1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil
1117 Support keep-commented
1125 Inconsistent order of questions
1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected
1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import
1131 Client displays times in UTC after kom-recover
1132 kom-list-new-conferences sometimes lists no conferences
1133 DUP Visa när session avslutas.
1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp
1140 Add footnote has wrong default
1141 Flytta träd borde kunna lämna kvar originalmötet som extr...
1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse
1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmedde...
1208 REJ Assertion failure when moving text
1213 "Skicka brev" fungerar inte
1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol
1228 För stort inläggsnummer
1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista ny...
1232 kom-change-priority asks about group messages
1233 Incorrect prompt when receiving letters
1234 lista klienter: error in process filter
1236 Kasta ut session fungerar inte alls
1237 check-strings.el should check menus
1238 kom-write-footnote has wrong default (again)
1250 High load during login
1251 Fel vid textflytt
1259 Don't format application/msword
1261 Slow regexp in lyskom-text-buttons
1271 Möjlighet att begränsa antalet visningar i Lista nya {möt...
1272 återse konverterat har slutat fungera.
1276 Sökväg till ssh-binär borde vara konfigurerbar
1278 Förenkla återanslutning av döda sessioner
1280 x Spara variabler fungerar inte
1281 Strängen "kommentera inlägget" bör ändras
1282 Protocol error in 80=lyskom-parse-membership-list-old (se...
1283 REJ Kunna markera inlägg (träd?) som offtopic
1284 REJ Scrolling "hangs"; neither SPC nor RET scrolls when only ...
1285 REJ l r x
1307 lyskom-save-text uses relative dates
1309 Oläsmarkera i menyn
1310 Klarar inte av att visa bilder
1311 Känna igen urlar - rtsp:
1312 Antal markeringar per inlägg i Lista markeringar
1319 DUP Icke-ISO 8859 i vilkalistan förstör formattering
1320 Dålig slump vid tilldelning av relay-port assignment i ly...
1324 Visa presentation borde även visa eventuell fotnot
1325 'K' (kom-comment-previous) har slutat fungera i emacs 21.1
1326 Urlar i img src
1328 Insance text cross reference makes text unreadable
1344 xemacs 21.4, windows 2000, lyskom.el och ny version av ly...
1351 DUP Hantering av Windows specialtecken
1356 REJ Undvika bildmöten/bildtexter
1362 Protocol error when parsing start of floating point number
1373 R does not work
1383 Finish kom-handle-membership
1401 REJ Skönsvärde för "Uppskjuta läsning"
1402 Ta emot meddelanden till nya medlemsskap
1412 REJ Bug when commenting
1423 Öppna URL:er i en tab/nytt fönster
1487 "Återse rot13"-kommando
1491 Styra vilka kommandon som kan återansluta en död session.
1500 Ny .spec-fil
......@@ -130,7 +130,7 @@
</tr>
<tr valign="top">
<td colspan="2">
<br /><i>Version 0.47.1:</i>
<br /><i>Version 0.48:</i>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
......@@ -138,21 +138,21 @@
<lang id="sv">Alla sprk:</lang>
<lang id="en">All languages:</lang>
</td>
<td><a href="lyskom-all-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-all-0.47.1.zip">zipfil</a></td>
<td><a href="lyskom-all-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-all-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<lang id="sv">Svenska:</lang>
<lang id="en">Swedish:</lang>
</td>
<td><a href="lyskom-swedish-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-swedish-0.47.1.zip">zipfil</a></td>
<td><a href="lyskom-swedish-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-swedish-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<lang id="sv">Engelska:</lang>
<lang id="en">English:</lang>
</td>
<td><a href="lyskom-english-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-english-0.47.1.zip">zipfil</a></td>
<td><a href="lyskom-english-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-english-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
......@@ -160,8 +160,8 @@
<lang id="en">Linux packages:</lang>
</td>
<td>
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.47.1-1_all.deb" -->Debian<!-- /a --><br />
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.47.1.rpm" -->RedHat RPM<!-- /a -->
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.48-1_all.deb" -->Debian<!-- /a --><br />
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.48.rpm" -->RedHat RPM<!-- /a -->
</td>
</tr>
</table>
......@@ -193,6 +193,7 @@
<lang id="en">All NEWS files:</lang>
</b>
<br />
<a href="doc/NEWS-0.48">0.48</a>
<a href="doc/NEWS-0.47.1">0.47.1</a>
<a href="doc/NEWS-0.47">0.47</a>
<a href="doc/NEWS-0.46.1">0.46.1</a>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment