Commit f9cfbf26 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

No commit message

No commit message
parent 0ed8f5a8
...@@ -824,134 +824,191 @@ ...@@ -824,134 +824,191 @@
0.47.1. In addition a number of bugs and enhancements not registered 0.47.1. In addition a number of bugs and enhancements not registered
in bugzilla have been implemented. in bugzilla have been implemented.
ID Summary ID Summary
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan 234 Låt medlemskapsbufferten uppdateras vid namnbyte
260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte 250 Prioritera om möte automatiskt vid accepterad mötesinbjudan
290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden 260 Fråga efter olästa när man går med i ett möte
291 "endast" med antal dagar som argument 277 Fördefinierade sessioner
292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner 278 Visa vilka sessioner man har olästa i i moderaden
301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor 279 Implementera "Lista sessioner"
305 Implementera bugzilla-länkar 284 Ny variabel: kom-show-imported-message-id
409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map 290 DUP Färgläggning av asynkrona meddelanden
459 Initialvärden för kommandon 291 "endast" med antal dagar som argument
480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger 292 Tidsangivelser tar inte hänsyn till tidszoner
486 Man borde kunna sätta faces i .emacs 301 Låt "Flytta inlägg" även flytta bilagor
498 Dokumentation om färg 305 Implementera bugzilla-länkar
499 Olika scheman i olika sessioner 409 Använd serveranropet local-to-global istället för get-map
584 Visa user-arean på ett snyggare sätt 437 membershipbufferten visar fel saker
591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap 439 "Olästa brev" - vilken session?
619 För smal kolumn i Lista ägda möten 459 Initialvärden för kommandon
623 Endast läsa senaste tillåter inte rätt intervall 480 Bättre sätt att ange typsnitt och färger
628 REJ Error in process filter 486 Man borde kunna sätta faces i .emacs
664 Uppoppning av framear 498 Dokumentation om färg
677 Smartare val av filtreringsmöte 499 Olika scheman i olika sessioner
678 Bättre URL-extrahering 515 REJ Bug i prefetch-koden
697 FAQ visas 2 ggr 584 Visa user-arean på ett snyggare sätt
701 Ingen completion vid inläsning av textnummer 591 Använd nya query-read-texts för att kontrollera medlemsskap
708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user-arean 619 För smal kolumn i Lista ägda möten
709 Lista FAQ:er 623 Endast läsa senaste tillåter inte rätt intervall
719 Lista klienter sorterar baklänges 628 REJ Error in process filter
742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"? 664 Uppoppning av framear
747 Lista passiva medlemskap separat 677 Smartare val av filtreringsmöte
750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp 678 Bättre URL-extrahering
753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server 697 FAQ visas 2 ggr
754 Återse ombrutet saknas 701 Ingen completion vid inläsning av textnummer
755 Subtrahera kommentar - förvalt argument 708 Använd parametern "language" från blocket "common" i user...
761 Administratörsmod ligger kvar efter kom-start-anew 709 Lista FAQ:er
769 REJ Felaktigt meddelande i minibuffert 719 Lista klienter sorterar baklänges
772 DUP Number of lines is sometimes wrong 742 Nytt kommando: "Kommer N.N. att läsa denna text"?
789 Färgläggningsbugg vid mottagning av meddelande 744 Fel i user-arean efter uppdatering till 0.47
815 Incorrect error for too long message 747 Lista passiva medlemskap separat
817 Ärenderader ändras inte av ispell 749 Lista medlemskap tar ingen hänsyn till passiva medlemmar
822 'Personligt svar' till sig själv blir urinlägg 750 Dåligt ui om det saknas defaultaction på en knapp
823 kom-write-text borde fråga efter möte 753 Hämta inställningar från annan LysKOM-server
831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg 754 Återse ombrutet saknas
834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar 755 Subtrahera kommentar - förvalt argument
837 Synching settings of several clients 761 Administratörsmod ligger kvar efter kom-start-anew
839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta anges 769 REJ Felaktigt meddelande i minibuffert
842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer 772 DUP Number of lines is sometimes wrong
854 Utträda ur möte (för alla möten) 789 Färgläggningsbugg vid mottagning av meddelande
858 Felaktig text i Addera medlem 815 Incorrect error for too long message
859 Felaktig fråga i Status (för) möte 817 Ärenderader ändras inte av ispell
868 Add support for mx-refuse-import aux item 822 'Personligt svar' till sig själv blir urinlägg
879 Fotnotera bör välja texten under markören om det går 823 kom-write-text borde fråga efter möte
880 Trimma mellanslag efter prompten "Återse inlägg" 831 Markören placeras sist på raden då man läser inlägg
881 REJ Visa versionsnummer 834 Tangenter för addera, subtrahera och påbörja nya trådar
914 Bindings of swedish characters don't work in tty 837 Synching settings of several clients
915 It is painful to extend kom-server-aliases 839 När man går med i ett möte man redan var så borde detta a...
919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns 842 Nya möten ger sjutton i läsnivåer
921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent 854 Utträda ur möte (för alla möten)
923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk tidning. 858 Felaktig text i Addera medlem
924 Namnsdagar för flera länder 859 Felaktig fråga i Status (för) möte
927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar 868 Add support for mx-refuse-import aux item
928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time 879 Fotnotera bör välja texten under markören om det går
946 Visa antal kommentarer i Lista ärenden (kom-list-summary) 880 Trimma mellanslag efter prompten "Återse inlägg"
947 C-c å obunden i kommentarönstret 881 REJ Visa versionsnummer
950 Show names from more than one name list 914 Bindings of swedish characters don't work in tty
951 Name days for Hungary 915 It is painful to extend kom-server-aliases
952 Name days for Czechia 919 Ändra FAQ borde addera om ingen FAQ redan finns
953 DUP fixes made to subject with ispell are lost 921 Hoppa över alla kommentarer inkonsekvent
961 Server FAQs are presented over and over again 923 Lägg på en punkt i slutet av URLar från socialdemokratisk...
962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på 924 Namnsdagar för flera länder
963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k." är på 927 kom-list-who-is-on-in-conference visar passiva medlemmar
964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint) 928 Lucia saknas i lyskom-times i kom-display-time
965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR 946 Visa antal kommentarer i Lista ärenden (kom-list-summary)
975 kom-send-letter bör fungera även för möten 947 C-c å obunden i kommentarönstret
979 Disturbing database-sync message 950 Show names from more than one name list
983 Markering av möten som man är organisatör för 951 Name days for Hungary
984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg 952 Name days for Czechia
986 REJ Status (för) inlägg 953 DUP fixes made to subject with ispell are lost
987 l m - ingen legend 961 Server FAQs are presented over and over again
988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-server? (%#1s) " 962 addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k....
995 Kommentering av anonyma texter 963 DUP addera extrabrevlåda vid kommentering när "dirigera om k....
1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM" 964 Klienten funkar inte i textläge (trots att X funkar fint)
1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM" 965 REJ Cachning hindrar ångrande av SUBTRAHERA KOMMENTAR
1002 åK återser samma text som åk 975 kom-send-letter bör fungera även för möten
1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte. 979 Disturbing database-sync message
1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation 980 Separat buffert för Lista Nyheter
1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return number of unread texts if person is member 983 Markering av möten som man är organisatör för
1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil 984 elispklienten bör kunna oläsmarkera inlägg
1008 "Lista ägda möten" och livslängd 986 REJ Status (för) inlägg
1012 Tiden efter 10000000 987 l m - ingen legend
1013 Kan ej visa presentation 988 REJ Internal LysKOM format error: lyskom-format-aux, "LysKOM-...
1022 Kopiera tidsstämplar 995 Kommentering av anonyma texter
1024 Typo in names.el 1000 Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1031 Automatgenererade teckensnitt beräknas fel i tty 1001 DUP Cut-and-paste-fel i hjälptexter i "Inställnignar för LysKOM"
1032 Var finns kommandot-kommandot ger konstig output 1002 åK återser samma text som åk
1034 Open URL:s in new window or new tab of Mozilla 1003 kom-ding-on-group-messages respekteras inte.
1035 Formateringsmiss i Begränsa import av texter 1004 REJ lyskom-ispell-text removes punctuation
1036 Klientstöd för bug 827 (meddelandeflagga) 1006 Kontrollera (om person är) medlem (i möte) should return...
1038 accepting-recommendation 1007 REJ kom-review-converted respekterar inte kom-smileys=nil
1039 Private comments to my own texts dissapears 1008 "Lista ägda möten" och livslängd
1044 Failure to open an URL under Windows 1012 Tiden efter 10000000
1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> dåligt med hjälptext 1013 Kan ej visa presentation
1047 Två gånger samma urinlägg 1022 Kopiera tidsstämplar
1054 "Anonym" filtreras inte. 1024 Typo in names.el
1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder. 1031 Automatgenererade teckensnitt beräknas fel i tty
1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-argument integer-or-marker-p nil) 1032 Var finns kommandot-kommandot ger konstig output
1067 Slowdown with many unread 1034 Open URL:s in new window or new tab of Mozilla
1073 kom-created-texts-are-saved broken 1035 Formateringsmiss i Begränsa import av texter
1075 Implement get-boottime-info 1036 Klientstöd för bug 827 (meddelandeflagga)
1076 Handle async-new-presentation 1038 accepting-recommendation
1077 Handle async-new-motd 1039 Private comments to my own texts dissapears
1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar inlägg 1044 Failure to open an URL under Windows
1080 highlighting of server statistics missing if window is too short 1046 Inställningar (för) LysKOM körs i fundamental mode ==> då...
1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person output 1047 Två gånger samma urinlägg
1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference" 1054 "Anonym" filtreras inte.
1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil 1058 Separatorraden i editbufferten ska inte gå att ha sönder.
1117 Support keep-commented 1064 Mouse button yank in edit buffers signals (wrong-type-arg...
1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected 1067 Slowdown with many unread
1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import 1073 kom-created-texts-are-saved broken
1131 Client displays times in UTC after kom-recover 1075 Implement get-boottime-info
1132 kom-list-new-conferences sometimes lists no conferences 1076 Handle async-new-presentation
1133 DUP Visa när session avslutas. 1077 Handle async-new-motd
1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp 1078 Klienten frågar ej efter markeringstyp när man markerar i...
1140 Add footnote has wrong default 1080 highlighting of server statistics missing if window is to...
1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse 1081 Extra spaces in kom-status-server and kom-status-person ...
1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmeddelanden 1082 Lista FAQ frågar på engelska efter "Conference"
1208 REJ Assertion failure when moving text 1101 Uppskjut läsning => försök att läsa text nil
1213 "Skicka brev" fungerar inte 1117 Support keep-commented
1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol 1125 Inconsistent order of questions
1228 För stort inläggsnummer 1126 Instruction line in edit buffer only almost write protected
1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista nya möten" 1128 HTML import restrictions for mx-refuse-import
1131 Client displays times in UTC after kom-recover
1132 kom-list-new-conferences sometimes lists no conferences
1133 DUP Visa när session avslutas.
1137 Markera inlägg hanterar ej ospecificerad markeringstyp
1140 Add footnote has wrong default
1141 Flytta träd borde kunna lämna kvar originalmötet som extr...
1142 Markeringstyp i markeringsbekräftelse
1174 "Bli medlem i alla möten" begär bekräftelse om gruppmedde...
1208 REJ Assertion failure when moving text
1213 "Skicka brev" fungerar inte
1226 Oväntat fel på ny emacs, UNK-language okänd symbol
1228 För stort inläggsnummer
1229 "Assertion failed in uconf-stat->conf-no" vid "x lista ny...
1232 kom-change-priority asks about group messages
1233 Incorrect prompt when receiving letters
1234 lista klienter: error in process filter
1236 Kasta ut session fungerar inte alls
1237 check-strings.el should check menus
1238 kom-write-footnote has wrong default (again)
1250 High load during login
1251 Fel vid textflytt
1259 Don't format application/msword
1261 Slow regexp in lyskom-text-buttons
1271 Möjlighet att begränsa antalet visningar i Lista nya {möt...
1272 återse konverterat har slutat fungera.
1276 Sökväg till ssh-binär borde vara konfigurerbar
1278 Förenkla återanslutning av döda sessioner
1280 x Spara variabler fungerar inte
1281 Strängen "kommentera inlägget" bör ändras
1282 Protocol error in 80=lyskom-parse-membership-list-old (se...
1283 REJ Kunna markera inlägg (träd?) som offtopic
1284 REJ Scrolling "hangs"; neither SPC nor RET scrolls when only ...
1285 REJ l r x
1307 lyskom-save-text uses relative dates
1309 Oläsmarkera i menyn
1310 Klarar inte av att visa bilder
1311 Känna igen urlar - rtsp:
1312 Antal markeringar per inlägg i Lista markeringar
1319 DUP Icke-ISO 8859 i vilkalistan förstör formattering
1320 Dålig slump vid tilldelning av relay-port assignment i ly...
1324 Visa presentation borde även visa eventuell fotnot
1325 'K' (kom-comment-previous) har slutat fungera i emacs 21.1
1326 Urlar i img src
1328 Insance text cross reference makes text unreadable
1344 xemacs 21.4, windows 2000, lyskom.el och ny version av ly...
1351 DUP Hantering av Windows specialtecken
1356 REJ Undvika bildmöten/bildtexter
1362 Protocol error when parsing start of floating point number
1373 R does not work
1383 Finish kom-handle-membership
1401 REJ Skönsvärde för "Uppskjuta läsning"
1402 Ta emot meddelanden till nya medlemsskap
1412 REJ Bug when commenting
1423 Öppna URL:er i en tab/nytt fönster
1487 "Återse rot13"-kommando
1491 Styra vilka kommandon som kan återansluta en död session.
1500 Ny .spec-fil
...@@ -130,7 +130,7 @@ ...@@ -130,7 +130,7 @@
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td colspan="2"> <td colspan="2">
<br /><i>Version 0.47.1:</i> <br /><i>Version 0.48:</i>
</td> </td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
...@@ -138,21 +138,21 @@ ...@@ -138,21 +138,21 @@
<lang id="sv">Alla sprk:</lang> <lang id="sv">Alla sprk:</lang>
<lang id="en">All languages:</lang> <lang id="en">All languages:</lang>
</td> </td>
<td><a href="lyskom-all-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-all-0.47.1.zip">zipfil</a></td> <td><a href="lyskom-all-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-all-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td> <td>
<lang id="sv">Svenska:</lang> <lang id="sv">Svenska:</lang>
<lang id="en">Swedish:</lang> <lang id="en">Swedish:</lang>
</td> </td>
<td><a href="lyskom-swedish-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-swedish-0.47.1.zip">zipfil</a></td> <td><a href="lyskom-swedish-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-swedish-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td> <td>
<lang id="sv">Engelska:</lang> <lang id="sv">Engelska:</lang>
<lang id="en">English:</lang> <lang id="en">English:</lang>
</td> </td>
<td><a href="lyskom-english-0.47.1.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-english-0.47.1.zip">zipfil</a></td> <td><a href="lyskom-english-0.48.tar.gz">tarfil</a>, <a href="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-english-0.48.zip">zipfil</a></td>
</tr> </tr>
<tr valign="top"> <tr valign="top">
<td> <td>
...@@ -160,8 +160,8 @@ ...@@ -160,8 +160,8 @@
<lang id="en">Linux packages:</lang> <lang id="en">Linux packages:</lang>
</td> </td>
<td> <td>
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.47.1-1_all.deb" -->Debian<!-- /a --><br /> <!-- a href="lyskom-elisp-client_0.48-1_all.deb" -->Debian<!-- /a --><br />
<!-- a href="lyskom-elisp-client_0.47.1.rpm" -->RedHat RPM<!-- /a --> <!-- a href="lyskom-elisp-client_0.48.rpm" -->RedHat RPM<!-- /a -->
</td> </td>
</tr> </tr>
</table> </table>
...@@ -193,6 +193,7 @@ ...@@ -193,6 +193,7 @@
<lang id="en">All NEWS files:</lang> <lang id="en">All NEWS files:</lang>
</b> </b>
<br /> <br />
<a href="doc/NEWS-0.48">0.48</a>
<a href="doc/NEWS-0.47.1">0.47.1</a> <a href="doc/NEWS-0.47.1">0.47.1</a>
<a href="doc/NEWS-0.47">0.47</a> <a href="doc/NEWS-0.47">0.47</a>
<a href="doc/NEWS-0.46.1">0.46.1</a> <a href="doc/NEWS-0.46.1">0.46.1</a>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment